مدلسازی اجرای همروند تراکنشها براساس فایل ثبت وقایع و تغییر پایگاه داده با تاخیر و بررسی نحوه چک گذاری با استفاده از پرينت رنگی

اشتراك و دنبالك

ترک بک و لینک بک برای این مقاله وجود ندارد

ارسال یک نظر