کامپیوتر و IT · دسامبر 25, 2023 0

مهندسی نرم افزار مبتنی بر مؤلفه

مهندسی نرم افزار مبتنی بر مؤلفه

مهندسی نرم افزار مبتنی بر مؤلفه

دسته بندی کامپیوتر و IT
فرمت فایل docx
حجم فایل 1.623 مگا بایت
تعداد صفحات 94
برای دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل

چکیده

در مهندسی سخت افزار روش مبتنی بر مولفه به طور گسترده در ساخت قطعات جدید مورد استفاده قرار گرفته است (یعنی استفاده از قطعات سخت افزاری از پیش ساخته شده ).

مهندسین سخت افزار نیاز دارند که بازدهی طراحی را با مونتاژ نمودن بلوکهای قابل استفاده مجدد از قبیل : Microprocessor ، DSP ، on chips encryption /decrepti و غیره بدست بیاید. روش مبتنی بر مولفه ، کیفیت و قابلیت اعتماد محصولاتی که هر کدام از مولفه هایش به خوبی تست شده است را افزایش می دهد .

هر چند که ، تغییر چشمگیری در تولیدات نرم افزاری وجود نداشت . هر مـحصول نرم افزاری جـدید نیاز به طـراحی داشت و برنامه نویسان کد منبع را خط به خط می نوشتند تا اینکه برنامه تمام شود . پیشرفت بزرگ توسعه نرم افزار در طول 50 سال گذشته از برنامه نویسی خط به خط با استفاده از کد ماشین تا برنامه نویسی خط به خط با استفاده از زبانهای برنامه نویسی سطح بالا صورت گرفت.

کلیدواژه : مهندسی نرم افزار، مؤلفه ، سخت افزار

فهرست مطالب

عنوان صفحه

فصل اول: کلیات

مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………. 1

مولفه های نرم افزاری …………………………………………………………………………………………….. 3

تعریف و توصیف مولفه ها ………………………………………………………………………………………. 4

واسط ها ……………………………………………………………………………………………………………… 5

قرار دادها ……………………………………………………………………………………………………………. 5

مولفه ها والگوها ……………………………………………………………………………………………………. 6

مولفه ها و چارچوب های نرم افزاری …………………………………………………………………………. 7

توسعه و پیاده سازی مولفه ها ……………………………………………………………………………………. 9

فصل دوم: مؤلفه ها و معماری نرم افزار

نقش های معماری نرم افزار……………………………………………………………………………………… 17

1- تخمین و ارزیابی………………………………………………………………………………………………. 17

2- مدیریت تغییر…………………………………………………………………………………………………… 19

3- معماری نر م افزار پویا……………………………………………………………………………………….. 19

روند طراحی معماری نرم افزار………………………………………………………………………………….. 19

تولید مولفه بر اساس معماری……………………………………………………………………………………. 21

1- مولفه های ساخته شده بر حسب نیاز……………………………………………………………………… 22

2- مولفه های پیش موجود ……………………………………………………………………………………… 22

2-1- مولفه های قابل استفاده مجدد…………………………………………………………………………… 23

2-2- مولفه های تجاری………………………………………………………………………………………….. 24

طراحی معماری بر اساس مولفه ………………………………………………………………………………… 24

فصل سوم: تکنولوژی های موجود در مهندسی نرم افزار و مدل های مؤلفه ای مربوط به آنها

بررسی تاریخی……………………………………………………………………………………………………… 28

زبان توصیف معماری ACME………………………………………………………………………………… 29

1- مدل مولفه ای Java Beans………………………………………………………………………………. 32

مدل مولفه ای COM DCOM MTS and COM+……………………………………………… 34

مدل مولفه ای CORBA……………………………………………………………………………………….. 34

مدل مولفه ای NET………………………………………………………………………………………………. 35

مدل مولفه ای CSGI…………………………………………………………………………………………….. 36

فصل چهارم: مدل های ارزیابی کیفیت اجزای نرم افزار

ضوابط چندگانه انتخاب…………………………………………………………………………………………… 41

ویژگی های ارزیابی……………………………………………………………………………………………….. 42

ارزیابی بر اساس برتری های داخلی قطعات………………………………………………………………… 44

ارزیابی بر اساس برتری های بیرونی قطعات………………………………………………………………… 46

انتخاب نهایی……………………………………………………………………………………………………….. 47

فصل پنجم: ادغام و ترکیب مؤلفه ها

ادغام مولفه ها……………………………………………………………………………………………………….. 51

از ادغام تا ترکیب………………………………………………………………………………………………….. 52

اسمبلی قابل پیش بینی از مولفه های قابل تایید……………………………………………………………… 56

فناوری مولفه های قابل پیش بینی………………………………………………………………………………. 57

تحلیل مبتنی بر معماری…………………………………………………………………………………………… 59

تأیید مؤلفه ها……………………………………………………………………………………………………….. 60

سبک های معماری و مدل های مولفه ها……………………………………………………………………… 61

فصل ششم: تحول و نگهداری در سیستم های نرم افزار مبتنی بر مؤلفه ها

انواع نگهداری نرم افزار…………………………………………………………………………………………… 64

تحول نرم افزار……………………………………………………………………………………………………… 65

1-تست جعبه سیاه…………………………………………………………………………………………………. 65

1-1-روشهای آزمون مبتنی بر گراف…………………………………………………………………………… 66

1-2-افراز هم ارزی……………………………………………………………………………………………….. 66

3-1-3-تحلیل مقادیر مرزی……………………………………………………………………………………… 67

1-4-آزمون آرایه های متعامد……………………………………………………………………………………. 67

1-5-تست جعبه سیاه برای CBSها………………………………………………………………………….. 67

1-6- چالشهای همراه تست جعبه سیاه……………………………………………………………………….. 68

2- تست جعبه سفید………………………………………………………………………………………………. 69

2-1-تست مسیرهای پایه………………………………………………………………………………………… 69

2-2-تست ساختار کنترلی……………………………………………………………………………………….. 70

2-3- چالشهای همراه تست جعبه سفید………………………………………………………………………. 70

3-تست مبتنی بر UML برای CBSها……………………………………………………………………… 71

چالشهای نگهداری و تست مبتنی بر UML………………………………………………………………… 71

1- چرا UML…………………………………………………………………………………………………….. 71

نتیجه گیری کلی …………………………………………………………………………………………………… 73

منابع و مأخذ

منابع فارسی ………………………………………………………………………………………………………… 77

منابع لاتین…………………………………………………………………………………………………………… 77

فهرست اشکال

شکل (1-1) چارچوب مولفه……………………………………………………………………………………… 7

شکل (1-2) مدل مولفه…………………………………………………………………………………………….. 8

شکل (1-3) رابطه میان مفاهیم بیان شده……………………………………………………………………….. 8

شکل (1-4) مدل UML مربوط به مولفه ها……………………………………………………………….. 10

شکل (1-5) نمونه ای از توصیف واسط ها در زبان IDL………………………………………………… 11

شکل (1-6) مدل UML جنبه معنایی مولفه ها……………………………………………………………… 12

شکل (1-7) نمونه ای از دیاگرام توصیف مولفه…………………………………………………………….. 12

شکل (1-8) مدل UML خصوصیات فراتابعی…………………………………………………………….. 14

شکل (2-1): روند طراحی معماری نرم افزار………………………………………………………………… 20

شکل (2-2): انواع ترکیبات ممکن در تبدیل معماری / مؤلفه…………………………………………….. 21

شکل (3-1): شکل مربوط به مؤلفه…………………………………………………………………………….. 30

شکل (3-2): معماری سه لایه مؤلفه ها………………………………………………………………………… 30

شکل (3-3): شکل اتصال دهنده………………………………………………………………………………… 31

شکل (3-4): لینک ارتباطی مؤلفه و اتصال دهنده…………………………………………………………… 31

شکل (3-5): یک سیستم مجموعه ای و مؤلفه های اتصال دهنده………………………………………… 31

شکل (3-6): مدل مؤلفه ای جاوا……………………………………………………………………………….. 32

شکل (3-7): پیاده سازی و ارتباطات اشیاء جاوا……………………………………………………………. 33

شکل (3-8): اسمبلی مؤلفه ها…………………………………………………………………………………… 33

شکل (3-9): مؤلفه کوربا………………………………………………………………………………………… 34

شکل (3-10): پیاده سازی مؤلفه کوربا………………………………………………………………………… 35

شکل (3-11): استفاده Container…………………………………………………………………………… 35

شکل (3-12): مدل مؤلفه ای NET…………………………………………………………………………… 36

شکل (3-13): پیاده سازی مؤلفه NET………………………………………………………………………. 36

شکل (3-14): واسط های مؤلفه………………………………………………………………………………… 37

شکل (3-15): بسته بندی مؤلفه…………………………………………………………………………………. 37

شکل (4-1): ویژگی های انتخابی………………………………………………………………………………. 43

شکل (4-2): ویژگی های انتخابی و معیارها…………………………………………………………………. 44

شکل (4-3): مثال………………………………………………………………………………………………….. 45

شکل (4-4): ویژگی های داخلی ……………………………………………………………………………… 46

شکل (4-5): ویژگی های بیرونی………………………………………………………………………………. 47

شکل (5-1): پروکسی فشرده سازی (توسط Alexander- Wolf)…………………………………. 55

شکل (5-2): فناوری مؤلفه های قابل پیش بینی…………………………………………………………….. 58

شکل (6-1): فعالیت های مربوط به نگهداری……………………………………………………………….. 65

شکل (6-2): چارچوب تست جعبه سیاه برای CBS……………………………………………………… 68