اقتصاد · دسامبر 25, 2023 0

بررسی رابطه بین هزینه دولت و رشد اقتصادی در ایران(سال 57 تا 92)

بررسی رابطه بین هزینه دولت و رشد اقتصادی در ایران(سال 57 تا 92)

بررسی رابطه بین هزینه دولت و رشد اقتصادی در ایران(سال 57 تا 92)

دسته بندی اقتصاد
فرمت فایل doc
حجم فایل 4.823 مگا بایت
تعداد صفحات 171
برای دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل

چکیده

هدف از این تحقیق، بررسی تأثیر مخارج دولت روی رشد اقتصادی با استفاده از داده های

سری زمانی در ایران از سال 1350 تا کنون است. مدل انتخابی ما، یک مدل ساده رشد

مطابق با مدل رم (1986) می باشد که مخارج دولت به مخارج سرمایه گذاری، مخارج

مصرفی و مخارج سرمایه گذاری انسانی تفکیک می شود. مخارج سرمایه گذاری دولت

تأثیر مثبت و معنی داری روی رشد اقتصادی دارد. همین طور مخارج سرمایه گذاری

انسانی نیز در بلند مدت تأثیر مثبت و معنی داری روی رشد اقتصادی دارد.

مخارج مصرفی دولت در این مدت تأثیر منفی و معنا داری روی رشد اقتصادی دارد.

سرمایه گذاری خصوصی دارای یک تأثیر مثبت و معنی داری روی رشد اقتصادی است.

نتایج حاکی از آن است که بیشترین تأثیر مخارج دولت روی رشد اقتصادی مربوط به مخارج

سرمایه گذاری انسانی است. کل مخارج دولت تأثیر مثبت و معنی داری روی رشد اقتصادی دارد و این درحالی است که مخارج سرمایه گذاری دولت، روی سرمایه گذاری بخش

خصوصی تأثیر منفی و معنی داری دارد.افزایش مخارج عمرانی دولت روی رشد اقتصادی

یک تأثیر مثبت و معنی داری دارد. درحالی که افزایش مخارج جاری دولت تأثیر منفی و معنی داری روی رشد اقتصادی دارد.

درست است که مخارج سرمایه گذاری دولت تأثیر مثبت و معنی داری روی رشد اقتصادی

دارد اما نباید فراموش کرد که این سرمایه گذاری در تضاد با سرمایه گذاری بخش

خصوصی است که آن نیز تأثیر مثبت و معنی داری روی رشد اقتصادی دارد.

به نظر می رسد که دولت باید بیشترین سرمایه گذاری را روی سرمایه انسانی داشته باشد

و در تقویت بیشتر بخش خصوصی، با کاهش سرمایه گذاری خود و دادن فضای بیشتر و مطمئن تر برای بخش خصوصی از طریق اجرای دقیق اصل 44 قانون اساسی بکوشد.

دولت باید از مصرف گرایی فاصله بگیرد و مخارج مصرفی خود را به حداقل برساند.
فهرست مطالب

فصل اول – کلیات
مقدمه ……….. 1
1-1 تعریف مسأله و بیان سؤال های اصلی تحقیق ….. 2
1-2 ضرورت انجام تحقیق ………. 3
1-3 فرضیه های تحقیق ………. 3
1-4 اهداف تحقیق …………….. 3
1-5 روش انجام تحقیق ……….. 4
1-6 روش و ابزار گردآوری اطلاعات ……….. 4
فصل دوم – مروری بر ادبیات موضوع
2-1 تعریف دولت و ماهیت آن ……. 5
2-2 بررسی نظریه‌ها و مكاتب اقتصادی با تأكید بر جایگاه دولت……. 10
2-2-1 مكتب مرکانتیلیسم ……… 10
2-2-2 مكتب فیزیوکراسی ………. 11
2-2-3 مکتب کلاسیک ………….. 13
الف- آدام اسمیت ……….. 13
ب- ژان باتیست سه ………….. 16
ج- توماس رابرت مالتوس …………… 17
د- دیوید ریکاردو …………… 18
هـ- جان استوارت میل ………………. 19
2-2-4 مکتب ناسیونالیسم اقتصادی ……… 21
2-2-5 مکتب لیبرالیسم (آزادی طلبی)……… 23
الف- فردریک باستیا ……………… 23
ب- شارل دونوایه ………………. 25
2-2-6 مکتب نئوکلاسیک …………. 25
2-2-7 نظام بی دولتی یا آنارشیزم …………. 26
2-2-8 مکتب دیریژیسم (اقتصاد ارشادی)………. 30
2-2-9 مکتب نئولیبرالیسم ……… 31
2-2-7 مكتب کینزیسم …………… 33
2-2-8 مكتب نئوکاپیتالیسم (سرمایه‌داری نوین)……….. 39
فصل سوم – مروری بر پیشینه تحقیق
3-1 از دیدگاه نظری …………. 43
3-2 از دیدگاه تجربی ……… 44
3-2-1 بررسی تحقیقات انجام شده در سایر کشور ها …. 44
3-2-2 بررسی تحقیقات انجام شده در ایران …… 51
فصل چهارم – ساختار مدل
4-1 مقدمه ………. 54
4-2 ساختار مدل …………… 55
4-3 تبیین مدل ……………. 58
فصل پنجم – تخمین الگو و تفسیر اقتصادی نتایج
5-1 مقدمه ……………. 60
5-2 سری های زمانی غیرساکن ……… 61
5-3 روش خودتوضیح برداری با وقفه های گسترده …… 64
5-4 الگوی تصحیح خطا ………….. 66
5-5 منابع آماری ……………….. 67
5-6 نتایج تخمین الگو ……………………… 67
5-7 تفسیر اقتصادی نتایج ……………….. 82
فصل ششم – نتیجه گیری و ارائه پیشنهادات
نتیجه گیری ……… 85
ارائه پیشنهادات……………… 86
پیوست ها:
داده‌‌های آماری …………………. 91
نتایج کامپیوتری …………………… 94
جدول‌های آماری ……………… 101
فهرست منابع 102