مدیریت · دسامبر 25, 2023 0

بررسی میزان اثر بخشی طرح ارزشیابی عملکرد کارکنان با پرسشنامه

بررسی میزان اثر بخشی طرح ارزشیابی عملکرد کارکنان با پرسشنامه

بررسی میزان اثر بخشی طرح ارزشیابی عملکرد کارکنان با پرسشنامه

دسته بندی مدیریت
فرمت فایل docx
حجم فایل 441 کیلو بایت
تعداد صفحات 135
برای دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل

مقدمه

در فضای کاری پر شتاب و غیرقابل پیش بینی امروز،کارکنان خواستار آزادی عمل بیشتری هستند و از نظام های کاری و پاداش خود تاثیر گذاری و چالش انگیزی بیشتری را انتظار دارند تا خلاقیت و شیوه های نوین کاری آنها مورد حمایت و تشویق قرار گیرد. اینک دیگر بسیاری از نظام های منابع انسانی و مدیریت معمول ، مناسب به نظر نمیرسند و الگوهای قدیمی نامربوط تلقی میشوند.طی دهه های اخیر، بسیاری از سازمان ها دریافته اند که در عمل ، فاقد نظام ارزشیابی عملکردی که بتوان از طریق آن اولویت ها و اهداف خود را به افراد انتقال داد و پیشرفت های آن ها را پی گرفت هستند .

بررسی فعالیت های مدیریت عملکرد حاکی از آن است که در رویکرد سنتی مدیریت عملکرد، هر تقصیر و قصوری با تنبیه مواجه است،اگرچه هدف از بازبینی و ارزشیابی عملکرد کارکنان نه تنبیه آنان بلکه افزایش کارایی آنان بوده است.در واقع ، اقدامات معمول و سنتی مدیریت عملکرد از کمک موثر به تحقق هدف ارتقای کارایی کارکنان ناتوان است و قادر به پرورش کارکنانی ملزم و متعهد به اهداف سازمان نخواهد بود. اگرچه مدیریت عملکرد ،مفهوم جدیدی به حساب می آید،ارزشیابی عملکرد طی چند دهه گذشته از جمله تحسین برانگیزترین و بحث آفرین ترین خدمات پرسنلی و فعالیت های مدیریتی بوده و موضوع تحقیقات گسترده قرار گرفته است. ارزشیابی کارکنان یکی از موثرترین ابزارهای کارآمدی، توانمندسازی و بهسازی نیروی انسانی است.ارزشیابی ابزاری است که سازمانها و کارکنان را در تامین این نیازها کمک میکند.اگر این ابزارها به خوبی طراحی گردد و به نحو صحیح مورد استفاده قرار گیرد وسیله مناسبی برای تشویق ،آموزش ،بهسازی و بعضا تنبیه کارکنان خواهد بود.اجرای طرح ارزشیابی یکی از بهترین تدابیر در ایجاد روابط حسنه و تفاهم بین مدیران ،کارفرمایان و کارگران در کلیه واحدهای کوچک وبزرگ دولتی و صنعتی به شمار میرود.

نظام ارزشیابی کار کارکنان مجموعه مقررات ،وظایف و کوششهایی است که موجب روابط و مناسبات عادلانه در محیط اداری و کاری بوده و باعث رشد و تعالی فکری کارکنان میشود.

عنوان صفحه

فصل اول: کلیات

1-1- بیان مسئله. 2

1-2- اهمیت پژوهش. 4

1-2-1- اهمیت نظری. 4

1-2-2- اهمیت کاربردی. 6

1-3- اهداف پژوهش. 6

1-4- سوال اصلی تحقیق. 6

1-5- سوالات فرعی تحقیق. 6

1-6- فرضیات تحقیق. 7

1-7- مدل تحلیلی تحقیق (اولیه). 7

1-8- تعاریف نظری. 8

1-9- تعاریف عملیاتی. 11

1-10- طرح پژوهش و روش جمع آوری وتجزیه وتحلیل اطلاعات. 12

1-11- مدل فرآیندی تحقیق. 13

فصل دوم: بررسی و پیشینه تحقیق

2-1- مقدمه. 15

2-2- مباحث نظری. 17

2-2- مباحث پژوهشی. 59

2-2-1- پژوهشهای داخل کشور. 59

2-2-2- پژوهشهای خارج کشور. 64

فصل سوم: روش تحقیق

مقدمه. 68

3-1- روش تحقیق. 68

3-2- جامعه آماری و حجم نمونه. 68

3-3- ابزار جمع آوری اطلاعات. 70

3-3-1-روش تنظیم پرسشنامه .. 70

3-3-1-1-روایی پرسشنامه. 75

3-3-1-2- پایایی پرسشنامه. 75

3-4- روش تجزیه و تحلیل آماری اطلاعات. 76

فصل پنجم: نتیجه‌گیری وپیشنهادات

1-5- مقدمه. 102

2-5- یافته‌های تحقیق. 102

3-5- پیشنهادات. 105

فهرست منابع…………………………………… 109

فهرست نمودارها

عنوان صفحه

نمودار 1-1 : کاربردهای ارزیابی عملکرد. 5

نمودار 2-1 ارزیابی مستقیم عملکرد. 29

نمودار2-2 ارزیابی غیر مستقیم کار. 30

نمودار2-3 مهارتهای محوری مدیریت عملکرد. 36

نمودار2-4 فرایندها و مراحل ارزشیابی عملکرد کارکنان. 40

نمودار 1-1 نمودار دایره ای درصد پاسخ دهندگان بر حسب جنسیت. 79

نمودار 1-2 نمودار دایره ای و نمودار ستونی درصد پاسخ دهندگان بر حسب میزان تحصیلات. 82

نمودار 1-3 نمودار دایره ای و نمودار ستونی درصد پاسخ دهندگان بر حسب میزان سنوات خدمتی. 85

نمودار 1-4 نمودار دایره ای و نمودار ستونی درصد پاسخ دهندگان بر حسب میزان سنوات سازمانی. 88


فهرست جداول

عنوان صفحه

جدول2-1 مقایسه نگرش های قدیم و جدید. 38

جدول2-2 نمونه ای از فرم ارزشیابی به روش چك لیست. 50

جدول2-3 مباحث نظری. 58

جدول2-4 خلاصه پژوهشهای داخلی. 63

جدول2-5 خلاصه پژوهشهای خارجی. 66

جدول 1-1شاخص های آماری درمورد جنسیت کارکنان. 78

جدول 1-2 جدول فراوانی ساده درمورد جنسیت کارکنان. 79

جدول 1-3 شاخص های آماری در مورد میزان تحصیلات پاسخ دهندگان. 80

جدول 1-4 جدول فراوانی ساده ی درمورد میزان تحصیلات پاسخ دهندگان 81

جدول 1-5 شاخص های آماری در مورد سنوات خدمتی پاسخ دهندگان. 83

جدول 1-6 جدول فراوانی ساده ی درموردسنوات خدمتی پاسخ دهندگان 84

جدول 1-6 شاخص های آماری در مورد سنوات سازمانی پاسخ دهندگان 86

جدول 1-7 جدول فراوانی ساده ی درموردسنوات سازمانی پاسخ دهندگان 87