فنی و مهندسی

دسامبر 26, 2023

خوانایی 💯

خوانایی   خوانایی,خوانایی و شهر سنتی,خوانایی وشهر مدرن,جدایی راه های پیاده و سواره,سامان فضای کالبدی,عناصر کالبدی...

Read More
دسامبر 26, 2023

بازاریابی چریکی 💯

بازاریابی چریکی   بازاریابی چریکی ,مفهوم بازاریابی چریکی,اصول بازاریابی پارتیزانی ,تاکتیک های بازاریابی پارتیزانی,مراحل اجرای بازاریابی...

Read More