حقوق · دسامبر 25, 2023 0

کار تحقیقی محاربه و مجازات آن

کار تحقیقی محاربه و مجازات آن

کار تحقیقی محاربه و مجازات آن

دسته بندی حقوق
فرمت فایل doc
حجم فایل 189 کیلو بایت
تعداد صفحات 84
برای دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل

چکیده:
بدون تردید از روزی كه بشر خود را شناخته و با دیگر همنوعانش به یك زندگی اجتماعی پرداخته است، همواره یا به جهت حسابگری و یا از روی ناچاری به اطاعت از مجموعه قواعد زندگی تن درداده است. خصلت تكلیف پذیر انسان باعث شده است كه بشر بتواند نیازمندی ها و خواسته ها و حوادث ناشی از زندگی اجتماعی را به وسیله اطاعت و پیروی از قواعد و مقررات موضوعه بشری برطرف و حل و فصل كند. بنابراین باید گفت كه لازمه زندگی اجتماعی وجود همین قوانین و مقرراتی است كه برای انسان تعیین تكلیف می كند پس جامعه به چنین قواعد و مقرراتی نیاز دارد و باید مجازات‌هایی وجود داشته باشد برای برقراری نظم و امنیت و اجرای عدالت در بین مردم و قواعد و مقرراتی كه با حقوق و آزادی ها و شخصیت معنوی افراد در ارتباط است از اهمیت به سزایی برخوردار است و قانونگذار افراد را وادار به رعایت احترام و اطاعت از این مقررات كرده است.
حدود یكی از این قواعد و مقررات است كه در بین سایر قوانین جزایی اهمیت زیادی دارد و دارای مصادیق مختلفی می باشد كه هدف ما در این خصوص بررسی محاربه و مصادیق آن است تا بتوانیم در این مورد تحقیق و تحلیل بیشتری انجام دهیم و مورد توجه قرار گیرد.
فهرست مطالب
پیشگفتار………………………….
مقدمه……………………………. 1
فصل اول: مجازات و اهداف آن…. 2
گفتار اول: مجازات و تقسیم بندی آن در قانون مجازات اسلامی…3
گفتار دوم: اهداف مجازات………… 6
فصل دوم: حدود…………………… 11
گفتار اول: تعریف حد و انواع آن…… 12
1. انواع حد…………………………… 17
2. حد تازیانه………………………….. 17
3. حد سنگسار……………………….. 18
4. حد قطع دست…………………….. 18
گفتار دوم: در بیان احكام حدود از نظر خاصه و عام…… 18
ضرورت اجرایی حدود و فلسفه آن…… 20
فایده اجتماعی كیفر حدود………….. 23
فوریت و عدم تأخیر در حدود………….. 24
نتایجی كه بر الهی بودن شریعت مرتبت است…….. 25
فصل سوم: محاربه……………………… 29
گفتار اول: تعریف محاربه…………………. 30
1. تعریف محاربه و قطع طریق…………… 30
2. تعریف محاربه از دیدگاه امام خمینی….. 31
3. تعریف محاربه و تجدید سلاح لاخافه الناس…….. 31
4. تعریف محاربه در قانون مجازات اسلامی……… 33
گفتار دوم: اركان جرم محاربه………………… 33
ركن مادی جرم:……………………………… 33
1. رفتار مرتكب……………………………….. 35
2. وسیله……………………………………… 35
3. موضوع جرم……………………………….. 36
4. نتیجه مجرمانه…………………………….. 36
5. رابطه علیت بین فعل محارب و نتیجه مجرمانه…….. 37
ركن معنوی جرم………………………………. 37
گفتار سوم: رابطه محاربه با جرایم دیگر……. 38

رابطه محاربه با افساد فی الارض……….. 38
رابطه محاربه و بغی………………………… 40
رابطه محاربه و جرم سیاسی…………….. 43
رابطه محاربه و سرقت……………………… 44
گفتار چهارم:……………………………….. 47
تأثیر انگیزه در محاربه………………………. 47
شروع به محاربه……………………………. 48
محاربه در مقررات جمهوری اسلامی……… 49
محاربه در حقوق كامن لو………………. 52
فصل چهارم……………………………….. 54
گفتار اول: راه های ثبوت محاربه………… 55
1. علم قاضی…………………………….. 57
2. اقرار……………………………………… 59
3. بینه……………………………………… 61
گفتار دوم: مراجع صالح برای رسیدگی….. 61
1. دادگاه نظامی…………………………….. 62
2. دادگاه ویژه روحانیت…………………… 63
3. دادگاه انقلاب…………………………. 63
گفتار سوم: علل سقوط محاربه………… 64
1. مرگ محارب…………………………….. 64
2. توبه…………………………………….. 64
3. حق عفو……………………………… 65
4. جنون و ارتداد………………………… 65
5. تأثیر گذشت شاكی خصوصی…….. 65
گفتار چهارم: حد محاربه……………… 66
كیفیت اجرای هر یك از مجازات های محاربه…… 69
1. قتل………………………………………… 69
2. به دارآویختن……………………………. 70
3. قطع دست و پا…………………………… 71
4. نفی………………………………………… 73
نتیجه گیری……………………………………. 76
منابع و مآخذ ……………………………………78