کشاورزی و زراعت · دسامبر 25, 2023 0

گزارش کاراموزی شركت غله و خدمات بازرگانی 💯

گزارش کاراموزی شركت غله و خدمات بازرگانی

 

گزارش کاراموزی شركت غله و خدمات بازرگانی در 40 صفحه ورد قابل ویرایش

 

گزارش کاراموزی شركت غله و خدمات بازرگانی

گزارش کاراموزی شركت غله و خدمات بازرگانی

دسته بندی کشاورزی و زراعت
فرمت فایل doc
حجم فایل 23 کیلو بایت
تعداد صفحات 40
برای دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل

گزارش کاراموزی شركت غله و خدمات بازرگانی در 40 صفحه ورد قابل ویرایش

شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه 14(سهامی خاص)

صورتهای مالی

سال مالی منتهی به 29اسفند ماه ××13

اجزای تشکیل دهنده صورتهای مالی به قرار زیر است:

عنوان

___________

1.ترازنامه.

2.صورت سود و زیان .

3.صورت گردش حساب سود (زیان) انباشته .

4.صورت سود (زیان)جامع .

5.صورت جریان وجوه نقد .

6.یادداشتهای همراه صورتهای مالی.

الف. تاریخچه فعالیت شرکت .

ب. مبنای تهیه صورتهای مالی .

ج. خلاصه اهم رویه های حسابداری.

د. یادداشت های مربوط به اقلام مندرج در صورتهای مالی و سایر اطلاعا ت مالی .

صورتهای مالی این شرکت بر اساس استاندارد های حسابداری تهیه می شود.

شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه14 (سهامی خاص)

تراز نامه

در تاریخ29اسفند ××13

دارائیها…………………………………………………………….29/12/××13

دارائیهای جاری :…………………………………………………..ریال

موجودی نقد و بانک……………………………………………….×××

حسابها و اسناد دریافتی تجاری …………………………………..×××

سایر حسابها و اسناد دریافتی………………………………………×××

پیش پرداختها……………………………………………………………×××

جمع دارائیهای جاری…………………………………………………..×××

دارائیهای غیر جاری:

دارائیهای ثابت پس از کسر استهلاک ………………………………×××

جمع دارائیهای غیر جاری …………………………………………..×××

جمع دارائیها…………………………………………………………..×××

شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه14 (سهامی خاص)

تراز نامه

در تاریخ29اسفند ××13

بدهیها و حقوق صاحبان سهام……………………………………….29/12/××13

بدیهای جاری :……………………………………………………….ریال

حسابهای پرداختنی تجاری………………………………………….×××

سایر حسابها و اسناد پرداختنی……………………………………..×××

ذخیره مالیات…………………………………………………………×××

جمع بدهیهای جاری…………………………………………………×××

بدهیهای غیر جاری:

ذخیره مزایای خدمت کارکنان………………………………………×××

جمع بدهیهای غیر جاری……………………………………………×××

جمع بدهیها……………………………………………………………×××

حقوق صاحبان سهام :

سرمایه………………………………………………………………..×××

مازاد تجدید ارزیابی…………………………………………………×××

سود (زیان )انباشته…………………………………………………..×××

جمع حقوق صاحبان سهام…………………………………………..×××

جمع حقوق صاحبان سهام و بدهیها………………………………..×××

صورت سود و زیان

برای سال منتهی به 29 اسفند ××13

××13

ریال

درامد حاصل از خدمات ارائه شده…………………………………………..×××

کسر می شود :

بهای تمام شده خدمات ارائه شده …………………………………………….(×××)

سود ناخالص

کسر می شود ………………………………………………………………….×××

هزینه های اداری و عمومی …………………………………………………(×××)

سود (زیان ) خالص ………………………………………………………….×××

گردش حساب سود (زیان ) انباشته

سود (زیان ) خالص………………………………………………………..×××

سود انباشته در ابتدای سال ……………………………………………….×××

تعدیلات سنواتی…………………………………………………………….×××

سود (زیان ) انباشته در پایان سال ……………………………………….×××

صورت سود (زیان ) جامع

سود (زیان ) خالص سال جاری…………………………………………×××

اندوخته تجدید ارزیابی ………………………………………………….×××

×××

شرکت راه ماشین (سهامی خاص ) در تاریخ 25/12/70 و تحت شماره 89148 در اداره ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی تهران به ثبت رسیده و شرکت مذکور از سال 1379 تا سال 1382راکد و غیر فعال بوده و سپس با توجه به تبصره بند 2 تصویب نامه 561/13 ط مورخه 28/12/81 شورای عالی اداری و نامه شماره 22529 مورخه 29/11/82 وزیر محترم بازرگانی سازمان غله منحل و از تاریخ 1/1/83 وظایف و مسولیت های ادارات غله به شرکت های تحت پوشش شرکت بازرگانی دولتی ایران انتقال یافت . با تغیر و گسترش قلمرو فعالیت و تشکیلات اجزایی شرکت مجمع عمو می فوق العاده در تاریخ 27/12/82 تشکیل و نام شرکت به غله و خدمات بازرگانی منطقه 14تغیر یافت و در اداره ثبت شرکت ها واقع در زنجان به شماره 5463 به ثبت رسیده است . مرکز اصلی شرکت در زنجان می باشد .

2_1 فعالیت اصلی شرکت :

موضوع فعالیت شرکت طبق ماده 2 اساسنامه جدید عبارت است از تهیه ،تامین توزیع و نگهداری از قبیل گندم ، ارد ، نان ، روغن ، برنج ،قند وشکر و… ایجاد و اداره سرد خانه و انبار و تجهیزات نگهداری ، ذخیره سازی (مانند انبار و سیلو و …)و جایگاه کالا ها ی تجاری مجاز و صنایع بسته بندی ، اماده سازی کالا ، واردات کلیه ماشین الات و قطعات یدکی مربوطه به موضوع فوق و مشارکت در شرکت های موجود واردات و صادرات ، ترخیص کالاو به صورت کلی انجام تمام عملیات مجاز بازرگانی و تولیدی .

2_2_1.عمده ترین فعالیت شرکت در طول سال :

الف )توزیع برنج و قند وشکرکالا برگی و غیر کالا برگی در سطح استان .

ب) توزیع کالا بر اساس حوالجات سازمان بازرگانی استان .

ج)خرید گندم مازاد بر مصرف کشاورزاندر سطح استان .

د)توزیع گندم و ارد مورد نیاز مردم در سطح استان .

ر)نظارت بر تولید و توزیع ارد و نان در سطح استان.

شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه 14 (سهامی خاص)

یادداشت های همراه صورتهای مالی

برای سال مالی منتهی به 29/12/××13

3_1وضعیت اشتغال

متوسط نفر سال تعداد کارکنان دائم و موقت طی سال به شرح زیر بوده است .

موقت

دائم

وضعیت شاغلین

2

48

تعداد شاغلین

با توجه به افزایش فعالیت های تجاری پرسنل شرکت افزایش یافته و پرسنل مذکور شامل 10نفر شرکتی و 40 نفر پرسنل انتقالی از سازمان غله سابق می باشد .

2. مبنای تهیه صورتهای مالی

صورت های مالی اساسا بر مبنای بهای تمام شده تاریخی تهیه شده و در صورت لزوم از ارزشهای جاری استفاده می شود .

3. خلاصه اهم رویه های حسابداری :

1_3. دارائیهای ثابت :

1_1_3. دارائیهای ثابت شهود بر مبنای بهای تمام شده در حساب ها ثبت می شود مخارج بهسازی و تعمیرات اساسی که باعث افزایش قابل ملاحضه ظرفیت یا عمر دارائیهای ثابت یا در کیفیت بازدهی بهبودی اساسی انها می گردد ، به عنوان مخارج سرمایه ای محسوب و طی عمر مفید باقی مانده دارائیهای مربوط مستهلک می شود . هزینه های نگهداری و تعمیرات جزئی که به منظور حفظ یا ترمیم منافع اقتصادی مورد انتظار واحد تجاری از استاندارد عملکرد ارزیابی شده اولیه دارائی انجام می شود ، هنگام وقوع به عنوان هزینه های جاری تلقی و به حساب سود و زیان دوره منظور می گردد.

شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه 14 (سهامی خاص)

یادداشت های همراه صورتهای مالی

برای سال مالی منتهی به 29/12/××13

2_1_3. استهلاک دارایی ثابت با توجه به عمر مفید بر اوردی دارائیها ی مربوط و بادر نظر گرفتن ایین نامه استهلاکات موضوع ماده 151 قانون مالیات های مستقیم مصوب اصلاحیه بهمن ماه 1380و بر اساس نرخ و روشهای زیر محاسبه می شود .

روش استهلاک

نرخ استهلاک

دارائی

خط مستقیم

10ساله

اثاثه و منصوبات

2_3.درامدها

درامد حاصل از توزیع قند و شکر و برنج سهمیه ای بر اساس میزان صادره وتحویلی مجوزهایشرکت ها در تخصصی و بازرگانی دولتی ایران و امار و اطلاعات موجود در قسمت توزیع به محض خروج از انبار در دفاتر ثبت میگردد.

همچنین شرکت باتوجه به ادغام با اداره غله قرار دادی تحت عنوان راهبری امور گندم و ارد با شرکت بازرگانی دولت ایران منعقد نموده است که موضوع ان عبارتست از راهبری گندم واجزای عملیات مرتبط با خرید گندم شامل تخلیه، بارگیری ذخیره سازی و تبدیل گندم به ارد و فروش گندم و یا ارد متقاضیان و کنترل کیفی و کمی گندم و ارد متابق دستور العمل های ابلاغی است.

3_3. ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان .

ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان مشمول قانون کار بر اساس مصوبه هیات

مدیره شرکت بر مبنای سی روز اخرین حقوق ثابت هر یک از کارکنان برای هر سال خدمت انان محاسبهو در حساب ها منظور گردیده است . مضافا از بابت پرسنل انتقالی از سازمان غله به دلیل نا مشخص بودن وضعیت انتقال ذخیره ای محاسبه نمی گردد .

شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه 14 (سهامی خاص)

اینجانب محمود خان حمدی دانشجوی رشته حسابداری اموزشکده فنی الغدیرزنجان در تاریخ 1/3/85 دوره کاراموزی خود را در شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه 14شروع کرده و در تاریخ 14/5/85این دوره را به اتمام رسانده ام . در این مدت اینجانب در قسمت حسابداری مشغول بوده و در فعالیت های مربوط به امور مالی انجام داده ام . فعالیت های انجام داده به شرح ذیل می باشد .

1.بایگانی اسناد حسابداری بر اساس کدهای مر بوط به ان و به ترتیب تاریخ های مربوطه:

سند حسابداری ، برگه ای است که اطلاعات مربوط به یک یا چند رویداد مالی قبل از ثبت در دفاتر حسابداری در ان نوشته می شود سپس بر اسلاس اطلاعات مندرج در سند حسابداری ، دفاتر حسابداری تنظیم می گردند .

سند حسابداری شکل و اندازه مشخصی ندارد و در هر واحد اقتصادی با توجه به نیاز و سلیقه حسابداران ممکن است به شکل های متفاوتی تنظیم و ستون بندی شود در شرکت غله و خدمات بازرگانی نیز با توجه به نیاز این شرکت سند حسابداری طراحی و تنظیم شده است نمونه ای اغاز ان پیوست گزارش گردیده است .

✔️  بهترین کیفیت 💯 از 💯
✔️  پشتیبانی 24 ساعته
✔️  مناسب ترین قیمت

◀️  فروشگاه فایل سیدا

 

دانلود گزارش کاراموزی شركت غله و خدمات بازرگانی