بررسی رابطه بین پرخاشگری والدین وافسردگی كودكان

بررسی رابطه بین پرخاشگری والدین وافسردگی كودكان

بررسی رابطه بین پرخاشگری والدین وافسردگی كودكان

دسته بندی روانشناسی و علوم تربیتی
فرمت فایل doc
حجم فایل 118 کیلو بایت
تعداد صفحات 118
برای دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل

چكیده:
هدف از تحقیق حاضر بررسی رابطه بین پرخاشگری و افسردگی در بین دانش آموزان مقطع پنجم ابتدایی شهرستان ابهر كه فرضیه عنوان شده عبارتند از اینكه بین پرخاشگری و افسردگی رابطه معنی داری وجود دارد كه جامعه مورد مطالعه دانش آموزان مقطع پنجم ابتدایی شهرستان ابهر است كه از بین 1350 نفر، 70نفر بصورت روش نمونه گیری طبقه ای و به عنوان حجم نمونه انتخاب گردیده كه پرسشنامه های افسرگی و پرخاشگری بر روی آنها اجرا گردیده است كه بعد از اجرای پرسشنامه در بین آزمودنیها و بدست آوردن نمرات خام از طریق روش آماری ضریب هم بستگی آمار را بدست آورده كه نتایج بدست آمده حاكی از آن است كه بین افسردگی و پرخاشگری رابطه معنی داری وجود دارد و سطح معنی داری آن برابر 05/0p> است.
چكیده 7
فصل اول: كلیات تحقیق 8
مقدمه 9
بیان مسئله 10
اهمیت و ضرورت تحقیق 11
فصل دوم: پیشینه و ادبیات تحقیق 13
پرخاشگری 14
انواع پرخاشگری 18
علل وانگیزه های پرخاشگری 22
كروموزمهای جنسی و پرخاشگری 25
نظریه یادگیری اجتماعی 30
پرخاشگری چگونه یادگرفته می شود 35
كنترل پرخاشگری 41
اختلال دوقطبی 47
دیس وتایمی و سیكلوتایمی 51
سیكوتیك در برابر نوروتیك 53
افسردگی قطبی 65
نظریه های مربوط به افسردگی 67
نقش وراثت در اختلالات دو قطبی 72
الگتروشوك درمانی 76
نظریه های روان یویایی 81
نظریه یادگیری 86
نظریه شناختی 93
بی پناهی آموخته شده اولیه 97
فصل سوم: روش تحقیق 100
جامعه آماری 101
روش آماری مربوط به فرضیه ها 103
فصل چهارم: یافته ها وتجزیه وتحلیل داده ها 105
فصل پنجم: بحث نتیجه گیری 113
پیشنهادات 116
محدودیت 117
منابع وماخذ 118