اقتصاد · دسامبر 25, 2023 0

پژوهش ارزیابی رابطه تمرکز مالکیت بر نسبت نقدینگی و پایداری سود در شرکت های پذیرفته شده در بازار

پژوهش ارزیابی رابطه تمرکز مالکیت بر نسبت نقدینگی و پایداری سود در شرکت های پذیرفته شده در بازار

پژوهش ارزیابی رابطه تمرکز مالکیت بر نسبت نقدینگی و پایداری سود در شرکت های پذیرفته شده در بازار

دسته بندی اقتصاد
فرمت فایل doc
حجم فایل 404 کیلو بایت
تعداد صفحات 162
برای دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل

چکیده:
هدف از پژوهش حاضر ارزیابی رابطه تمرکز مالکیت بر نسبت نقدینگی و پایداری سود در شرکتهای پذیرفته شده در بازار سرمایه ایران می باشد. طبق این پژوهش بازه 5 ساله شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در سالهای 1392-1388 مورد بررسی قرار گرفت. در بین سالهای مورد بررسی در 90 شرکت با بهره گیری از روش تجزیه و تحلیل رگرسیون خطی چند متغیره، به كمك نرم افزار7 Eview ، نقد شوندگی سهام تحت 3 معیار گردش معاملات، ارزش معاملات و تعداد دفعات معاملات مورد سنجش قرار گرفت. همچنین سه شاخص رشد شرکت،نسبت بدهی واندازه شرکت به عنوان متغیر تعدیلگر در نظر گرفته شد، نتایج آزمون حاکی از آنست که بین تمرکز مالکیت و گردش معاملات ، بین تمرکز مالکیت و ارزش معاملات همچنین بین تمرکز مالکیت وپایداری سود رابطه معناداری وجود دارد، اما وجود رابطه معنادار بین تمرکز مالکیت و تعداد دفعات معاملات تایید نشد.
فهرست مطالب
فصل اول كلیات پژوهش….1
چکیده……….2
1-1مقدمه…………….3
2-1بیان مساله………3
3-1سوالات پژوهش…..5
4-1 تاریخچه مطالعاتی پژوهش …………..5
5-1 اهمیت و ضرورت پژوهش……………9
6-1 اهداف پژوهش…………..9
7-1چارچوب نظری ومدل مفهومی پژوهش…………..10
8 -1 فرضیه های پژوهش…………12
9-1 تعریف واژه ها واصطلاحات………12
فصل دوم تاریخچه و ادبیات موضوع………….14
1-2 مقدمه…………15
2-2 – نقدشوندگی……….16
3-2-سنجش نقدشوندگی……..21
4-2-متغیرهای نقد شوندگی………32
5-2-ابعاد نقد شوندگی………..35
1-5-2 فرضیه کارآیی اطلاعاتی………..36
6-2-عوامل تاثیر گذار بر افزایش نقد شوندگی سهام….38
1-6-2-عوامل تاثیر گذار بر افزایش نقد شوندگی در سطح کلان………40
1-1-6-2-آزاد سازی بازار های مالی…….40
2-1-6-2- تجدید ساختار بورسها……..42
2-6-2-عوامل تاثیر گذار بر افزایش نقد شوندگی در سطح خرد………..43
1-2-6-2-اثر افشاء بر نقدشوندگی سهام و بررسی تئوری عدم تقارن اطلاعات……..43
2-2-6-2-سهام شناور آزاد………47
3-2-6-2-اثر تجزیه سهام بر نقد شوندگی……….50
4-2-6-2-اثر اینترنت و مبادلات الکترونیکی بر نقدشوندگی…52
5-2-6-2-اهرم مالی……….55
6-2-6-2-دسترسی به بازار………56
7-2-عدم تقارن اطلاعاتی و نقد شوندگی بازار………57
8-2مجزا سازی مالكیت از مدیریت………..60
9-2عوامل تأثیر گذار بر تعیین نوع مالكیت شركت……63
10-2انواع مالكیت در شركت های سهامی عام…..64
11-2سهامدار عمده در نگاه نظام حاكمیت شركتی……66
12-2رویكردهای متفاوت در تحقیق ها……68
13-2 – پیشینه پژوهش……71
1-13-2 پیشینه داخلی…………………71
2-13-2 پیشینه خارجی……..81
2-13-2 پیشینه خارجی……..99
فصل سوم روش‌ اجرای تحقیق…..100
1-3 مقدمه…………101
2-3- روش تحقیق…………..101
3-3- جامعه‌ی مطالعاتی………102
4-3- روش جمع‌آوری اطلاعات…….103
5-3 فرضیه‌های پژوهش………104
6-3- مدل پژوهش و شیوه‌ی اندازه‌گیری متغیرها………105
1-6-3- مدل مفهومی پژوهش………105
3-6-3- تعاریف عملیاتی متغیر‌های پژوهش و نحوه‌ی محاسبه آن‌ها…….107
1-3-6-3 – متغیر وابسته………107
2-3-6-3- متغیر مستقل……108
3-3-6-3- متغیر تعدیلگر……..108
7-3- روش تجزیه و تحلیل اطلاعات…….109
3-7-1 تحلیل توصیفی داده ها……..110
3-7-1-1آزمون همبستگی……….111
3-7-2 روش رگرسیون مبتنی بر داده های تابلویی….111
3-7-3 مزایای استفاده از داده‌های تابلویی…..112
3-7-4 روش برآورد………114
3-7-4-1 آزمونF لیمر……..115
3-7-4-2 آزمون تعیین اثرات ثابت یا تصادفی……….116
3-7-4-3 آزمون دوربین – واتسون ()……117
فصل چهارم تجزیه و تحلیل داده‌ها…………….119
4-1 مقدمه‏………..120
4-2آمار توصیفی…………………120
4-3 مفروضات رگرسیون………..122
4-3-1آزمون مانایی متغیرهای پژوهش………122
4-3-2بررسی فرض نرمال بودن متغیرها…….124
4-4آزمون F لیمر و آزمون هاسمن ……………125
4-5خلاصه تجزیه و تحلیل ها به تفکیک هر فرضیه…..129
4-5-1 فرضیه اول………..129
4-5-1 فرضیه اول…….130
4-5-2فرضیه فرعی سوم……….132
4-5-3فرضیه اصلی دوم…………133
فصل پنجم نتیجه گیری وپیشنهادات………..136
1-5 مقدمه………..137
2-5 ارزیابی و تشریح نتایج آزمون فرضیه ها طبق شرایط متغیرها…………137
1-2-5 نتایج فرضیه اول…………….138
2-2-5 نتایج فرضیه دوم……….138
3 -5 پیشنهادها………..139
1-3-5 پیشنهادهایی مبتنی بر یافته¬ های فرضیات پژوهش………..139
2-3-5 پیشنهادهای موضوعی به محققان آتی…….140
4ـ5 محدودیت ¬های تحقیق………..142
فهرست منابع………144