مدیریت · دسامبر 25, 2023 0

پروژه نقش ارزشیابی در نظام پرداخت كاركنان دولت

پروژه نقش ارزشیابی در نظام پرداخت كاركنان دولت

پروژه نقش ارزشیابی در نظام پرداخت كاركنان دولت

دسته بندی مدیریت
فرمت فایل doc
حجم فایل 230 کیلو بایت
تعداد صفحات 150
برای دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل

پایان نامه نقش ارزشیابی در نظام پرداخت كاركنان دولت

مبحث اول – فلسفه خلقت و ضرورت ارزشیابی در نظام آفرینش :
آیات قران كریم در رابطه با نظام آفرینش دو دسته اند :
دسته ای از آیات در راستای تبیین فلسفه و اهداف خلقت آمده و دسته ای دیگر ضرورت و نیاز به یك ارزیابی دقیق و حساب شده در نظام هستی را بیان می دارد .
الف – فلسفه خلقت : قرآن كریم در بیان فلسفه و هدف از خلقت و نظام آفرینش ، چنین استدلال می كند”ما آسمانها و زمین و آنچه بین آنهاست باطل و بازیچه خلق نكرده ایم”
بلكه آنها را به حق و در وقت معین آفریدیم و همچنین در آیات دیگری تاكید نموده است ” خلق آسمانها و زمین مرگ و زندگی برای این بوده است كه شما انسانها را بیازماید كدامیك بهتر عمل می كنید” .
بنابراین نظام آفرینش هدفمند است و از مفهوم این آیات استنباط می شود خالق هستی هدف مهمی در نظر دارد و آن انجام آزمایش و امتحان انسانها و در واقع ارزشیابی اعمال و كردار آنان می باشد . علامه طباطبایی صاحب تفسیر المیزان می گوید : جمله ” لیبلونكم ایكم احسن عملا ” بیانگر هدف از خلقت موت و حیات است و كلمه بلاء مصدر لیبلونكم به معنای امتحان است .

فهرست مطالب:
مقدمه فصل اول : جایگاه نظام ارزشیابی عملكرد وپاداش دراسلام
بخش اول – مبانی ارزشیابی ازدیدگاه قرآن مبحث اول- فلسفه خلقت وضرورت ارزشیابی درنظام آفرینش
مبحث دوم- مصادیق ارزشها وضد ارزشهای ذاتی انسان از نظر قرآن
بخش دوم – معیارها وروشهای ارزشیابی ازدیدگاه اسلام مبحث اول- معیارا یمان توأم باعمل صالح مبحث دوم-معیار تقوا مبحث سوم – معیار عدالت مبحث چهارم – روشهای ارزشیابی در قرآن بخش سوم – انگیزش وجبران خدمات در اسلام مبحث اول- نظریه انگیزش دراسلام مبحث دوم- پاداش وامتیازات درقرآن مبحث سوم- نظام پرداخت ازدیدگاه اسلام بخش دوم-نظام ارزشیابی عملكردكاركنان دولت:
میحث اول- اصول ومعیارهای ارزشیابی عملكردكاركنان
مبحث دوم –روشهای ارزشیابی عملكرد كاركنان
مبحث سوم- قابل دفاع بودن ارزشیابی عملكرد وحق اعتراض كاركنان دولت
فصل دوم– جایگاه نظام ارزشیابی عملكرد درحقوق ایران
بخش اول – مبانی قانونی ارزشیابی مبحث اول- مبانی ارزشیابی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
مبحث دوم – مبانی ارزشیابی درقوانین موضوعه ایران بخش دوم-نظام ارزشیابی عملكردكاركنان دولت میحث اول- اصول ومعیارهای ارزشیابی عملكردكاركنان مبحث دوم –روشهای ارزشیابی عملكرد كاركنان مبحث سوم – قابل دفاع بودن ارزشیابی عملكرد وحق اعتراض كاركنان دولت
فصل سوم – نقش متقابل ارزشیابی عملكرد ونظام پرداخت
كاركنان دولت
بخش اول: نظام پرداخت مبتنی بر عملكرد وشایستگی كاركنان
مبحث اول- طرح های پرداخت مبتنی برعملكرد مبحث دوم- آثار مثبت و منفی پرداختهای مبتنی بر ارزیابی عملكرد
مبحث سوم- افزایش حقوق مبتنی بر شایستگی بخش دوم: نظام پرداخت كارآمد ونقش آن دركارائی مبحث اول- عوامل انگیزشی نظام پرداخت كارآمد مبحث دوم: پاداش و نقش آن در افزایش كارایی بخش سوم: رابطه نظامهای پرداخت حقوق بابهره وری وتحولات نظام پرداخت كاركنان دولت مبحث اول-تاریخچه وتحولات نظام پرداخت كاركنان دولت مبحث دوم- تفاوت نظام هماهنگ پرداخت بانظام حقوق ومزایای قبلی
مبحث سوم- دلایل ناكارآمدی قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت
نتیجه گیری و پیشنهاد منابع ومآخذ