تخمین پارامترهای هواشناسی با استفاده از تکنیک های داده کاوی در پایگاه داده های منابع آب

اشتراك و دنبالك

ترک بک و لینک بک برای این مقاله وجود ندارد

ارسال یک نظر