بررسی رابطه هوش هیجانی و عزت نفس با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان

بررسی رابطه هوش هیجانی و عزت نفس با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان

بررسی رابطه هوش هیجانی و عزت نفس با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان

دسته بندی روانشناسی و علوم تربیتی
فرمت فایل doc
حجم فایل 2.117 مگا بایت
تعداد صفحات 100
برای دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل

چکیده:

در این پژوهش به بررسی رابطه «هوش هیجانی و عزت نفس با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان پرداخته شده است. هدف های جزئی شامل بررسی رابطه بین هوش هیجانی و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان، بررسی رابطه بین عزت نفس و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان، بررسی رابطه بین مهارت های میان فردی و هوش هیجانی با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان، بررسی رابطه بین درون فردی و هوش هیجانی با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان می باشد. روش پژوهش بکار برده شده در این پژوهش از لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ نحوه گردآوری اطلاعات پیمایشی است که از لحاظ روش اجرا به دلیل بررسی متغیر های پژوهش در یک محیط پژوهشی – توصیفی از نوع همبستگی می باشد. جامعه آماری ما در این پژوهش برای سنجیدن میزان تأثیرات به وجودآمده در متغیرهای یاد شده جامعه آماری بکار گرفته شده 100 نفر مورد نظر ما است. همانند بسیاری از روش های ارزیابی آمادگی، در این پژوهش از ابزار پرسشنامه استفاده شده است و در این زمینه دو پرسشنامه طراحی شده است بر طبق آن در صفحه اول همراه شاخص های آن برای مصاحبه شونده توضیح داده شده است.

کلیدواژه ها: هوش هیجانی، عزت نفس، پیشرفت تحصیلی، مهارت های میان فردی.

فصل اول: كلیات پژوهش

1-1مقدمه…………………………………….. 2
2-1 بیان مسأله…………………………………3
3-1 اهمیت و ضرورت پژوهش……………….7
4-1 اهداف پژوهش…………………………9
5-1 فرضیه های پژوهش……………………10
6-1 تعاریف نظری واژه ها………………..11
فصل دوم: ادبیات و پیشینه پژوهش
بخش اول: پیشرفت تحصیلی
1-2 پیشرفت تحصیلی چیست؟…………………………………….14
2-2 پیشرفت تحصیلی ……………………………………………17
3-2 عوامل مؤثر در پیشرفت تحصیلی……………………………. 18
4-2 روش های اندازه‌گیری و ارزشیابی از پیشرفت تحصیلی …….20
بخش دوم: هوش هیجانی
5-2 هوش هیجانی چیست؟ ………………………………28
بخش سوم: عزت نفس
6-2 عزت نفس چیست ؟ ………………………………34
7-2 عزت نفس؛ رمز موفقیت و سلامت……………….35
8-2 مولفه های عزت نفس……………………………37
9-2 رویكرد اسلام نسبت به عزت نفس ………………39
10-2 ده کلید طلایی عزت نفس……………………..41
11-2 وجوه تمایز عزت نفس و اعتماد به نفس……….42
12-2 عزت نفس: واکسن اجتماعی…………………..44
13-2 سه گام جهت رسیدن به عزت نفس بهتر……….45
14- 2 مدل پژوهش…………………………………..56
15-2 پیشینه پژوهش………………………………..59
1-15-2 پژوهش داخلی………………………………59
2-15-2 پژوهش خارجی……………………………60
فصل سوم: روش شناسی پژوهش
1-3 مقدمه…………………..63
2 – 3 روش تحقیق………………………..63
3 – 3 جامعه آماری …………………………………63
4 – 3 روش جمع آوری اطلاعات ……………………..64
5 – 3 ابزار اندازه گیری ……………….64
6-3 روایی و پایایی…………………………………..65
1-6-3 روائی ( اعتبار) …………………….65
2-6-3 پایائی…………………..65
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها
1-4 مقدمه………………………………..68
2-4 توصیف ویژگی های فردی …………..69
3-4 آزمون فرضیه ها………………………..71
فصل پنجم: نتایج و پیشنهادها
1-5 نتیجه گیری فرضیه ها…………80
2-5 محدودیت ها …………….84
3-5 پیشنهادها…………..85
منابع فارسی………….86
منابع انگلیسی……………87
پیوست ها ………..88

پرسشنامه پیشرفت تحصیلی

پرسشنامه هوش هیجانی

پرسشنامه عزت نفس