علوم انسانی · دسامبر 25, 2023 0

مقاله بررسی ارتباط میان رضایت زناشویی وهوش همسران 💯

مقاله بررسی ارتباط میان رضایت زناشویی وهوش همسران

 

مقاله بررسی ارتباط میان رضایت زناشویی وهوش همسران در 145 صفحه ورد قابل ویرایش

 

مقاله بررسی ارتباط میان رضایت زناشویی وهوش همسران

مقاله بررسی ارتباط میان رضایت زناشویی وهوش همسران

دسته بندی علوم انسانی
فرمت فایل doc
حجم فایل 235 کیلو بایت
تعداد صفحات 145
برای دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل

مقاله بررسی ارتباط میان رضایت زناشویی وهوش همسران در 145 صفحه ورد قابل ویرایش

فهرست جدولها

عنوان ………………………………………………………………………………………………………… صفحه

جدول 1-1- تفسیر كیفی معادلهای هوشبر آزمون ماتریسهای پیشرو……………………………………… 7

جدول 1-4- یافته‎های توصیفی نمرات رضایت زناشویی وهوش مردان ………………………………….. 123
جدول 2-4 – یافته‎های توصیفی نمرات رضایت زناشویی وهوش زنان…………………………………….. 123

جدول 3-4- یافته‎های توصیفی نمرات رضایت زناشویی مردان وزنان …………………………………….. 124

جدول 4-4- یافته‎های توصیفی نمرات هوش مردان وزنان ……………………………………………………… 125
جدول 5-4- ضریب همبستگی بین رضایت زناشویی وهوش مردان……………………………………….. 126
جدول 6-4- ضریب همبستگی بین رضایت زناشویی وهوش زنان …………………………………………. 127

جدول 7-4- نتایج آزمون tمستقل برای رضایت زناشویی مردان وزنان …………………………………. 128

جدول 8-4- نتایج آزمون t مستقل برای هوش مردان وزنان ………………………………………………….. 128

فهرست نمودارها
عنوان ………………………………………………………………………………………………………… صفحه

نمودار 1-4…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 124 میانگین نمرات رضایت زناشویی وهوش مردان وزنان

نمودار 2-4…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 125 میانگین نمرات رضایت زناشویی مردان وزنان

نمودار 3-4…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 126 میانگین نمرات هوش مردان وزنان

فهرست مطالب
عنوان ………………………………………………………………………………………………………… صفحه

چكیده

مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 1

فصل اول :گستره علمی موضوع پژوهش

1- موضوع پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………… 4

2- هدفهای پژوهش ……………………………………………………………………………………………………………………… 4

3- امكان بررسی موضوع پژوهش واهمیت آن ………………………………………………………………………….. 5

4- سؤالهای پژوهش …………………………………………………………………………………………………………………….. 5

5- فرضیه‎های پژوهش………………………………………………………………………………………………………………….. 6

6- متغیرها وتعریف عملیاتی آنها…………………………………………………………………………………………………. 6

خلاصه…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 8

فصل دوم:ادبیات وپیشینه تحقیق

تعریف رضایت……………………………………………………………………………………………………………………………… 10

تعریف رضایتمندی زناشویی………………………………………………………………………………………………………….. 11

ازدواج …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 12

تعریف ازدواج …………………………………………………………………………………………………………………………………. 12

فوائد ازدواج…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 13

ازدواج دختر وپسر ریشه‎های دوران كودكی ………………………………………. 14

افكار مسموم ……………………………………………………………….. 17

بهداشت روانی ………………………………………………………………. 17

بهداشت روانی از دیدگاه اسلام وعرفان ………………………………………….. 20

مهمترین عوامل برای ازدواجهای موفق…………………………………………… 20

پختگی روانی ورشد عاطفی فكری طرفین………………………………………… 20

طرز تفكر وعقاید وتمایلات …………………………………………………….. 21

طرز تلقی ونگرشها …………………………………………………………… 22

عقاید مذهبی ……………………………………………………………….. 23

اختلافات طبقاتی ……………………………………………………………. 23

میزان تحصیلات …………………………………………………………….. 24

توافق وطرز فكر درباره امورجنسی ……………………………………………… 24

تولد فرزند…………………………………………………………………… 25

تعداد فرزندان……………………………………………………………….. 26

اخلاق ……………………………………………………………………… 26

دخالت اطرافیان وبستگان ……………………………………………………… 27

تفاوت سنی بین زن وشوهر …………………………………………………… 27

رابطه با اولیا ………………………………………………………………… 28

ویژگیهایی كه در امر زناشویی نقش منفی دارد…………………………………….. 29

وجوهی از اختلافات زناشویی ………………………………………………………………………………………………………. 31

نیازهای احساسی زن ومرد…………………………………………………………………………………………………………….. 31

چگونه می‎توان در زندگی خوشبخت بود……………………………………………………………………………………… 32

نیاز اساسی ازدواج موفق………………………………………………………………………………………………………………… 33

نقش زن در زندگی امروز ……………………………………………………………………………………………………………… 35

زن در نقش همسری …………………………………………………………………………………………………………………….. 35

موقعیت زن در اسلام ……………………………………………………………………………………………………………………. 36

ازدواج از نظر اسلام………………………………………………………………………………………………………………………… 37

سختگیری در مسئله ازدواج………………………………………………………………………………………………………….. 38

اهداف والای ازدواج در اسلام……………………………………………………………………………………………………….. 38

معیارهای انتخاب همسر ………………………………………………………………………………………………………………. 40

خواستگاری……………………………………………………………………………………………………………………………………… 42

مهریه……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 42

جهیزیه …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 43

عقد وعروسی…………………………………………………………………………………………………………………………………… 44

حقوق زن وشوهر……………………………………………………………………………………………………………………………. 45

رفتار…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 46

گفتار………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 46

هدف زندگی ازدید قرآن ………………………………………………………………………………………………………………. 46

اساس رابطه زناشویی از نظر قرآن كریم …………………………………………………………………………………….. 47

خانواده…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 48

تیپهای خانواده………………………………………………………………………………………………………………………………… 49

خانواده متزلزل . ……………………………………………………………………………………………………………………………. 50

خانواده متعادل……………………………………………………………………………………………………………………………….. 50

خانواده متكامل……………………………………………………………………………………………………………………………….. 50

ویژگیهای ارتباط سالم زن و شوهر……………………………………………………………………………………………….. 51

ویژگیهای ارتباط ناسالم زن و شوهر……………………………………………………………………………………………… 52

توصیه‎هایی برای زن وشوهرها………………………………………………………………………………………………………. 53

شیوه‎های كاربردی برای رسیدن به تفاهم ………………………………………………………………………………….. 53

طلاق…………………………………………………………………………………………………………… 54

خانواده گسسته …………………………………………………………………………………………………………………………. 56

اختلافات خانوادگی ……………………………………………………………………………………………………………………….. 56

تاثیر فروپاشی ازدواج وجامعه………………………………………………………………………………………………………… 57

انواع عوارض بعد از طلاق……………………………………………………………………………………………………………… 58

تدابیر اسلام برای پیشگیری از طلاق…………………………………………………………………………………………… 59

هوش………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 60

تعریف هوش…………………………………………………………………………………………………………………………………… 60

وضعیت هوش در سازمان واعمال ذهنی …………………………………………………………………………………….. 63

هوش عملی وهوش نظری…………………………………………………………………………………………………………….. 64

هوش واستعدادهای دیگر………………………………………………………………………………………………………………. 65

ماهیت عامل g ……………………………………………………………………………………………………………………………… 67

تست هوش چیست……………………………………………………………………………………………………………………….. 67

بهره هوشی (هوشبهر )چیست………………………………………………………………………………………………………. 67

بهره هوشی وتوانائیهای دیگر ذهنی………………………………………………………………………………………………. 69

ماهیت هوش …………………………………………………………………………………………………………………………………. 70

الف- هوش بعنوان توان درك رابطه…………………………………………………………………………………………….. 71

ب- هوش بعنوان توان سازگاری با موقعیتهای جدید…………………………………………………………………. 71

پ- هوش بعنوان ظرفیت یادگیری ……………………………………………………………………………………………… 72

ت- هوش بعنوان قدرت وتفكر انتزاعی ………………………………………………………………………………………. 72

عوامل موثر در رشد هوش ……………………………………………………………………………………………………………. 72

نقش محیط ووراثت در تشكیل هوش………………………………………………………………………………………….. 73

1- وراثت وهوش……………………………………………………………………………………………………………………………. 73

2- ازدواج میان خویشاوندان وهوش …………………………………………………………………………………………… 75

3- هوش چگونه به ارث میرسد…………………………………………………………………………………………………… 75

4- محیط وهوش…………………………………………………………………………………………………………………………… 75

5- نقش زمان در تشكیل هوش……………………………………………………………………………………………………. 76

6- عوامل محیطی موثر در رشد هوش………………………………………………………………………………………… 77

آزمون استانداردشده هوش……………………………………………………………………………………………………………. 78

آزمونهای هوش ……………………………………………………………………………………………………………………………… 80

آزمونهای گروهی…………………………………………………………………………………………………………………………….. 81

آزمونهای فردی هوش…………………………………………………………………………………………………………………….. 82

دیدگاه نظری مختلف از مفهوم هوش…………………………………………………………………………………………… 83

نظریه‎های معاصر هوش…………………………………………………………………………………………………………………. 84

الف: نظریه‎های عاملی هوش………………………………………………………………………………………………………….. 85

نظریه دوعاملی اسپیرمن………………………………………………………………………………………………………………… 86

نظریه سلسله مراتبی………………………………………………………………………………………………………………………. 87

نظریه چند عاملی ترستون…………………………………………………………………………………………………………….. 88

نظریه سه بعدی گیلفورد……………………………………………………………………………………………………………….. 89

نظریه كتل درباره هوش متبلور وهوش سیال……………………………………………………………………………… 90

نظریه دوسطحی جنسن………………………………………………………………………………………………………………… 91

ب: نظریه‎های فرایند مداری هوش……………………………………………………………………………………………….. 92

نظریه شناختی پیاژه درباره هوش………………………………………………………………………………………………… 93

نظریه بازنمایی برونر……………………………………………………………………………………………………………………….. 95

مروری بر نتایج تحقیقات به عمل آمده در زمینه رضامندی زناشویی درداخل وخارج كشور….. 95

خلاصه ……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 107

فصل سوم: فرایند روش شناختی بررسی تجربه موضوع

1-انتخاب نمونه……………………………………………………………………………………………………………………………… 114

1-1- جامعه مورد بررسی…………………………………………………………………………………………………………….. 114

2-1 روش نمونه گیری ………………………………………………………………………………………………………………… 115

3-1 نمونه منتخب………………………………………………………………………………………………………………………… 115

2-ابزار وروش اجرای پژوهش……………………………………………………………………………………………………….. 115

1-1 ابزار پژوهش …………………………………………………………………………………………………………………………. 115

2-2 آزمون رضایتمندی زناشویی ENRICH………………………………………………………………………….. 115

3-2روش نمره گذاری پرسشنامه رضایتمندی زناشویی ENRICH……………………………………… 119

4-2آزمون ماتریسهای پیشرونده ریون RAIVEN………………………………………. 120

5-2شیوه نمره گذاری ماتریسهای پیشرونده ریون RAIVEN…………………………… 120

6-2 روش اجرای پژوهش…………………………………………………………………………………………………………….. 121

3-طرح پژوهش وروشهای آماری………………………………………………………………………………………………….. 121

1-1- معرفی طرحهای پژوهش …………………………………………………………………………………………………… 121

1-2-روشهای آماری وتحلیل داده‎ها …………………………………………………………………………………………… 121

خلاصه…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 122

فصل چهارم:ارائه وتحلیل نتایج كمی

1-یافته‎های توصیفی ……………………………………………………………………………………………………………………. 123

2-یافته‎های مربوط به تحلیل نتایج در چار چوب فرضیه‎ها ……………………………………………………… 126

خلاصه ……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 128

فصل پنجم : بحث ونتایج كمی

1-بحث وبررسی درباره یافته‎ها ……………………………………………………………………………………………………. 130

2-تفسیر نهایی ……………………………………………………………………………………………………………………………… 131

3-محدودیتهای پژوهش ……………………………………………………………………………………………………………….. 137

4-پیشنهادات………………………………………………………………………………………………………………………………….. 138

منابع…………………………………………………………………………………………………………… 139

پیوستها

جدول داده‎های خام مردان……………………………………………………………………………………………………………. 142

جدول داده های خام زنان……………………………………………………………………………………………………………… 143

جدول نمرات رضایت زناشویی وهوش مردان………………………………………………………………………………. 144

جدول نمرات رضایت زناشویی وهوش زنان………………………………………………………………………………… 146

پرسشنامه رضایت زناشویی …………………………………………………………………………………………………………… 148

برگ نمره گذاری ماتریسهای پیشرونده ریون………………………………………………………………………………. 150

فهرست جدولها

فهرست نمودارها

چكیده

پژوهش حاضر به منظور بررسی ارتباط میان رضایت زناشویی وهوش همسران صورت گرفته است. طرح پژوهش از نوع پس رویدادی بود واز طریق نمونه‎گیری در دسترس، 60نفر زن وشوهر (30زوج ) انتخاب شدند .ابراز پژوهش شامل پرسشنامه 47سوالی رضایت زناشویی Enrich وماتریسهای پیشرونده ریون بود.فرضیه تحقیق با استفاده از روش همبستگی پیرسون مورد بررسی قرار گرفت ونتیجه ،در سطح اطمینان 99%دو فرضیه تحقیق یكی مبنی بر رابطه بین رضایت زناشویی وهوش مردان ودیگری مبنی بر رابطه رضایت زناشویی وهوش زنان رد وفرض صفر مورد قبول واقع شد. دو فرضیه تحقیق بعدی با استفاده از روش t استودنت مورد بررسی قرار گرفت ونتیجه ،هردو در سطح اطمینان 99%رد وفرض صفر مورد قبول واقع شد واین نتایج حاصل شد،بین رضایت زناشویی مردان وزنان وهمچنین بین هوش مردان وزنان تفاوت معناداری وجود ندارد.

مقدمه

پیامبر اكرم (ص) فرمودند:هیچ چیز نزد خدا محبوبتر از خانه ای كه به ازدواج آباد شود نیست و هیچ چیز نزد خدا منفورتر از آشیانه‌ای كه در اسلام بوسیله طلاق از هم بپاشد نیست(مشكینی، 1359 ، ص182).

همسر‌گزینی، ازدواج، تشكیل خانواده، فرزند و تربیت او همه مراحلی از امتحان بزرگ الهی است كه یكی پس از دیگری از راه می‌‌رسند و آدمی باكوله بار معرفت و اختیار، چنگ در ریسمان توكل الهی می‌زند تا به اوج قله‌های پر غرور تكامل قدم نهد و خود را بر كشد ، تا در نهایت راههای پر پیچ و خم زندگی مقام والای (و رضوان من الله اكبر )را احراز نماید. ادارة زندگی مشترك و تدبیر نیكوی خانواده، همچون سایر امور نیازمند دانش كافی،دل اگاهی و بصیرت است. موفقیت در این حوزه،مجاهدت و سعی وافر می‌طلبد ،تا بتواند بارقه‌های هدایت الهی را به سوی خود جذب كند،خانواده متعادل،یكی از آرمانهای تشكیل زندگی و آرزوی برتر هر زوج جوانی است (شرفی ،1377،ص 14).

زناشویی و تاسیس زندگی مشترك خانوادگی یك خواسته طبیعی است. كه غرائزش در وجود انسانها نهاده شده‌است و این خود یكی از نعمتهای بزرگ الهی است (امینی،1363،ص 3).

یكی از انگیزه‌های زیبا و متعالی بشر ،گرایش او به تشكیل خانواده و داشتن فرزند است . زندگی خانوادكی بشر صددرصد طبیعی است .به این معنی كه آفرینش انسان به گونه‌ای است كه او را به طور فطری و طبیعی به سوی تشكیل كانون خانوادگی و داشتن فرزند سوق می‌دهد . شواهد تاریخی نشان می‌دهد كه انسان در تمام طول تاریخ،زندگی خانوادگی داشته است (سادات ،1377،ص 17).

اندیشمندانی كه تاریخ را از سر بصیرت مطالعه كرده‌اند بر این باورند كه در طول تاریخ هیچ رسم و قانونی به اندازه همسر گزینی و تشكیل خانواده اهمیت نداشته است . علـت این حقیقت آن است كه ازدواج یك امر نوعی است نه شخصی. یعنی هدف آن بقاوپرورش واستمرار نوع بشر است (سادات ،1377، ص 18).

پس از تشكیل خانواده زن و مرد از روی عشق و محبت در خدمت یكدیگر در می‌آیند و هر یك خود را وقف آسایش و راحتی دیگری می‌كند . در مرحلة بعد، این دو در خدمت پرورش و رفاه فرزندان قرار می‌گبرند وبه این ترتیب از حصار تنگ خودخواهی تنها برای خود كاركردن و جز خود كسی را ندیدن ، تا حدی خارج می‌شوند ، عواطف و ویژگیهای روحی آنها با قرار گرفتن در محدودة این پیوند صیقل می‌خورد و جز خود ، دغدغة كس دیگری نیز در درون آنها بوجود می‌آید . این تمرین مناسبی برای مبارزه با خودبینی و خودخواهی است كه اولین شرط رشد و كمال آدمی به حساب می‌آید . بسیاری از نیازهای اساسی انسان در خانواده تأمین می‌شود : نیاز زیستی و غریزی به جنس مخالف ، نیاز به محبت ، عاطفه ، نیاز به داشتن فرزند و0000 (سادات ، 1377، ص 19 ) .

امروزه اختلال در نظام مقدس خانواده و بی‌اعتنایی به اصول ضروری و ارزشهای آن است كه پایه های اصلی خود زمین را به تباهی كشیده و دوران معاصر را به نام (بیگانگی انسان از انسان ) كه به بیماری غیر قابل علاج (بیگانگی انسان از خویشتن ) منتهی گشته است ، سزاوار نموده‌است . توقع یك جامعة صالح و مجتمع قابل تفسیر با (حیات اجتماعی معقول) بدون اصلاح نظام خانواده كاملاً بیجا و خلاف حقیقت است (انصاریان ، 1377 ، ص 3 ) .

در جامعة ما اهمیت آشنایی با و ظایف و حقوق همسران و راه و رسم زندگی زناشویی آن‌چنان كه باید برای همگان روشن نشده و آموزش قبل از ازدواج جایگاه لازم خود را نیافته است . لازم است زوجین قبل از تشكیل خانواده با شركت در كلاسهای آموزشی ویژه ، با مطالعه كتابهای مفید و كسب اطلاعات از افراد صاحبنظر ، آگاهیهای لازم را كسب كنند . با این گونه آموزشهای اولیه می‌توان از بروز بسیاری از مشكلات در خانواده‌ها پیشگیری كرد (سادات ، 1377 ، ص 42 ) .

طلاق كاخ سعادت زوجین را ویران می‌كند و برای فرزندان محنت و رنج پدید می‌آورد . سرنوشت كودك تیره می‌شود و او از هر یتیمی ، یتیم تر می‌شود . امكان اینكه زوجین خود پس از طلاق به راحتی برسند ، بسیار كم است . خلاصه آنكه كودك بیش‌از پدر و مادر قربانی حادثه طلاق است و بر عقل چنین والدینی كه فقط به فكر خویشند و فرزند را فراموش می‌كنند باید شك كرد (قائمی ، 1368 ، ص 254 ) .

از نگاه نافذ امام علی (ع) مؤمن كسی است كه علیرغم قلبی غمگین ، چهره‌ای پر‌نشاط دارد و این بهترین میزان و ضابطه برای ارزیابی لیاقت زن یا شوهر در زندگی مشترك است. برای تعادل در زندگی ، باید چون چشمه از درون جوشید و خرمی و زیبایی آفرید و به دیگران مسرت حیات عرضه نمود . باید دستی از آستین همت بیرون آورد و گرد و غبار افسردگی را از چهره‌ها (به ویژه همسر) زدود و گل لبخند را بر لبان آنان ، رویاند (شرفی ، 1377 ، ص 108 ) .

گستره علمی موضوع مورد پژوهش

در این فصل به بیان موضوع پژوهش و هدفهای پژوهش و همچنین اهمیت و ارزش تحقیق ، سؤالهای پژوهش و فرضیه‌های تحقیق پرداخته شده سپس تعاریف عملیاتی از متغیرها ارائه شده‌است . در انتهای فصل خلاصه‌ای از مطالب مطرح شده در فصل اول ارائه می‌شود.

1-موضوع پژوهش

موضوع این پژوهش بررسی رابطة رضایت زناشویی و هوش همسران توسط تست رضایت زناشویی و تست پیشرونده ریون می‌باشد .

2- هدفهای پژوهش

اولین هدف این پژوهش بررسی رابطة معنادار بودن رضایت زناشویی با هوش در مردان می‌باشد .

دومین هدف این پژوهش بررسی رابطة معنادار بودن رضایت زناشویی با هوش در زنان می‌باشد .

سومین هدف این پژوهش بررسی تفاوت معنادار بودن رضایت زناشویی مردان و زنان می‌باشد .

چهارمین هدف این پژوهش بررسی تفاوت معنادار بودن هوش مردان و زنان می‌باشد .

3- امكان بررسی موضوع پژوهش و اهمیت آن

مفهوم ومقصود زناشویی وازدواج درطی قرنها وشرایط اقتصادی و اجتماعی وجغرافیایی و غیره پیوسته دستخوش تحول و تغییر بوده و با عوامل و نیازمندیهای گوناگون در‌آمیخته است . لیكن امروزه مفهوم زناشویی و ازدواج با شرایط قرن حاضر براساس محبت ، همكاری ،همدردی ، تفاهم و فداكاری متقابل و زندگی مشترك زن و مرد استوار است . عمده‌ترین اهدافی كه تاكنون برای تحقیقات و مطالعات مختلفی كه پیرامون موضوع خانواده صورت گرفته‌است مشخص نمودن ضرورت و اهمیت نقش خانواده در جوامع مختلف در جهت رشد و پیشرفت و اعتلای اهداف آرمانی آن جامعه بوده است . به عبارت دیگر محققان مختلف از ابعاد مختلف جامعه‌شناسی، مردم‌شناسی ، روان‌شناسی و غیره سعی نموده‌اند تا با ارائه راهكارهای جدید زمینه‌های تداوم و انسجام بیش از پیش خانواده را مهیا سازند . زیرا امروز دریافته‌اند كه تنها در سایه امنیت و آرامش خانواده است كه می‌توان فرزندانی سـالم و پـویـا تـربیت نمود و از آنـجا كـه زن در خـانـواده نـقش مهمـی در انسـجام و شكل‌گیری شخصیت افراد خانواده دارد و زمانی میتواند نقش خود را كاملتر انجام دهد كه دارای رضایت‌مندی زناشویی بیشتری باشد . لذا رضایت زن در ازدواج موضو ع مورد مطالعه تحقیقات متعدد قرار گرفته است .

4- سؤالهای پژوهش

آیا بین رضایت زناشویی با هوش در مردان رابطه معناداری وجود دارد؟

آیا بین رضایت زناشویی با هوش در زنان رابطه معناداری وجود دارد؟

آیا بین رضایت زناشویی مردان و زنان تفاوت معناداری وجود دارد؟

آیا بین هوش مردان و زنان تفاوت معناداری وجود دارد؟

5- فرضیه‌های پژوهش

بین رضایت زناشویی با هوش در مردان رابطه معناداری وجود دارد .

بین رضایت زناشویی با هوش در زنان رابطه معناداری وجود دارد .

بین رضایت زناشویی مردان و زنان تفاوت معناداری وجود دارد .

بین هوش مردان و زنان تفاوت معناداری وجود دارد .

6-متغیرها و تعریف عملیاتی آنها

متغیر پیش بینی كننده : در این پژوهش متغیر پیش بینی كننده هوش است . آلفرد بینه معتقد است كه هوش توانایی فرد در قضاوت ،ادراك و استدلال درست است (اسكوئیلر و همكاران ،1372 ، ص 11 ) .

در این پژوهش متغیر هوش از طریق ماتریسهای پیشرونده ریون بزرگسالان ،60سؤالی سربهای (آ،

ب ، ت ، د ، ج ) اندازه‌گیری خواهدشد . جدول 1-1 تفسیر كیفی معادلهای هوشبهر آزمون ماتریسهای پیشرو را نشان می‌دهد .

دراین فصل، ابتدا یافته‌های پژوهش را مورد بحث و بررسی قرار می‌دهیم.سپس به تفسیر نهایی نتیجة پژوهش و پیامدهای آن می‌پردازیم . از آنجا كه هر پژوهشی، احتمالاً با محدودیتهایی مواجه است، با مطرح كردن آن محدودیت‌‌‌‌ها، در راستای برطرف كردن آنها ، پیشنهادهایی ارائه می‌شود.

1- بحث و بررسی دربارة یافته‌ها

به منظور افزایش آگاهی به جوانان در حال ازدواج و حفظ نظام خانواده و ایجاد آرامش و تربیت فرزندان سالم وصالح و بالاخره جلوگیری از گسسته شدن خانواده‌ها و طلاق،پژوهش حاضر با بررسی ارتباط میان رضایت زناشویی و هوش در بین همسران انجام شد.

رضایت زناشویی بعنوان احساسات عینی از خشنودی، رضایت و لذت تجربه شده توسط زن یا شوهر موقعی كه همه جنبه‌های ازدواجشان را در نظر بگیرند تعریف شد(ذوالفقار،1380،ص 64).

به عنوان یك نتیجة كلی می‎توان گفت، رضایت قلبی مهمترین عامل در بقای پیوند زناشویی و چون روحی در پیكر روابط همسری است(سادات،1377،ص 156).

خانواده كانون محبت،فداكاری، تفاهم و همكاری است و نباید شیوه‌هایی كه با این اصول منافات دارد،در آن به كار گرفته شود(سادات، 1377، ص 142).

احترام به زنان و گرامی داشتن آنها و پرهیز از تندخویی و بدرفتاری نسبت به آنها بطور قطع یكی از شاخصهای اصلی در سنت اسلامی است( سادات، 1377،ص 116).

در روایتی از حضرت فاطمه (س) آمده‌است «ارزشمندترین مردم كسانی هستند كه با همسرانشان مهربان و بخشنده‌اند»(سادات، 1377، ص 117).

در این پژوهش ، فرضیه‌های تحقیق عبارت بودند از: بین رضایت زناشویی و هوش همسران رابطه معناداری وجود دارد و بین رضایت زناشویی و هوش همسران تفاوت معناداری وجود دارد و هدفهای پژوهش معنادار بودن رابطه رضایت زناشویی و هوش همسران و تفاوت معنادار بودن رضایت زناشویی و هوش در همسران میباشد. با استفاده از پرسشنامه 47 سؤالی رضایت زناشویی و ماتریسهای پیشرونده ریون بزرگسالان 60 سؤالی متغیرهای رضایت زناشویی و هوش مورد بررسی قرار گرفتند. چون میانگین رضایت زناشویی مردان43/53 و زنان33/52 دراین پژوهش نشانگر رضایت نسبی و همچنین نمره هوش آزمودنیهای مرد93/117 و آزمودنیهای زن13/116 دراین پژوهش نشانه افراد باهوش و ممتاز می‌باشند .

با استفاده از روش همبستگی پیرسون ، ضریب همبستگی بین این دو متغیر محاسبه شد. ضریب همبستگی 071/0و 059/0 نشانة نبودن همبستگی بین رضایت زناشویی و هوش همسران بود كه در سطح 99 درصد اطمینان و یك درصد خطا فرض صفر قبول و فرض تحقیق ردشد.

همچنین با استفاده از روشt استودنت، تفاوت معناداری دوگروه مستقل بین این دو متغیر محاسبه شد(79/0=t)،(93/0=t)نشانة نبودن تفاوت معناداری بین رضایت زناشویی و هوش همسران بود كه در سطح 99 درصد اطمینان و یك درصد خطا ، فرض صفر قبول و فرض تحقیق ردشد.

2- تفسیر نهایی

توجه ویژه اسلام به نهاد خانواده سبب شده‌است كه این نهاد از موقعیتی ویژه در میان مسلمانان برخوردار شود. نظام خانوادگی اسلام با تكیه بر مبانی فطری و طبیعی ، ظریف‌ترین نكته‌ها را در روابط میان زن و شوهر مورد توجه قرار می‌دهد و آیینی مدون را برای زندگی زناشویی بنا می‌نهد. یكی از اصولی كه اسلام همواره به آن توجه دارد، رونق بخشیدن به خانواده و گرمی و استحكام این كانون است ، به گونه‌ای كه با هر عاملی كه ممكن‌است از گرمی روابط زناشویی بكاهد، بشدت مبارزه كرده‌است.در تعالیم اسلامی انجام وظایف همسرداری و مراعات اخلاق خانواده از بهترین عبادتها بشمار می‌رود و به این وسیله، طرفهای ازدواج به خدا نزدیك می‌شوند و بر مراتب بندگی و تقرب خود می‌افزایند ، از این رو، در جهان بینی اسلامی خانواده در هاله‌ای از قداست قرار می‌گیرد ومفهومی ملكوتی می‌یابد و این ، همان زیر بنای مستحكمی است كه نهاد خانواده را از سردی و سستی حفظ می‌كند و بر بالندگی آن می‌افزاید. در جامعة ما گروهی از مردم كه بنا به علل فرهنگی، شیوة زندگی غربی را برگزیده‌اند و زندگی خود را از بعد اخلاقی تهی ساخته‌اند ، گرفتار همان مشكلاتی هستند كه جوامع غربی با آن دست به گریبانند. كاهش عواطف خانوادگی و سستی بنیان خانواده از جملة این مشكلات است. بررسیهای آماری نشان می‌دهد كه برخورداری زوجین از تحصیلات عالی بتنهایی قادر به تقویت كانون خانواده نیست بلكه آنچه مهم است داشتن فلسفه زندگی ارضاء كننده‌ای است كه بتواند با تقویت انگیزه‌های معنوی و انسانی ، بر غنای محتوایی زندگی بیفزاید.از آثار ونتایج مهم رسوخ فرهنگ غربی در كشورهای مشرق زمین ، كاهش انگیزه‌های معنوی است كه آثار آن در كلیة عرصه ‌های زندگی بویژه در روابط خانوادگی آشكار شده‌است.با وجود این ، هنوز عواطف خانوادگی نیرومندی در جامعة ما وجود دارد كه می‌توان و باید با آگاه ساختن مردم از وظایف خانوادگی و بویژه همسرداری، این عواطف را در جهت درست هدایت كرد و از بروز ضعف وسستی درانگیزه‌های معنوی افراد خانواده جلوگیری نمود(سادات ،1377، ص 12،13).

موفقیت خانواده در درجه اول به این بستگی دارد كه انتخاب همسر از روی آگاهی و با توجه به معیارهای درست صورت گیرد( سادات،1377،ص 22).

اگر تنها مسائل و ارزشهای مادی و ظاهری را ملاك تصمیم و انتخاب خود قرار دهیم دیگر نباید انتظار وفاداری و صمیمیت و فداكاری و عاطفه را داشته باشیم(سادات،1377، ص 23).

زن و شوهری كه هر دو در مكتب دین تربیت یافته‌اند اگر چه از قبل همدیگر را نمی‌شناخته‌اند ، در موارد اساسی نقاط مشترك فراوانی با هم دارند(سادات ، 1377، ص 24).

آنچه ادامه زندگی را با همسر ممكن می‌سازد، تنها زیبایی او نیست، وجود تفاهم و كمالات روحی و اخلاقی همسر در این میان نقش والاتری بر عهده دارد(سادات،1377، ص 28).

برای زن و مردی كه با یكدیگر پیمان زناشویی می‌بندند و وارد زندگی مشترك می‌شوند، پرداختن به وظایف همسری و جلب رضایت خاطر همسر وبالاخره رونق بخشیدن به كانون خانواده از مهمترین امور است( سادات، 1377، ص 43).

لازمه عشق و محبت این‌است كه هر یك از زوجین به فكر راحتی، رضایت و رفاه طرف مقابل باشد و از آزردن و ناراحت كردن او به طور جدی بپرهیزد و تا آنجا كه بتواند وسایل رشد او را فراهم سازد(سادات ،1377،ص 44).

اساس روابط زن و شوهر را تفاهم،تواضع واحترام متقابل و در یك كلام رفاقت تشكیل می‌دهد(سادات،1377، ص 53).

در یك زندگی مشترك، زن و شوهر باید سعی كنند تمامی خصوصیات ، علایق و حساسیـتهای یكدیگر را بشناسند و كاری نكنند كه درست در نقطة مقابل حساسیتهای طرف مقابل قرار گیرند(سادات،1377،ص 120).

سازگاری به معنای تسلیم طلبی یا همرنگ شدن با محیط اجتماعی و از دست دادن شخصیت نیست بلكه برخورد انعطاف آمیز برای پرهیز از اختلاف و درگیری است(سادات،1377، ص 127).

واقع بینی ویژگی بسیار مهم و با ارزشی است كه در همة امور و از جمله در زندگی زناشویی نقشی بسیار مهم دارد(سادات،1377، ص 128).
خوشبختی در دارایی و تجمل و قدرت و مقام نیست بلكه در عشق وصفا و آرامش است(سادات، 1377،ص 134).
الگوی مطلوب برای خانواده این‌است كه زن و مرد نقش خاص خود را داشته باشند و در كنار هم و مكمل هم عهده‌دار وظایف خانواده گردند(سادات،1377،ص 140).
زن باید با پذیرفتن نقش مدیریتی مرد و همكاری با او در ادارة امور خانواده شالودة محكمی رابرای خانواده وتربیت فرزندان پی‌ریزی نماید (سادات ،1377،ص 141).

✔️  بهترین کیفیت 💯 از 💯
✔️  پشتیبانی 24 ساعته
✔️  مناسب ترین قیمت

◀️  فروشگاه فایل سیدا

 

دانلود مقاله بررسی ارتباط میان رضایت زناشویی وهوش همسران