کامپیوتر و IT · دسامبر 25, 2023 0

تحقیق ارزیابی قابلیت اطمینان معماری خط تولید نرم افزار

تحقیق ارزیابی قابلیت اطمینان معماری خط تولید نرم افزار

تحقیق ارزیابی قابلیت اطمینان معماری خط تولید نرم افزار

دسته بندی کامپیوتر و IT
فرمت فایل doc
حجم فایل 502 کیلو بایت
تعداد صفحات 83
برای دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل

چکیده

خطوط تولید نرم افزار سازه های مهندسی هستند برای تولید نرم افزار با استفاده از مجموعه ای از دارائی های نرم افزاری . دارائی نرم افزاری، سیستم یا زیر سیستمی نرم افزاری است که به خوبی معماری و تولید شده تا در یک خط تولید مناسب بتوان به راحتی تعدادی از آنها را با هم یکپارچه کرد. امروزه خط تولید نرم افزار، به عنوان یکی از رویکردهای مهم در توسعه مقرون به صرفه نرم افزار که تاکید آن بر قابلیت استفاده مجدد قرار دارد، توجه همگان را در صنعت نرم افزار به خود جلب نموده است. باتوجه به گسترش وسیع این رویکرد در محصولاتی همچون گوشی‌های همراه و نرم افزارهای تعبیه شده، ویژگی‌های کیفی چون قابلیت اطمینان و دردسترس بودن از مهم‌ترین ویژگی‌های کیفی این محصولات تلقی می‌شوند.

خط تولید نرم افزار رهیافتی است که برای توسعه نرم افزارهای هم خانواده مورد استفاده قرار می گیرد.روش‌های موجود در ارزیابی قابلیت اطمینان معماری، برآورده کننده نیازهای یک روش مطلوب برای ارزیابی قابلیت اطمینان معماری خط تولید نیستند زیرا اصل توسعه این روش‌ها بر مبنای تک محصول بوده است.

کلمات کلیدی:

معماری نرم افزار، خط تولید نرم افزار، قابلیت اطمینان، سناریو کیفی، مجموعه تغییر

فهرست مطالبعنوان صفحه فصل اول: روش تحقیق١-١ مقدمه……………………………………………………………………………………………………………. 2١-٢ تعریف مسئله………………………………………………………………………………………………….. 5١-٣ محدوده تحقیق………………………………………………………………………………………………… 6فصل دوم: مروری بر ادبیات موضوع٢-١ معماری نرم افزار…………………………………………………………………………………………….. 10٢-٢ ارزیابی معماری………………………………………………………………………………………………. 15٢-٢-١ روش ATAM………………………………………………………………………………………….. 16٢-٢-٢ روش CBAM………………………………………………………………………………………….. 18٢-٢-٣ رویکردهای موجود در زمینه ارزیابی قابلیت اطمینان…………………………………………….. 19٢-٢-٣-١ مدل زنجیره مارکف و دیاگرام بلوکی قابلیت اطمینان…………………………………………. 19٢-٢-٣-٢ شبکه پتری رنگی در ارزیابی معماری……………………………………………………………. 22فصل سوم: مدل سازی معماری با دید قابلیت اطمینان٣-١ مدل سازی مؤلفه‌ها…………………………………………………………………………………………… 25٣-١-١ مدل سازی واسط‌ها………………………………………………………………………………………. 27٣-١-٢ مدل سازی رفتار ایستا………………………………………………………………………………….. 28٣-١-٣ مدل سازی رفتار پویا……………………………………………………………………………………. 28٣-١-٤ مدل پروتکل تعاملی……………………………………………………………………………………… 30٣-٢ مدل سازی رابط‌ها …………………………………………………………………………………………. 31٣-٢-١ انواع رابط‌ها……………………………………………………………………………………………….. 32٣-٢-٢ مدل سازی رابط‌ها……………………………………………………………………………………….. 36٣-٣ مدل سازی سبک‌ها………………………………………………………………………………………….. 45فصل چهارم: رویکرد پیشنهادی در ارزیابی معماری خط تولید٤-١ مبانی رویکرد پیشنهادی……………………………………………………………………………………. 50٤-٢ ساخت شبکه بیزین………………………………………………………………………………………….. 52٤-3 ارزیابی مجموعه‌های تغییر و معماری خط تولید………………………………………………………. 56فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات5-١ جمع بندی و نتیجه گیری………………………………………………………………………………….. 595-٢ پیشنهادات…………………………………………………………………………………………………….. 62منابع…………………………………………………………………………………………………………………… 63

فهرست اشکال

شکل (1.1) توسعه تکاملی خانواده محصولات ………………………………………………………………. 3شکل (2.1) چهار جنبه اساسی مولفه ها ………………………………………………………………………..شکل (1.3) چهار جنبه اساسی مولفه ها ……………………………………………………………………… 26شکل (2.3) مدل رفتار پویا از مؤلفه Mwssge Manager در مطالعه موردی…………………….. 29شکل (3.3) جزئیات ساختاری رابط ها……………………………………………………………………….. 38شکل (4.3) رابط پویا: رابط مشتری – کارگزار تحمل پذیر در برابر خطا……………………………… 41شکل (5.3) معماری Net Remoting……………………………………………………………………… 45شکل (6.3) ترکیب مدل سازی سبک خط لوله با مدل سازی رفتاری مولفه ها و رابط ها………….. 47شکل (7.3) ترکیب مدل سازی سبک مشتری – کارگزار با مدل سازی رفتاری مولفه ها و رابط ها. 47شکل (1.4) شمای کلی رویکرد ارائه شده……………………………………………………………………. 50

فهرست جداول

جدول (1.3) نمودار ماشین حالت……………………………………………………………………………… 42جدول (2.3) نگاشت بین عناصر موجود در سبک ها و ماشین حالت………………………………….. 46