مدیریت · دسامبر 25, 2023 0

رابطه بین عزت نفس مدیران و اثر بخشی آنان در مدارس

رابطه بین عزت نفس مدیران و اثر بخشی آنان در مدارس

رابطه بین عزت نفس مدیران و اثر بخشی آنان در مدارس

دسته بندی مدیریت
فرمت فایل docx
حجم فایل 428 کیلو بایت
تعداد صفحات 78
برای دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل

فهرست مطالب

عنوان

چکیده……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 1

فصل اول :مقدمه تحقیق………………………………………………………………………………………………………………… 3

1-1 بیان مساله……………………………………………………………………………………………………………………………….. 6

1-2 ضرورت و اهمیت تحقیق………………………………………………………………………………………………………… 9

1-3 اهداف تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………….. 12

1-4 فرضیه هاُی تحقیق………………………………………………………………………………………………………………….. 13

1-5 تعرُیف متغیرهای اصلی تحقیق………………………………………………………………………………………………. 13

فصل دوم: بررسُی مطالعات پیشین………………………………………………………………………………………………… 15

2-1 خود…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 17

2-2 خودپنداره………………………………………………………………………………………………………………………………. 22

2-3 عزت نفس………………………………………………………………………………………………………………………………. 26

2-4 عزت نفس و جنسیت…………………………………………………………………………………………………………….. 30

2-5 اثر بخشی ………………………………………………………………………………………………………………………………. 32

2-6 نقش مدیر در اثر بخشی مدارس…………………………………………………………………………………………… 34

2-7 معُیارهای ارزیابی اثربخشی مدیران……………………………………………………………………………………….. 35

2-8 ویژگی هاُی مدیران اثر بخش ………………………………………………………………………………………………. 43

فصل سوم :روش اجرای تحقیق……………………………………………………………………………………………………… 48

3-1روش تحقیق …………………………………………………………………………………………………………………………… 49

3-2جامعه آماری……………………………………………………………………………………………………………………………. 49

3-3 حجم نمونه……………………………………………………………………………………………………………………………… 49

3-4روش نمونه گیری……………………………………………………………………………………………………………………. 50

3-5 ابزار تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………….. 50

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها……………………………………………………………………………………………… 53

فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادها………………………………………………………………………………………….. 60

5-1 نتایج مربوط به فرضیه اول…………………………………………………………………………………………………….. 61

5-2 نتایج مربوط به فرضیه دوم……………………………………………………………………………………………………. 62

5-3 نتایج مربوط به فرضیه سوم…………………………………………………………………………………………………… 62

5-4 نتایج مربوط به فرضیه چهارم……………………………………………………………………………………………….. 63

5-5 نتیجه گیری کلی…………………………………………………………………………………………………………………… 64

5-6 محدودیت ها…………………………………………………………………………………………………………………………… 64

5-7 پیشنهادها……………………………………………………………………………………………………………………………….. 65

منابع فارسی……………………………………………………………………………………………………………………………………. 66

ضمائم………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 68

ضمیمه 1: تست آُیزنک………………………………………………………………………………………………………………….. 69

ضمیمه 2: پرسشنامه اثربخشی