فنی و مهندسی · دسامبر 25, 2023 0

بررسی و شناخت نیازهای آموزشی – ترویجی کیویکاران استان مازندران (شهرستانهای تنکابن و چالوس) 💯

بررسی و شناخت نیازهای آموزشی – ترویجی کیویکاران استان مازندران (شهرستانهای تنکابن و چالوس)

 

بررسی و شناخت نیازهای آموزشی – ترویجی کیویکاران استان مازندران ( شهرستانهای تنکابن و چالوس )

 

بررسی و شناخت نیازهای آموزشی – ترویجی کیویکاران استان مازندران (شهرستانهای تنکابن و چالوس)

بررسی و شناخت نیازهای آموزشی – ترویجی کیویکاران استان مازندران (شهرستانهای تنکابن و چالوس)

دسته بندی فنی و مهندسی
فرمت فایل docx
حجم فایل 9.561 مگا بایت
تعداد صفحات 257
برای دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل

بررسی و شناخت نیازهای آموزشی – ترویجی کیویکاران استان مازندران ( شهرستانهای تنکابن و چالوس )

فهرست مطالب

عنوان صفحه

چکیده………………………………………. 1

فصل اول: طرح تحقیق

1-1- مقدمه…………………………………… 4

1-2- تعریف مسأله……………………………… 6

1-3- اهمیت موضوع……………………………… 9

1-4- دلایل انتخاب موضوع………………………… 13

1-5- اهداف تحقیق……………………………… 15

1-5-1- هدف کلی ………………………………. 15

1-5-2- اهداف اختصاصی………………………….. 15

1-6- محدوده های تحقیق…………………………. 15

1-6-1- محدوده موضوعی………………………….. 15

1-6-2- محدوده مکانی ………………………….. 16

1-6-2-1- سیمای کلی استان مازندران………………. 16

1-6-2-2- سیمای کلی شهرستان تنکابن ……………… 17

1-6-2-3- سیمای کلی شهرستان چالوس……………….. 19

1-6-3- محدوده زمانی…………………………… 20

1-7- محدودیتهای تحقیق…………………………. 20

1-8- تعاریف عملیاتی…………………………… 21

فصل دوم: مرور ادبیات و مبانی نظری تحقیق

2-1- بخش اول: تعیین نیازهای آموزشی – ترویجی……… 23

2-1-1- مقدمه…………………………………. 23

2-1-2- مفهوم نیاز…………………………….. 23

فهرست مطالب

عنوان صفحه

2-1-2-1- ویژگیهای نیازهای انسانی……………….. 24

2-1-2-2- طبقه بندی نیازها……………………… 25

2-1-3- مفهوم آموزش……………………………. 26

2-1-3-1- طبقه بندی نظامهای آموزشی………………. 27

2-1-3-2- نقش نظامهای آموزشی …………………… 28

2-1-3-3- اصول آموزش…………………………… 29

2-1-3-4- مزایا و فواید آموزش…………………… 30

2-1-4- تعاریف مختلف ترویج کشاورزی………………. 30

2-1-4-1- اهداف آموزش ترویجی……………………. 31

2-1-4-2- اصول آموزش ترویجی…………………….. 31

2-1-4-3- اهمیت و ویژگیهای آموزش ترویج کشاورزی……. 32

2-1-5- مفهوم نیاز آموزشی- ترویجی……………….. 33

2-1-5-1- انواع نیاز آموزشی…………………….. 34

2-1-5-2- اولویت بندی نیازهای آموزشی…………….. 35

2-1-6- نیاز سنجی……………………………… 37

2-1-6-1- تعیین نیازهای آموزشی – ترویجی………….. 38

2-1-6-2- ضرورت و مزایای تعیین نیازهای آموزشی – ترویجی 39

2-1-6-3- قلمرو نیازسنجی در برنامه های آموزشی – ترویجی 40

2-1-6-4- اصول و نکات مهم در تعیین نیازهای آموزشی – ترویجی 40

2-1-6-5- اهداف تعیین نیازهای آموزشی…………….. 42

2-1-6-6- ویژگیهای تعیین نیازهای آموزشی – ترویجی….. 42

2-1-6-7- عوامل مؤثر در تعیین نیازهای آموزشی – ترویجی 43

2-1-6-8- مراحل تعیین نیازهای آموزشی…………….. 45

فهرست مطالب

عنوان صفحه

2-1-6-9- روشهای تعیین نیازهای آموزشی – ترویجی……. 45

2-2- بخش دوم: کیوی فروت……………………….. 51

2-2-1- مقدمه…………………………………. 52

2-2-2- مبدأ و تاریخچه کیوی در جهان……………… 53

2-2-3- تولید جهانی کیوی……………………….. 54

2-2-4- صادرات جهانی کیوی………………………. 57

2-2-5- سابقه و موقعیت کیوی در ایران…………….. 59

2-2-6- تولید کیوی در ایران…………………….. 61

2-2-7- صادرات کیوی در ایران……………………. 66

2-2-8- مشخصات گیاه شناسی کیوی………………….. 67

2-2-8-1- تعداد کروموزومها …………………….. 68

2-2-8-2- ریشه ها …………………………….. 68

2-2-8-3- ساقه ها و شاخه ها…………………….. 69

2-2-8-4- برگها ………………………………. 70

2-2-8-5- جوانه ها…………………………….. 70

2-2-8-6- گلها………………………………… 73

2-2-8-7- میوه و بذر…………………………… 78

2-2-9- واریته های معروف کیوی…………………… 79

2-2-9-1- واریته های ماده ……………………… 79

2-2-9-2- واریته های نر………………………… 80

2-2-10- آب و هوا و شرایط اقلیمی مورد نیاز کیوی…… 81

2-2-10-1- بارندگی ……………………………. 81

2-2-10-2- نور خورشید………………………….. 81

فهرست مطالب

عنوان صفحه

2-2-10-3- نیاز سرمایی ………………………… 82

2-2-10-4- خاک ……………………………….. 82

2-2-11- روشهای مختلف تکثیر کیوی………………… 83

2-2-11-1- ازدیاد از طریق بذر…………………… 83

2-2-11-2- ازدیاد از طریق قلمه………………….. 84

2-2-11-3- ازدیاد از طریق پیوند…………………. 84

2-2-11-4- ازدیاد از طریق کشت بافت………………. 85

2-2-12- عملیات احداث باغ کیوی………………….. 85

2-2-12-1- شرایط احداث باغ……………………… 85

2-2-12-2- باد شکن ……………………………. 86

2-2-12-3- داربست و انواع آن……………………. 87

2-2-13- عملیات کاشت کیوی………………………. 90

2-2-13-1- آماده سازی خاک ……………………… 90

2-2-13-2- کود دهی ……………………………. 90

2-2-13-3- طراحی کاشت درختان کیوی فروت ………….. 91

2-2-13-4- انتقال نهالها به زمین اصلی……………. 91

2-2-13-5- زمان انتقال نهالها ………………….. 91

2-2-13-6- فواصل کاشت …………………………. 92

2-2-14- عملیات داشت کیوی………………………. 92

2-2-14-1- هدایت و مراقبت از نهالها……………… 92

2-2-14-2- آبیاری …………………………….. 92

2-2-14-3- هرس………………………………… 93

2-2-14-4- تغذیه گیاه………………………….. 95

فهرست مطالب

عنوان صفحه

2-2-14-5- مبارزه با علفهای هرز………………… 96

2-2-15- آفات و بیماریهای مهم کیوی و خسارات ناشی از عوامل طبیعی…………………………………………… 96

2-2-15-1- آفات ………………………………….. 96

2-2-15-2- بیماریها ………………………………. 98

2-2-15-3- خسارات ناشی از عوامل طبیعی……………….. 100

2-2-16- عملیات برداشت و انبار داری کیوی…………….. 100

2-2-16-1- برداشت کیوی…………………………….. 100

2-2-16-2- انبارداری کیوی………………………….. 101

2-2-17- ارزش غذایی و فرآورده های کیوی………………. 102

2-2-17-1- ارزش غذایی کیوی فروت…………………….. 102

2-2-17-2- فرآورده های کیوی فروت……………………. 104

2-2-18- محاسبه اقتصادی برای احداث یک باغ کیوی……….. 104

2-3- بخش سوم: ضرورت شناسایی نیازهای آموزشی – ترویجی کیویکاران 107

2-3-1- کیویکاران ………………………………… 107

2-3-2- لزوم اهمیت آموزش کیویکاران………………….. 108

2-3-3- ضرورت شناسایی نیازهای آموزشی – ترویجی کیویکاران. 108

2-4- بخش چهارم: مروری بر سوابق و مطالعات انجام یافته در زمینه تحقیق 110

2-4-1- مطالعات تحقیقاتی انجام گرفته در جهان…………. 110

2-4-2- مطالعات تحقیقاتی انجام گرفته در ایران………… 112

فصل سوم: روش تحقیق

3-1- مقدمه………………………………………. 122

3-2- نوع و روش تحقیق……………………………… 122

3-3- جامعه آماری…………………………………. 122

3-4- جمعیت مورد مطالعه……………………………. 123

فهرست مطالب

عنوان صفحه

3-5- تعیین حجم نمونه……………………………… 123

3-6- روش نمونه گیری ……………………………… 124

3-7- روش جمع آوری اطلاعات………………………….. 124

3-8- ابزار جمع آوری اطلاعات………………………… 124

3-9- روایی………………………………………. 125

3-10- اعتبار علمی………………………………… 125

3-11- ضریب آلفای کرنباخ…………………………… 126

3-12- متغیرهای تحقیق……………………………… 126

3-13- فرضیات تحقیق……………………………….. 127

3-14- روشهای تجزیه و تحلیل آماری…………………… 131

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل اطلاعات

4-1- مقدمه………………………………………. 135

4-2- آمار توصیفی…………………………………. 135

4-2-1- بخش اول: ویژگیهای فردی، اقتصادی و فعالیتهای باغداری 136

4-2-2- بخش دوم: نیازهای آموزشی – ترویجی کیویکاران……. 147

4-2-3- بخش سوم: عوامل مؤثر بر نیازهای آموزشی………… 192

4-2-4- بخش جهارم: استفاده از کانالهای ارتباطی آموزشی – ترویجی 195

4-3- آمار استنباطی……………………………….. 203

4-3-1- نتایج حاصل از ضریب همبستگی اسپیرمن…………… 203

4-3-2- نتایج حاصل از آزمون کروسکال والیس……………. 208

4-3-3- آزمون من وایت نی…………………………… 209

4-3-4- معادله خط رگرسیون چند متغیره در ارتباط با تأثیر متغیرهای مستقل بر میزان نیازهای
آموزشی- ترویجی کیویکاران………………………….. 212

فهرست مطالب

عنوان صفحه

فصل پنجم: خلاصه ، نتیجه گیری و پیشنهادات

5-1- خلاصه ………………………………………. 219

5-2- نتیجه گیری………………………………….. 221

5-2-1- نتایج حاصل از یافته های توصیفی………………. 221

5-2-2- نتایج حاصل از یافته های تحلیلی………………. 225

5-2-2-1- نتایج حاصل از ضریب همبستگی اسپیرمن…………. 225

5-2-2-2- نتایج حاصل از تأثیر فردی متغیرهای مستقل برمتغیر وابسته 229

5-2-2-3- نتایج حاصل از تاثیر جمعی متغیرهای مستقل بر متغیر وابسته 230

5-3- پیشنهادات…………………………………… 231

5-4- عناوین پیشنهادی جهت تحقیقات آتی……………….. 233

فهرست منابع …………………………………….. 234

پیوست ها

فهرست جداول

عنوان صفحه

جدول (1-1): تولید محصول کیوی در سنوات مختلف و بر حسب تن در هکتار…………………………………………… 8

جدول (2-1): ده کشور تولید کننده عمده کیوی در جهان… 55

جدول (2-2): مقدار و ارزش صادرات کیوی توسط ده کشور عمده صادرکننده در طی سالهای
2000-1998…………………………………… 58

جدول (2-3): آمار دهساله کیوی به تفکیک استان……… 62

جدول (2-4): نتایج تفصیلی سرشماری عمومی کشاورزی 1382- استان مازندران……………………………………. 65

جدول (2-5): ارزش غذایی کیوی در هر 100گرم از آن….. 103

جدول (2-6): سرمایه گذاری اولیه احداث یک باغ یک هکتاری کیوی تا قبل از مرحله باروری………………………….. 106

جدول (2-7): خلاصه تحقیقات انجام گرفته در باب نیازهای آموزشی- ترویجی……………………………………… 116

جدول (3-1): تعیین حجم نمونه بر اساس شهرستانهای مورد مطالعه 123

جدول (3-2): بررسی آمار مورد استفاده برای هر یک از فرضیه های تحقیق…………………………………………… 133

جدول (4-1): توزیع فراوانی افراد مورد مطالعه بر اساس سن 136

جدول (4-2): توزیع فراوانی افراد مورد مطالعه بر اساس تعداد افراد تحت تکفل……………………………………. 137

جدول (4-3): توزیع فراوانی افراد مورد مطالعه بر اساس سطح تحصیلات…………………………………………… 138

جدول (4-4): توزیع فراوانی افراد مورد مطالعه بر اساس شغل اصلی 139

جدول (4-5): توزیع فراوانی افراد مورد مطالعه بر اساس سابقه کیویکاری …………………………………… 140

جدول (4-6): توزیع فراوانی سطح زیر کشت محصول کیوی افراد مورد مطالعه……………………………………… 141

جدول (4-7): توزیع فراوانی عملکرد سالیانه محصول کیوی افراد مورد مطالعه……………………………………… 142

جدول (4-8): توزیع فراوانی افراد مورد مطالعه بر اساس میزان درآمد سالانه از شغل کیویکاری………………………… 143

جدول (4-9): توزیع فراوانی نوع مالکیت افراد مورد مطالعه در خصوص کشت کیوی……………………………………. 145

جدول (4-10): توزیع فراوانی نظرات کیویکاران در خصوص دسترسی به مناطق شهری………………………………….. 146

جدول (4-11): توزیع فراوانی دفعات شرکت افراد مورد مطالعه در دوره های آموزشی………………………………….. 147

فهرست جداول

عنوان صفحه

جدول (4-12): توزیع فراوانی دلایل عدم شرکت برخی از افراد مورد مطالعه در دوره های
آموزشی – ترویجی…………………………….. 148

جدول (4-13): توزیع فراوانی برگزاری دوره های آموزشی کیویکاری از سال 1384 به بعد……………………………… 149

جدول (4-14): توزیع فراوانی نیازهای آموزشی – ترویجی کیویکاران در خصوص مجموعه عوامل محیطی……………………………….. 150

جدول (4-15): توزیع فراوانی نیازهای آموزشی – ترویجی کیویکاران در خصوص آشنایی با انواع بادشکنهای مورد استفاده در باغات کیوی 151

جدول (4-16): توزیع فراوانی نیازهای آموزشی – ترویجی کیویکاران در خصوص شناخت بادشکنهای سازگار با منطقه…………… 152

جدول (4-17): توزیع فراوانی نیازهای آموزشی – ترویجی کیویکاران در خصوص آگاهی از انواع داربستهای مورد استفاده در باغهای کیوی 153

جدول (4-18): توزیع فراوانی نیازهای آموزشی – ترویجی کیویکاران در خصوص آشنایی با نحوه نصب صحیح داربست …………… 154

جدول (4-19): توزیع فراوانی نیازهای آموزشی – ترویجی کیویکاران در خصوص آگاهی از طریقه صحیح هدایت شاخه ها بر روی سیم های داربست 155

جدول (4-20): اولویت بندی نیازهای آموزشی- ترویجی کیویکاران در خصوص عملیات احداث باغ کیوی……………………. 156

جدول (4-21): توزیع فراوانی نیازهای آموزشی – ترویجی کیویکاران در خصوص شناخت
واریته های مختلف کیوی………………………… 157

جدول (4-22): توزیع فراوانی نیازهای آموزشی – ترویجی کیویکاران در خصوص شناخت ارقام سازگار با منطقه………………. 158

جدول (4-23): توزیع فراوانی نیازهای آموزشی – ترویجی کیویکاران در خصوص شناخت زمان مناسب برای تولید نهال کیوی……… 159

فهرست جداول

عنوان صفحه

جدول (4-24): توزیع فراوانی نیازهای آموزشی – ترویجی کیویکاران در خصوص شناخت مکانهای مناسب جهت تهیه نهال کیوی…….. 160

جدول (4-25): توزیع فراوانی نیازهای آموزشی – ترویجی کیویکاران در خصوص آشنایی با نحوه آماده کردن زمین جهت کاشت نهال کیوی 161

جدول (4-26): توزیع فراوانی نیازهای آموزشی – ترویجی کیویکاران در خصوص آگاهی از زمان کاشت نهالها………………… 162

جدول (4-27): توزیع فراوانی نیازهای آموزشی – ترویجی کیویکاران در خصوص آشنایی با طریقه صحیح کاشت نهالها………….. 163

جدول (4-28): اولویت بندی نیازهای آموزشی – ترویجی کیویکاران در خصوص عملیات کاشت کیوی…………………………………. 164

جدول (4-29): توزیع فراوانی نیازهای آموزشی – ترویجی کیویکاران در خصوص روشهای نگهداری و حفاظت از نهالهای کشت شده….. 165

جدول (4-30): توزیع فراوانی نیازهای آموزشی – ترویجی کیویکاران در خصوص آشنایی با نحوه زمان و سیستم آبیاری مناسب….. 166

جدول (4-31): توزیع فراوانی نیازهای آموزشی – ترویجی کیویکاران در خصوص آشنایی با روشهای مبارزه و کنترل صحیح علفهای هرز 167

جدول (4-32): توزیع فراوانی نیازهای آموزشی – ترویجی کیویکاران در خصوص دانش لازم در
زمینه های چگونگی و زمان مناسب هرس……………… 168

جدول (4-33): توزیع فراوانی نیازهای آموزشی – ترویجی کیویکاران در خصوص آشنایی با انواع کودهای مورد نیاز کیوی و نحوه استفاده از آنها……………………………………….. 169

جدول (4-34): توزیع فراوانی نیازهای آموزشی – ترویجی کیویکاران در خصوص شناخت بیماریهای رایج در درختان کیوی……….. 170

فهرست جداول

عنوان صفحه

جدول (4-35): توزیع فراوانی نیازهای آموزشی – ترویجی کیویکاران در خصوص آگاهی از نحوه مبارزه با بیماریهای کیوی…….. 171

جدول (4-36): توزیع فراوانی نیازهای آموزشی – ترویجی کیویکاران در خصوص آشنایی باعلائم بیماری در درختان کیوی……….. 172

جدول (4-37): توزیع فراوانی نیازهای آموزشی – ترویجی کیویکاران در خصوص شناخت عوامل مؤثر در گسترش بیماری………….. 173

جدول (4-38): توزیع فراوانی نیازهای آموزشی – ترویجی کیویکاران در خصوص شناخت آفات رایج در درختان کیوی……………. 174

جدول (4-39): توزیع فراوانی نیازهای آموزشی – ترویجی کیویکاران در خصوص آگاهی از نحوه مبارزه با آفات کیوی…………. 175

جدول (4-40): اولویت بندی نیازهای آموزشی – ترویجی کیویکاران در خصوص عملیات داشت کیوی…………………………………. 176

جدول (4-41): توزیع فراوانی نیازهای آموزشی – ترویجی کیویکاران در خصوص آگاهی از زمان مناسب برداشت کیوی…………… 177

جدول (4-42): توزیع فراوانی نیازهای آموزشی – ترویجی کیویکاران در خصوص شناخت روشهای عمده برداشت محصول کیوی……….. 178

جدول (4-43): توزیع فراوانی نیازهای آموزشی – ترویجی کیویکاران در خصوص آگاهی از عملیات و نحوه برداشت محصول کیوی…… 179

جدول (4-44): توزیع فراوانی نیازهای آموزشی – ترویجی کیویکاران در خصوص آشنایی با وسایل و ادوات برداشت کیوی……….. 180

جدول (4-45): توزیع فراوانی نیازهای آموزشی – ترویجی کیویکاران در خصوص آشنایی با راههای جلوگیری از هدر رفتن محصول کیوی 181

جدول (4-46): اولویت بندی نیازهای آموزشی – ترویجی کیویکاران در خصوص عملیات برداشت کیوی……………………………….. 182

فهرست جداول

عنوان صفحه

جدول (4-47): توزیع فراوانی نیازهای آموزشی – ترویجی کیویکاران در خصوص آگاهی از رعایت اصول صحیح و مناسب انبارداری…. 183

جدول (4-48): توزیع فراوانی نیازهای آموزشی – ترویجی کیویکاران در خصوص شناخت آفات و بیماریهای انبارداری………….. 184

جدول (4-49): توزیع فراوانی نیازهای آموزشی – ترویجی کیویکاران در خصوص آشنایی با چگونگی تمیز کردن و درجه بندی محصول.. 185

جدول (4-50): توزیع فراوانی نیازهای آموزشی – ترویجی کیویکاران در خصوص آشنایی با نکات ضروری در هنگام انبارداری……. 186

جدول (4-51): توزیع فراوانی نیازهای آموزشی – ترویجی کیویکاران در خصوص آشنایی با زمان مناسب عرضه محصول…………… 187

جدول (4-52): توزیع فراوانی نیازهای آموزشی – ترویجی کیویکاران در خصوص آشنایی با استاندارد کردن و درجه بندی کردن محصول 188

جدول (4-53): توزیع فراوانی نیازهای آموزشی – ترویجی کیویکاران در خصوص آشنایی با
حمل و نقل مناسب کیوی…………………………. 189

جدول (4-54): اولویت بندی نیازهای آموزشی – ترویجی کیویکاران در خصوص عملیات انبارداری کیوی…………………………….. 190

جدول (4-55): توزیع فراوانی نیازهای آموزشی – ترویجی کیویکاران در مراحل احداث باغ، کاشت، داشت، برداشت و انبارداری…. 191

جدول (4-56): اولویت بندی تأثیر روشهای آموزشی- ترویجی در کاهش یا رفع نیازهای آموزشی کیویکاران………………………….. 192

جدول (4-57): اولویت بندی تأثیر عوامل اجتماعی در کاهش یا رفع نیازهای آموزشی کیویکاران……………………… 193

جدول (4-58): اولویت بندی تأثیر عوامل اقتصادی در کاهش یا رفع نیازهای آموزشی کیویکاران……………………… 194

جدول (4-59): توزیع فراوانی نظرات کیویکاران مورد مطالعه در خصوص تماس با کارکنان جهاد کشاورزی………………….. 195

جدول (4-60): توزیع فراوانی نظرات کیویکاران مورد مطالعه در خصوص تماس با مروجان………………………………. 196

فهرست جداول

عنوان صفحه

جدول (4-61): توزیع فراوانی نظرات کیویکاران مورد مطالعه در خصوص استفاده از کلاسهای آموزشی – ترویجی……………… 197

جدول (4-62): توزیع فراوانی نظرات کیویکاران مورد مطالعه در خصوص استفاده از نشریات و مجلات آموزشی – ترویجی……….. 198

جدول (4-63): توزیع فراوانی نظرات کیویکاران مورد مطالعه در خصوص مشاهده فعالیت سایر کیویکاران…………………………….. 199

جدول (4-64): توزیع فراوانی نظرات کیویکاران مورد مطالعه در خصوص استفاده از برنامه های
آموزشی- ترویجی رادیو…………………………. 200

جدول (4-65): توزیع فراوانی نظرات کیویکاران مورد مطالعه در خصوص استفاده از برنامه های
آموزشی- ترویجی تلویزیون………………………. 201

جدول (4-66): اولویت بندی میزان استفاده از کانالهای ارتباطی آموزشی – ترویجی در خصوص کشت کیوی…………………….. 202

جدول (4-67): خلاصه نتایج حاصل از ضریب همبستگی اسپیرمن در مورد فرضیه های تحقیق……………………………… 207

جدول (4-68): نتایج حاصل از آزمون کروسکال والیس در خصوص اختلاف میانگین میزان نیازهای آموزشی کیویکاران از نظر نوع شغل اصلی 208

جدول (4-69): نتایج حاصل از آزمون کروسکال والیس در خصوص اختلاف میانگین میزان نیازهای آموزشی کیویکاران از نظر نوع مالکیت باغ کیوی……………………………………….. 208

جدول (4-70): نتایج حاصل از آزمون من وایت نی در خصوص اختلاف میانگین میزان نیازهای آموزشی کیویکاران از نظر جنسیت…….. 209

جدول (4-71): نتایج حاصل از آزمون کروسکال والیس در خصوص اختلاف میانگین میزان نیازهای آموزشی کیویکاران از نظر وضعیت تأهل 210

جدول (4-72): نتایج حاصل از آزمون کروسکال والیس در خصوص اختلاف میانگین میزان نیازهای آموزشی کیویکاران از نظر استفاده یا عدم استفاده از تسهیلات حمایتی……………………… 210

فهرست جداول

عنوان صفحه

جدول (4-73): نتایج حاصل از آزمون کروسکال والیس در خصوص اختلاف میانگین میزان نیازهای آموزشی کیویکاران از نظر عضویت یا عدم عضویت در تعاونی…………………………………… 211

جدول (4-74): ضرایب متغیرهای وارد شده بر معادله رگرسیون در گام اول………………………………………… 213

جدول (4-75): ضرایب متغیرهای وارد شده بر معادله رگرسیون در گام دوم………………………………………… 213

جدول (4-76): ضرایب متغیرهای وارد شده بر معادله رگرسیون در گام سوم………………………………………… 214

جدول (4-77): ضرایب متغیرهای وارد شده بر معادله رگرسیون در گام چهارم………………………………………. 215

جدول (4-78): ضرایب متغیرهای وارد شده بر معادله رگرسیون در گام پنجم……………………………………….. 216

جدول (4-79): خلاصه مراحل مختلف متغیرهای مستقل بر میزان نیازهای آموزشی- ترویجی………………………………. 217

فهرست نمودارها

عنوان صفحه

نمودار (2-1): مفهوم نیاز آموزشی………………… 34

نمودار (2-2): فرآیند تعیین اولویت نیازهای آموزشی فراگیران و تبدیل آنها به برنامه های آموزشی……………….. 37

فهرست اشکال

عنوان صفحه

شکل (2-1): نمایی از باغ کیوی…………………… 51

شکل (2-2): پرنده کیوی…………………………. 52

شکل (2-3): روش بستن ساقه جوان کیوی به قیم برای ایجاد تنه ای مستقیم……………………………………… 69

شکل (2-4): مرحله جوانه شکفتن درکیوی ……………. 71

شکل (2-5): نمایان شدن کامل برگها……………….. 72

شکل (2-6): باز شدن کامل خوشه برگها و نمایان شدن غنچه های گل روی شاخساره در رقم هایوارد …………………………………… 72

شکل (2-7): باز شدن کامل خوشه برگها و نمایان شدن غنچه های گل در رقم نر توموری……………………………….. 72

شکل (2-8): گل نر کیوی ………………………… 74

شکل (2-9): مقایسه اندازه گلهای نر و ماده کیوی……. 74

شکل (2-10): گل ماده کیوی………………………. 75

شکل (2-11): کندوها در مکانهایی از باغ کیوی گذاشته می شوند که آفتاب صبحگاهی بر آنها بتابد…………………… 76

شکل (2-12): نمایی از گرده افشانی گل ماده کیوی رقم هایوارد 76

شکل (2-13): برش عرضی میوه کیوی ………………… 78

شکل (2-14): بستن شاخساره های یکساله گلدهنده به سیم های داربست به منظور افزایش درصد گلدهی…………………………………. 88

شکل (2-15): باغ کیوی قبل از انجام هرس زمستانه……. 94

شکل (2-16): باغ کیوی بعد از انجام هرس زمستانه……. 94

فهرست نقشه ها

عنوان صفحه

نقشه (1-1): استان مازندران به تفکیک شهرستان در سال 1375 16

نقشه (1-2): شهرستان تنکابن به تفکیک بخش و دهستان در سال 1375 18

تقشه (1-3): شهرستان نوشهر به تفکیک بخش و دهستان در سال 1375 19

✔️  بهترین کیفیت 💯 از 💯
✔️  پشتیبانی 24 ساعته
✔️  مناسب ترین قیمت

◀️  فروشگاه فایل سیدا

 

دانلود بررسی و شناخت نیازهای آموزشی – ترویجی کیویکاران استان مازندران (شهرستانهای تنکابن و چالوس)