پژوهش بررسی تحلیلی فعالیت های انجمن اولیا و مربیان در ایران،استرالیا و هندوستان و ارائه راهکار

پژوهش بررسی تحلیلی فعالیت های انجمن اولیا و مربیان در ایران،استرالیا و هندوستان و ارائه راهکار

پژوهش بررسی تحلیلی فعالیت های انجمن اولیا و مربیان در ایران،استرالیا و هندوستان و ارائه راهکار

دسته بندی روانشناسی و علوم تربیتی
فرمت فایل doc
حجم فایل 169 کیلو بایت
تعداد صفحات 177
برای دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل

چکیده:
این تحقیق به بررسی فعالیت های انجمن اولیاء و مربیان در کشورهای ایران، هندوستان و استرالیا جهت ارائه راهکار مطلوب پرداخته است.
هدف کلی تحقیق:

“بررسی تحلیلی فعالیت های انجمن اولیاء و مربیان در ایران، هندوستان و استرالیا و ارائه راهکار مطلوب” می باشد.
هداف جزئی تحقیق شامل:
1- بررسی تاریخچه سیر تحول و شکل گیری انجمن اولیاء و مربیان در ایران، هندوستان و استرالیا

2- بررسی انواع فعالیت ها و شیوه های اجرای آنها در انجمن های اولیاء و مربیان کشورهای مورد مطالعه

3- بررسی شباهت ها و تفاوتهای فعالیت های انجمن اولیاء و مربیان ایران با دو کشور هندوستان و استرالیا

4- بررسی چگونگی تامین منابع مالی انجمن های اولیاء و مربیان در کشورهای ایران، هندوستان و استرالیا

5- ارائه راهکارها و پیشنهادهایی برای بهبود عملکرد انجمن اولیاء و مربیان ایران با توجه به تجارب کشورهای مذکور

این تحقیق از نوع تطبیقی توصیفی می باشد. ابزار گردآوری اطلاعات شامل اینترنت، منابع کتابخانه ای، مقالات و پایان نامه های موجود در رابطه با موضوع تحقیق می باشد. روش تحقیق با بهره گیری از روش بردی که شامل چهار مرحله می باشد صورت گرفته است( توصیف، تفسیر، همجواری و مقایسه). در آخر راهکارهایی برای بهبود عملکرد انجمن اولیاء ومربیان پیشنهاد شده است. این راهکارها شامل: تمرکز زدایی در انجمن اولیاء و مربیان، ایجاد انجمن معلمان در ارتباط با انجمن اولیاء و مربیان، ارتباط با موسسات خیریه جهت دریافت کمک های مالی، توجه به سلامت جسمی و روانی کودکان در فعالیت های انجمن قرار گیرد.

فهرست مطالب
فصل اول: کلیات پژوهش
مقدمه ………….7
بیان مساله ……………….9
اهمیت و ضرورت تحقیق …………….13
سوالات تحقیق ………………………16
اهداف تحقیق ………..16
تعریف مفاهیم و واژگان اختصاصی طرح ….17
فصل دوم: ادبیات و پیشینه تحقیق
مقدمه ………….20
نقش خانواده در تعلیم و تربیت ………….22
نقش تربیتی مدرسه ……………25
ضرورت همکاری خانه و مدرسه ……28
تاریخچه انجمن اولیاء و مربیان در ایران ……32
فعالیتهای انجمن اولیاء و مربیان …………..35
آموزش خانواده …………………..35
برنامه ریزی جهت اوقات فراغت ……………37
حل مسائل و مشکلات تربیتی دانش آموزان …………39
ایجاد ارتباط و پیوند صمیمی بین اولیاء و مربیان ……41
تهیه و تکمیل امکانات آموزشی در مدارس …..43
حدود، وظایف و اختیارات انجمن ها ……………46
منابع مالی انجمن ……47
انجمن اولیاء و مربیان هندوستان …………47
اهداف و غایت انجمن اولیاء و مربیان در هندوستان………48
وظایف و فعالیت های انجمن ………….49
عضویت در انجمن …………49
سرمایه های انجمن ………………….50
حقوق و مسئولیت های معلمان در انجمن ……..51
حقوق و مسئولیت های والدین درانجمن ……..52
مسئولیت نمایندگان برگزیده در انجمن …………53
چارچوب همکاریهای خانه و مدرسه در استرالیا …..57
اصول همکاری خانه ومدرسه ………61
ابعاد همکاری خانه و مدرسه ……..63
راهبردهای پیشنهادی جهت توسعه همکاریهای خانه و مدرسه ..70
راهبردهای پیشنهادی برای نظام آموزشی جهت توسعه همکاریها …..79
همکاری مدنظر دولت استرالیا فی مابین خانه و مدرسه ..80
بروشور قانون همکاری خانه و مدرسه در استرالیا ……81
پیشینه تحقیق ……….82
تحقیقات انجام شده در داخل …….82
تحقیقات انجام شده در خارج ……….96
فصل سوم: روش شناسی
مقدمه ………………105
ابزار اندازه گیری …………….105
طرح پژوهش ……………….106
تجزیه و تحلیل داده ها ……………106
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل اطلاعات
مقدمه……………………109
بررسی سوال اول …………..110
بررسی سوال دوم …………..116
بررسی سوال سوم ………….135
بررسی سوال چهارم …………..140
بررسی سوال پنجم……………..145
فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری
مقدمه ……………….153
نتیجه گیری کلی ………………165
محدودیت های تحقیق ………….168
پیشنهادات کاربردی ………168
پیشنهادات پژوهشی ………..169
منابع……………………………….170