بررسی رابطه بین شیوه های فرزند پروری مادران با انگیزش پیشرفت دانش آموزان

بررسی رابطه بین شیوه های فرزند پروری مادران با انگیزش پیشرفت دانش آموزان

بررسی رابطه بین شیوه های فرزند پروری مادران با انگیزش پیشرفت دانش آموزان

دسته بندی روانشناسی و علوم تربیتی
فرمت فایل doc
حجم فایل 138 کیلو بایت
تعداد صفحات 105
برای دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل

چكیده:
به منظور بررسی رابطه بین شیوه های فرزندپروری مادران با انگیزش پیشرفت فرزندان آنها دربین دانش آموزان سال سوم دبیرستانهای دخترانه و پسرانه شهر اردبیل نمونه ای با حجم 200 نفر انتخاب شوند. (50 نفر پسر، 50 نفر دختر، 100 نفر مادران آنها)
سپس پرسش نامه شیوه های فرزند پروری بر مبنای الگوی بامریند روی مادران و پرسش نامه انگیزش پیشرفت هرمنس روی فرزندان آنها اجرا گردید.
پس از جمع آوری اطلاعات و تجزیه و تحلیل آنها توسط نرم افزار كامپیوتریSPSS نتایج نشان داد كه مادرانی كه شیوه تربیتی آنها دموكراتیك و آزادگذاری است انگیزش پیشرفت فرزندان آنها بیشتر است.
در این تحقیق از نظر انگیزش پیشرفت تفاوت معنی داری بین دو جنس مشاهده نشد.

فصل اول
چكیده:
مقدمه
بیان مسئاه
فصل دوم: ادبیات تحقیق
ساختار نظریه اتكینسون
ساختار نظریه اتكینسون
كارایی نظریه اتكینسون :
نظریه مورای
ویژگی های افراد پیشرفت گرا
فصل سوم : ابزار و روش تحقیق
– مقدمه
– روش تحقیق
– جامعه آماری، نمونه گیری و روش نمونه گیری
– مشخصات ابزار اندازه گیری
– متغیر مستقل و وابسته
– روشهای آماری
فصل چهارم:بررسی فرضیه ها
– مقدمه
– جداول ونمودارها واطلاعات توصیفی
– آزمایش تك تك فرضیه ها
فصل پنجم:بحث ونتیجه گیری
– نتیجه گیری از آزمایش فرضیه ها
– بحث درمورد نتایج
– پیشنهادات كاربردی
– پیشنهادهایی برای پژوهش
منابع