بررسی روشهای تدریس سنتی و جدید و تاثیرآنها در یادگیری دانش آموزان

بررسی روشهای تدریس سنتی و جدید و تاثیرآنها در یادگیری دانش آموزان

بررسی روشهای  تدریس سنتی و جدید و تاثیرآنها در یادگیری دانش آموزان

دسته بندی روانشناسی و علوم تربیتی
فرمت فایل doc
حجم فایل 127 کیلو بایت
تعداد صفحات 138
برای دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل

مقدمه :

در دنیای پیچیده ، هیچكس بی نیاز از تعلیم وتربیت نیست . امروز فعالیت در مدرسه ودر امر آموزش ، خود بخش عظیمی از زندگی انسآنها شده است . لحظاتی را به خاطر می آوریم كه چگونه نشستن در كلاس، گوش دادن به صدای یكنواخت معلم ،حفظ كردن بدون فهم مطالب درسی ، دلهره واضطراب ناشی از امتحان، وسرزنش معلمان ووالدین موجب نفرت وگریز ما از كلاس درس ومحیط آموزشی می شد .راستی چرا ؟! چرا فعالیتهای آموزشی نتوانست مارابا محیط آموزش مأنوس ، وبه یاد گیری علاقه‌مند كند ؟ چرا فعالیتهای مدرسه با تهدید اصرار معلمان صورت می گرفت؟ چرا شاگردان از تعطیل شدن مدرسه احساس رضایت وخوشحالی می‌كردند؟ مقصر اصلی جه كسی بود؟ معلم ناتوان وناآگاه یا شاگرد بی‌علاقه و بی‌استعداد؟ آیا معلمان تعلیم وتربیت، نتوانسته‌اند امكانات مطلوب یادگیری و زمینه‌های شكوفایی استعداد شاگردان‌ را فراهم كنند؟ و ‌یا انتخاب روش‌های تدریس به درستی انجام نشده است؟ اگاهی و شناخت معلم از اصول و روشهای تعلیم و تربیت عامل مهمی ‌است كه می‌تواند اورا در كار خود موفق ‌و‌ موید سازد. معلم باید قادر باشد ‌با شناخت شاگردان وآگاهی از فرایند تدریس، نیازهای آنان را مشخص كند و با در نظر ‌گرفتن توانا‌یی‌های ایشان به ایجاد وضعیت مطلوب آموزش اهتمام ورزد .

بیان مسئله: چه رابطه‌ای بین نوع انتخاب روش تدریس و تأثیر آن در یادگیری دانش‌آموزان وجود دارد؟

فرضیه: بین نوع انتخا‌ب روش تدریس و تأثیر آن دریاد گیری دانش‌آموزان همبستگی وجود دارد‌.

اهداف :

– معرفی روشهای سنتی و جدید تدریس در نظام آموزش .

– نقد و بررسی روش‌های مختلف تدریس و تأثیر نوع ‌انتخاب آنها در یاد‌گیری دانش‌آموزان.

– بررسی محاسن ومعایب استفاده از روشهای مختلف تدریس.

جامعه آما‌ری:جامعه مورد مطالعه، دانش‌آموزان دختر مقطع راهنمایی منطقه 9 تهران هستند .

تقسیم بندی دانش‌آموزان درسه پایه اول ، دوم ، وسوم راهنمایی می‌باشد .

تحقیق مورد نظر در بررسی روش‌های تدریس مختلف وتأثیر آنها برروی دانش‌آموزان است.

نمونه گیری:تعداد كل دانش آموزان300نفر می‌باشد .ودرهرپایه3 كلاس وجود دارد .

تعداد دانش آموزان هركلاس تقریبأ 33 نفراست .

«فهرست»

فصل اول :
موضوع ………………… 1
مقدمه …………. 1
بیان مسئله ………………. 2
فرضیه …………………….. 2
اهداف ………………… 2
جامعه آماری …………….. 2
نمونه گیری………………….. 2
تعاریف واصطلاحات………………. 3
فصل دوم : ادبیات وپیشینه تحقیق
مقدمه…………………. 4
معرفی روشهای مختلف تدریس………….. 4
بخش اول : برسی روشهای سنتی و تأثیرآنها در یادگیری دانش آموزان. 5
روش حفظ وتكرار…………. 5
محاسن ومحدودیتهای روش حفظ وتكرار…….. 6
روش سخنرانی……….. 7
مراحل اجرای روش سخنرانی…………. 8
محاسن و معایب محدودیتهای روشهای سخنرانی…….. 26
نتیجه…………. 31
روش پرسش وپاسخ………………. 32
هدف از روش پرسش وپاسخ……… 34
محاسن ومحدودیتهای روش پرسش وپاسخ….. 34
روش نمایش (نمایش علمی )……… 35
مراحل اجرای روش نمایش…………. 35
محاسن ومحدودیتهای روش نمایش…………. 37
روش ایفای نقش ………….. 38
فنون كلی اجرای نمایش ………… 39
مراحل اجرای روش ایفای نقش………. 39
روش گردش علمی ………… 41
روش بحث گروهی…………. 46
چه دروس و موضوعاتی را می توان با روش بحث گروهی تدریس كرد؟. 47
درچه موقعیتی ویرای چه هدفی می توان از روش بحث گروهی استفاده كرد؟… 49
مراحل اجرای روش بحث گروهی………. 50
محاسن ومحدودیتهای روش بحث گروهی ……….. 61
روش آزما یشگاهی(آزمایشی)……………. 62
محاسن ومحدودیتهای روش آزمایشی…….. 65
خلاصه ……………… 66
بخش دوم : بررسی روشهای تدریس جدید وتأثیر آنها در یاد گیری دانش آموزان70
روشهای آموزش انفرادی……………. 71
هدفهای آموزش انفرادی………… 72
طرح كلر وسطوح مختلف آن………….. 75
روشهای مختلف آموزش انفرادی……… 79
سازماندهی مجدد مدارس برای آموزش انفرادی………. 88
خلاصه…….. 95
روش مسأله ای…………… 96
شرایط اجرای روش مسأله ای………… 96
چگونگی اجرای روش مسأله ای………. 97
محاسن ومحدودیتهای روش مسأله ای………… 99
روش واحدها……………………….. 100
ویژگی روش واحدها………………….. 101
مراحل اجرای روش واحدها………………… 102
روش واحد موضوع……………………… 104
ویژگیهای روش واحد موضوع………………… 104
محاسن ومحدودیتهای روش واحد موضوع……… 105
روش واحد تجربی ……………. 106
ویژگیهای روش واحد تجربی…………………… 106
نمونه ای از یك واحد تجربی ……. 107
روش واحد طرح…………………. 109
ویژگی های روش واحد طرح ………… 109
محاسن ومحدودیتهای روش واحد طرح ………… 111
خلاصه ……………. 112
فصل سوم طرح تحقیق
متغییرها……. 116
جامعه آماری ونمونه گیری های مختلف توسط دانشمندان……. 116
جامعه اماری ونمونه گیری محقق…………… 120
جدول……….. 123
نمودار …………. 123
آمار توصیفی……….. 124
شاخص مركزی……….. 125
فصل چهارم:
نتیجه گیری…………. 126
پیشنهادات…………. 127
رد یا قبول فرضیه………………. 127
فرم خام……… 128
منابع مأخذ…………. 129
واژه نامه ……………………… 131