حسابداری · دسامبر 25, 2023 0

بررسی معیارهای مورد استفاده حسابرسان مستقل درارزیابی تداوم

بررسی معیارهای مورد استفاده حسابرسان مستقل درارزیابی تداوم

بررسی معیارهای مورد استفاده حسابرسان مستقل درارزیابی تداوم

دسته بندی حسابداری
فرمت فایل doc
حجم فایل 238 کیلو بایت
تعداد صفحات 86
برای دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل

چکیده تحقیق:

صورتهای مالی به عنوان هسته مرکزی گزارشگری مالی حاوی اطلاعاتی در مورد وضعیت مالی بنگاههای اقتصادی و تجاری است که به منظور استفاده طیف وسیعی از استفاده کنندگان تنظیم میگردد .لذا این صورتهای مالی باید وضعیت این بنگاهها را به نحو روشنی مشحص نماید .حسابرسبه عنوان مستقل بر کیفیت این اطلاعات نظارت دارد . تحقیق حاضر با رعایت روش تحقیق طراحی و اجرا شده و متشکل از 5 فصل است فصل اول شامل تشریح موضوع توصیف آن و موارد استفاده افراد و اشخاص حقوقی و سایر استفاده کنندگان از نتایج این تحقیق میباشد.در فصل دوم به مبانی نظری موضوع تحقیق و روشهای آماری اشاره میشود.در فصل سوم اشاره ای به روشهای تحقیق و فرضیه های تحقیق و جامعه آماری و نمونه آماری شده است.در فصل چهارم به بررسی فرضیه های تحقیق و آزمون تک تک آنها می پردازیم وسپس نتایج لازم گرفته میشود.و بالاخره در فصل آخر نیز به خلاصه ای از تحقیق صورت گرفته و همچنین یافته های تحقیق و نتیجه گیری پرداخته میشود.

فهرست مطالب

عنوان صفحه

چکیده تحقیق.

فصل اول )کلیات طرح تحقیق

1-1) مقدمه

1-2) تشریح و بیان موضوع .
1-3) فرضیه های تحقیق
1-4) ضرورت انجام تحقیق
1-5) اهداف اساسی تحقیق .
(1-6)قلمرو تحقیق
1-7) مفاهیم و اصطلا حات کلیدی

فصل دوم ) مبانی نظری تحقیق

2-1) مقدمه
2-2) اطلاعات حسابداری و تصمیم گیری
2-3) ماهیت تداوم فعالیت .
2-4) درجه شمول تداوم فعالیت .
2-5) تداوم و اصول حسابداری .
2-6) تداوم فعالیت و ارزش گذاری دارایی ها .
2-6-1) ارزش تسویه .
2-6-2) بهای تمام شده تاریخی .
2-6-3) ارزش جاری .
2-6-4) ارزش فعلی جریان های نقدی
2-7) اثرات تداوم فعالیت برحسابرسی
2-9) مبانی نظری شاخص ها
.
فصل سوم )روش و ساختار تحقیق
3-1) مقدمه
3-2) دامنه تحقیق
3-3) روش تحقیق 0
3-4) ابزار اندازه گیری .
3-5) تهیه پرسش نامه و جمع آوری اطلاعات .
3-6) پایانی ( قابلیت اطمینان ) پرسش نامه
3-7) اعتبار ( روایی ) پرسش نامه …
3-8) روش توزیع پرسش نامه ..
3-9) معایب پرسش نامه
.
فصل چهارم )تجزیه و تحلیل داده های تحقیق
4-1) آمار اطلاعات عمومی ( جمعیت شناسی ) .
4-2) تجزیه و تحلیل نتایج حاصل از نمونه آماری .
4-2-1) نگاره های آماری ..
4-2-1-1)میانگین هر شاخص و میانگین مبنا..
4-2-1-2)محاسبه انحراف معیار هر شاخص
4-2-2) آزمون فرضیه هابا استفاده از آمار استنباطی .
4-2-2-1) فرضیه شماره یک
4-2-2-2) فرضیه شماره دو .
4-2-2-3) فرضیه شماره سه .
4-2-2-4) فرضیه شماره چهار
4-2-2-5) فرضیه شماره پنجم
4-2-2-6) فرضیه شماره شش
4-2-2-7) فرضیه شماره هفت .
4-2-2-8) فرضیه شماره هشت

فصل پنجم ) خلاصه تحقیق و نتیجه گیری

5-1) خلاصه تحقیق
5-2) نتایج تحقیق .
5-3) محدودیت های تحقیق
5-4) پیشنهادات برای تحقیقات آتی .

پیوست ها.
منابع و مأخذ 85