مدیریت · دسامبر 25, 2023 0

موضوع و مفهوم بانكهای مركزی

موضوع و مفهوم بانكهای مركزی

موضوع و مفهوم بانكهای مركزی

دسته بندی مدیریت
فرمت فایل docx
حجم فایل 22 کیلو بایت
تعداد صفحات 39
برای دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل

موضوع و مفهوم بانك های مركزی

مفاهیم مختلفی از بانكداری مركزی به ذهن آمده كه در همه آنها این نكته مشترك است: بانك مركزی بانك معتبری است كه قسمت اعظم عملیات خود را بجای اینكه از طریق افراد صورت دهد به وسیله بانكها انجام میدهد. و در این معاملات به بازار پول و سرمایه بیشتر توجه دارد تا به منافع صاحبان سهام. بعبارت دیگر هر وظیفه ایرا كه در هر لحظه ای از زمان ایفا كند به موازات منافع عمومی خواهد بود بی آنكه جلب منفعت خویش محرك او بوده باشد.
بانكهای مركزی در اقتصاد كشورها آنقدر موثر بوده اند و در صلح و جنگ دولتها را یاری كرده اند كه ستایشگران آن چون در مقام ستایش برآمده اند از آن مفهومی معادل چرخ و آتش گرفته اند و آنرا از اختراعات عمده جهان بشمار آورده اند. این تشبیه هرچند تشبیهی بكمال تشبیهات دیگر نیست و نمیتواند جای خود را در ذهن آنچنانكه باید باز كند. ولی بنابرآنچه بانكداران بزرگ اعتقاد كرده اند قدر متیقن این است كه بانك مركزی مقتدرترین موسسه مالی است كه انسان امروز بخود دیده است و براستی روسای بانك های مركزی در لحظاتیكه در باره پول تصمیم اتخاذ میكنند مقتدرترین مرد اقتصادی كشور خویشند.

فهرست:
فصل اول:موضوع و موقعیت بانكهای مركزی
بخش اول: موضوع و مفهوم بانك
بخش دوم: موقعیت بانكهای مركزی

فصل دوم:بررسی عوامل موجد بانك مركزی ایران
بخش اول: در بیان منظور
بخش دوم: بانك مركزی ایران یك ضرورت اقتصادی
بخش سوم: مطالعه در سیستم بانكداری جهان و احساس لزوم ایجاد بانك مركزی مستقل در ایران
بخش چهارم: نظراتی چند در بارة لزوم تشكیل بانك مركزی ایران

فصل سوم:چگونگی تشكیل بانك مركزی ایران
بخش اول: اقدامات شورایعالی اقتصاد
بخش دوم: طرح جدید قانون بانكی و پولی كشور

فصل چهارم:ارزش اقتصادی بانك مركزی ایران
بخش اول: نقش بانك مركزی ایران در توسعه اقتصادی