مدیریت · دسامبر 25, 2023 0

بررسی میزان اثربخشی شادکامی بر پیشرفت تحصیلی دانشجویان 💯

بررسی میزان اثربخشی شادکامی بر پیشرفت تحصیلی دانشجویان

 

بررسی میزان اثربخشی شادکامی بر پیشرفت تحصیلی دانشجویان

 

بررسی میزان اثربخشی شادکامی بر پیشرفت تحصیلی دانشجویان

بررسی میزان اثربخشی شادکامی بر پیشرفت تحصیلی دانشجویان

دسته بندی مدیریت
فرمت فایل docx
حجم فایل 150 کیلو بایت
تعداد صفحات 102
برای دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل

فصل اول: مقدمه

1-1 مقدمه…………………………………………………………………………………………………….. 2

1-2 بیان مسئله……………………………………………………………………………………………….. 9

1-3 اهمیت و کاربرد نتایج پژوهش………………………………………………………………………. 11

1-4 اهداف تحقیق………………………………………………………………………………………….. 11

1-5 بیان فرضیه‌ها……………………………………………………………………………………………. 11

1-6 تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرها………………………………………………………………….. 12

فصل دوم: مرور پیشینه‌ی پژوهش

2-1 شادکامی………………………………………………………………………………………………… 15

2-2 عوامل مؤثر بر شادکامی………………………………………………………………………………. 17

3-2 شادکامی ضامن موفقیت در پیشرفت تحصیلی…………………………………………………….. 28

4-2 رهنمودهای کلی برای بالا بردن و حفظ شادکامی در کودکان و نوجوانان…………………… 29

5-2 مقاله‌ی پیشرفت تحصیلی……………………………………………………………………………… 32

6-2 تحقیقات گذشته مربوط به موضوع(داخل کشور)………………………………………………… 33

7-2 تحقیقات گذشته مربوط به موضوع(خارج از کشور)……………………………………………… 34

8-2 رضایت از زندگی در جهان………………………………………………………………………….. 36

9-2 رضایت از زندگی در ایران…………………………………………………………………………… 37

10-2 عوامل زمینه‌ای مؤثر بر میزان رضایت فردی و شادی آن در امور زندگی……………………. 38

11-2 بررسی عوامل مؤثر در پیشرفت تحصیلی دانشجویان «دکتر سید احمد هاشمی»……………. 40

12-2 بررسی عوامل مؤثر در پیشرفت دانشجویان………………………………………………………. 41

13-2 سؤالات پرسشنامه دکتر سید احمد هاشمی………………………………………………………. 50

فصل سوم: متدولوژی(روش پژوهش)

1-3 تعریف جامعه‌ی آماری……………………………………………………………………………….. 58

2-3 جامعه‌ی آماری…………………………………………………………………………………………. 58

3-3 تعریف نمونه……………………………………………………………………………………………. 58

4-3 نمونه و روش نمونه‌گیری……………………………………………………………………………… 58

5-3 ابزارهای اندازه‌گیری در این پروژه………………………………………………………………….. 59

6-3 پرسشنامه‌ی شادکامی آکسفورد …………………………………………………………………….. 59

7-3 روش اجراء پژوهش…………………………………………………………………………………… 60

8-3 روش تجزیه تحلیل داده‌ها……………………………………………………………………………. 60

9-3 اعتبار و روایی پرسشنامه شادکامی آکسفورد(علی‌پور، نوربالا، احمد علی،1378)…………. 61

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده‌ها

1-4اطلاعات توصیفی(نمونه، انحراف استاندارد، میانگین، …)……………………………………….. 66

2-4 نتایج آزمون‌های آماری مربوط به فرضیه‌ها با ذکر فرضیه‌ها……………………………………… 67

فصل پنجم: بحث و نتیجه‌گیری

بیان مسئله………………………………………………………………………………………………………. 71

بحث و نتیجه‌گیری پژوهش…………………………………………………………………………………. 72

محدودیت‌ها در حین انجام پروژه………………………………………………………………………….. 74

پیوست‌ها………………………………………………………………………………………………………. 75

پرسشنامه شادکامی آکسفورد………………………………………………………………………………. 78

جداول …………………………………………………………………………………………………………. 83

مقدمه

در سال‌های اخیر با گسترش روان‌شناسی مثبت‌نگر[1] مطالعه شادکامی[2] محور اساسی پژوهش‌های این حیطه بوده‌است. لذا طبیعی است که برای اندازه‌گیری آن ابزارهای مختلفی ساخته شده‌باشد. برای سنجش شادکامی دو پرسش‌نامه کلاسیک و رایج وجود دارد: یکی از این ابزارها سیاهه شادکامی آکسفورد است. این ابزار که به فارسی ترجمه شده و پایایی و روایی مقدماتی آن برآورد شده‌است، در پژوهش‌های مختلفی مورد استفاده قرار گرفته است. یکی دیگر از ابزارهای سنجش شادکامی مقیاس افسردگی- شادکامی[3](D-hs) است که در سال 1993 توسط مک‌گریل و جوزف ساخته شده‌است. پژوهش‌های مختلف از جمله جوزف و لویس نشان داده شده‌است که این ابزار نیز از پایایی و روایی قابل قبولی برخوردار است. اگر چه این دو مقیاس همبستگی معنی‌دار و بالایی دارند. اما گاه استفاده از آنها به نتایج متفاوتی منجر شده‌است. با این حال تحقیق در سؤالات دو پرسش‌نامه یادشده نشان می‌دهد که این ابزارها بر مبانی نظری متفاوتی استوارند. فرانسیس معتقد است که ظاهراً سیاهه شادکامی آکسفورد شدت[4] شادکامی و مقیاس افسردگی- شادکامی فراوانی[5] شادکامی را می‌سنجد و به همین دلیل تفاوت این دو ابزار با عث ایجاد نتایج متضادی شده‌است.

در تحقیقات مختلف روشن شده‌است که این دو مقیاس همبستگی بالایی(76/0) با یکدیگر دارند. مقایسه مواد این دو مقیاس نشان می‌دهد که این دو از لحاظ نظری براساس بنیان‌های متفاوتی شاخته شده‌اند که برای درک این بنیان‌ها باید مفهوم بهزیستی ذهنی[6] و بهزیستی روان‌شناختی[7] را از هم متمایز کرد. به نظر کیز، اشموتکین و ریف بهزیستی ذهنی ارزیابی زندگی با توجه به تعادل بین عاطفه مثبت


[1]- positive psychology

[2]- happiness

[3]- Depression- happiness scale

[4]- intensity

[5]- Frequency

[6]- subjective well-being

[7]- psychological

✔️  بهترین کیفیت 💯 از 💯
✔️  پشتیبانی 24 ساعته
✔️  مناسب ترین قیمت

◀️  فروشگاه فایل سیدا

 

دانلود بررسی میزان اثربخشی شادکامی بر پیشرفت تحصیلی دانشجویان