فنی و مهندسی · دسامبر 25, 2023 0

EFQM موردبررسی در شركت ایرالكو 💯

EFQM موردبررسی در شركت ایرالكو

 

EFQMموردبررسی در شركت ایرالكو

 

EFQM موردبررسی در شركت ایرالكو

EFQM موردبررسی در شركت ایرالكو

دسته بندی فنی و مهندسی
فرمت فایل docx
حجم فایل 119 کیلو بایت
تعداد صفحات 158
برای دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل

EFQMموردبررسی در شركت ایرالكو

فهرست مطالب

عنوان صفحه

فصل اول : (كلیات و تاریخچه )

مقدمه……………………………………………………………………………………………….. 1

پیدایش آلومینیوم ………………………………………………………………………………. 1

تاریخچه تأسیس كارخانه تولید آلومینیوم ……………………………………………….. 6

كارگاه احیاء ………………………………………………………………………………………. 9

كارگاه آند سازی ………………………………………………………………………………. 12

كارگاه ریخت …………………………………………………………………………………… 14

كوره های یكنواخت كننده ………………………………………………………………… 17

كنترل مرغوبیت ……………………………………………………………………………….. 18

آزمایشگاه ………………………………………………………………………………………. 19

نگهداری و تعمیرات …………………………………………………………………………. 22

تأسیسات ………………………………………………………………………………………… 22

یكسو كننده ( ركتی فایر) …………………………………………………………………….. 22

مركز پژوهش و خدمات مهندسی …………………………………………………………. 24

شركت سهامی آلومینیوم ایران (ایرالكو) ………………………………………………….. 26

بررسی واحد های كنترل موغوبیت در مجتمع ایرالكو …………………………………. 27

كنترل آلودگی و فضای سبز …………………………………………………………………… 29

خلاصه ای از شركت در كنفرانس مربوط به مواد آستری …………………………… 30

موارد استفاده از كاتد ………………………………………………………………………….. 32

انواع مختلف خمیر آستری ………………………………………………………………….. 33

مواد اولیه تولیدخمیرسردآستركاری ……………………………………………………… 34

فصل دوم : (مبانی نظری)

روشها و فلسفه كنترل فرایند آماری ……………………………………………………….. 35

نقش انحرافات تصادفی و با دلیل در تغییرپذیزی كیفیت ……………………………… 37

اصول آماری نمودار كنترل …………………………………………………………………… 39

انتخاب حدود كنترل …………………………………………………………………………… 42

حدود هشدار در نمودارهای كنترل ………………………………………………………… 44

زیر گروه های منطقی …………………………………………………………………………. 45

خلاصه ای از قوانین حساس سازی نمودارهای كنترل ……………………………….. 48

سایر ابزار هفت گانة عالی …………………………………………………………………… 51

برگة كنترل ……………………………………………………………………………………… 51

نمودار پاراتو ……………………………………………………………………………………. 52

نمودار علت و معلول ……………………………………………………………………….. 52

نمودار تمركز نقصها …………………………………………………………………………. 54

نمودار پراكندگی …………………………………………………………………………….. 55

پیاده سازی SPC ………………………………………………………………………………. 56

یك كاربرد SPC ……………………………………………………………………………… 64

كاربرد غیر تولیدی كنترل فرایند آماری ……………………………………………….. 65

نمودار های كنترل برای مشخصه های وصفی و مبانی EFQM ………. …………. 73

فصل سوم : (بررسی وضع موجود)

مقدمه ……………………………………………………………………………………………. 103

تاریخچه تدوین استانداردها ………………………………………………………………. 104

بخش های اصلی در نمودار های سازمانی …………………………………………….. 105

تجزیه وتحلیل نمودار اصلی سازمانی (جدید) ………………………………………… 111

تحلیل نمودار سازمانی جدید ……………………………………………………………… 121

فصل چهارم : (تجزیه و تحلیل وضع موجود)

مقدمه ……………………………………………………………………………………………. 124

مسئولیت های و اختیارات رئیس واحد تشكیلات روشها …………………………. 125

تعریف پست …………………………………………………………………………………… 128

پنج الگوی كارسازی ……………………………………………………………………….. 131

عناوین اهداف كیفی كوتاه مدت در سال 81 ……………………………………….. 134

عناوین اهداف كیفی كوتاه مدت در سال 82 ……………………………………….. 136

تعیین كیفیت ایرالكو ……………………………………………………………………….. 138

فصل پنجم : (ارائه پیشنهادات )

مقدمه ………………………………………………………………………………………….. 141

مراحل اصلی نظام پیشنهادات ……………………………………………………………. 144

ارائه پیشنهادات ……………………………………………………………………………… 144

ارزیابی …………………………………………………………………………………………. 146

ویژگی های یك سیستم موفق پیشنهادها …………………………………………….. 150

روند تحولات ساختار تشكیلات ………………………………………………………. 151

راهبرهایی برای آینده كشور ……………………………………………………………152

راهبرهایی برای آینده ساختار تشكیلات …………………………………………….. 152

نتیجه گیری ………………………………………………………………………………….. 154

نظر كار آموز در مورد شركت ایرالكو ………………………………………………. 155

منابع ……………………………………………………………………………………………158

✔️  بهترین کیفیت 💯 از 💯
✔️  پشتیبانی 24 ساعته
✔️  مناسب ترین قیمت

◀️  فروشگاه فایل سیدا

 

دانلود EFQM موردبررسی در شركت ایرالكو