بررسی رابطه بین سبک های دلبستگی و هوش هیجانی همراه با پرسشنامه بار_ آن

بررسی رابطه بین سبک های دلبستگی و هوش هیجانی همراه با پرسشنامه بار_ آن

بررسی رابطه بین سبک های دلبستگی  و هوش هیجانی همراه با پرسشنامه بار_ آن

دسته بندی روانشناسی و علوم تربیتی
فرمت فایل docx
حجم فایل 370 کیلو بایت
تعداد صفحات 125
برای دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل

مقدمه…………………………………………………………………………………………………………… 1

بیان مسئله……………………………………………………………………………………………………… 2

اهمیت و ضرورت تحقیق………………………………………………………………………………….. 4

اهداف تحقیق………………………………………………………………………………………………… 4

فرضیه های تحقیق…………………………………………………………………………………………… 5

تعریف اصطلاحات…………………………………………………………………………………………. 6

فصل دوم : پیشینه تحقیق

بخش اول : هوش هیجانی…………………………………………………………………………………. 7

مقدمه…………………………………………………………………………………………………………… 7

تعریف هوش هیجانی………………………………………………………………………………………. 8

مغز هیجانی……………………………………………………………………………………………………. 9

مؤلفه های هوش هیجانی………………………………………………………………………………… 11

مبانی زیستی هوش هیجانی……………………………………………………………………………… 14

چگونگی افزایش هوش هیجانی……………………………………………………………………….. 18

چند توصیه برای افزایش هوش هیجانی کودکان…………………………………………………… 18

مقایسه ویژگی های افراد باهوش هیجانی بالا و پائین……………………………………………… 19

چرا به پرورش هوش هیجانی بپردازیم……………………………………………………………….. 19

چرا به پرورش هوش هیجانی بپردازیم……………………………………………………………….. 20

کاربردهای هوش هیجانی در زندگی…………………………………………………………………. 20

چگونگی آموزش در کودکی…………………………………………………………………………. 21

عوامل مؤثر در هوش هیجانی…………………………………………………………………………… 21

شناخت عواطف شخصی………………………………………………………………………………… 21

به کار بردن درست هیجان ها…………………………………………………………………………… 21

برانگیختن خود…………………………………………………………………………………………….. 22

شناخت عواطف دیگران………………………………………………………………………………… 22

هوش هیجانی عاملی موثر در رهبری موفق………………………………………………………….. 23

هوش منطقی –هوش هیجانی بین زنان ومردان……………………………………………………… 24

نقش هوش هیجانی در زندگی…………………………………………………………………………. 25

رهبری عاطفی……………………………………………………………………………………………… 26

ویژگی های رهبری با شعور عاطفی بالا……………………………………………………………… 27

هوش هیجانی در سازمان چگونه عمل می كند…………………………………………………….. 30

هوش هیجانی وعملكرد اثر بخش……………………………………………………………………… 31

نمودهای هوش عاطفی در محیط كاری……………………………………………………………… 32

آموزش و یادگیری هوش هیجانی در سازمان………………………………………………………. 35

هوش هیجانی ابزاری نوین در مدیریت بازار………………………………………………………… 39

تحقیقات انجام شده در زمینه ی هوش هیجانی…………………………………………………….. 41

بخش دوم سبک دلبستگی………………………………………………………………………………. 44

مقدمه………………………………………………………………………………………………………… 44

تعریف دلبستگی…………………………………………………………………………………………… 45

نظریه دلبستگی…………………………………………………………………………………………….. 47

اهمیت نظریه دلبستگی………………………………………………………………………………….. 49

مفروضه‌های اساسی نظریه دلبستگی…………………………………………………………………. 50

مفاهیم اساسی در نظریه دلبستگی…………………………………………………………………….. 52

مفاهیم عمده نظریه………………………………………………………………………………………. 54

پیوستگی به عنوان نقش‌پذیری (در كودكان)……………………………………………………… 55

زندگی‌نامه و تاثیرپذیری‌های جان بالبی…………………………………………………………….. 57

دلبستگی و كاوش در سراسر چرخه زندگی……………………………………………………….. 61

ارتباط نظریه دلبستگی با نظریات دیگر………………………………………………………………. 64

دلبستگی در بزرگسالی…………………………………………………………………………………… 71

مراحل دلبستگی………………………………………………………………………………………….. 72

ارزیابی دلبستگی و انواع آن…………………………………………………………………………… 76

شیوه‌های جدید ارزیابی دلبستگی كودكان………………………………………………………… 80

طبقه‌بندی كیفیت دلبستگی…………………………………………………………………………….. 81

سلسله مراتب اشخاص مورد دلبستگی………………………………………………………………. 84

دلبستگی‌های متعدد………………………………………………………………………………………. 85

دلبستگی‌ و تأثیرات آن بر شخصیت و زندگی آینده افراد……………………………………….. 87

دلبستگی و آسیب شناسی روانی……………………………………………………………………….. 89

اضطراب جدایی…………………………………………………………………………………………… 91

نشانه‌های مشكلات دلبستگی……………………………………………………………………………. 92

نظریه درمانی دلبستگی………………………………………………………………………………….. 92

تحقیق های داخلی و خارجی………………. 93

تحقیق های داخلی و خارجی………………. 93

ب )تحقیق های خارجی…………………… 98

فصل سوم : روش تحقیق

تحقیق توصیفی…………………………………………………………………………………………… 101

جامعه آماری……………………………………………………………………………………………… 101

حجم نمونه……………………………………………………………………………………………….. 102

روش نمونه گیری……………………………………………………………………………………….. 102

ابزار اندازه گیری………………………………………………………………………………………… 102

پایایی………………………………………………………………………………………………………. 103

پایایی آزمون از طریق محاسبه آلفای کرونباخ………………………………………………………. 103

پایایی آزمون به روش زوج – فرد…………………………………………………………………….. 103

روایی……………………………………………………………………………………………………… 104

روش اجراء نمره گذاری (EQ-i)……………………………………………………………………. 105

تفسیر نتایج………………………………………………………………………………………………… 105

روش تجزیه و تحلیل داده ها…………………………………………………………………………… 106

فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده ها

رابطه هوش هیجانی بین دختران و پسران………………………………………………………….. 107

رابطه سبک دلبستگی بین دختران و پسران………………………………………………………… 111

رابطه هوش هیجانی و سبک دلبستگی در دختران………………………………………………. 115

رابطه بین هوش هیجانی و سبک دلبستگی در پسران……………………………………………. 116

خلاصه نتایج……………………………………………………………………………………………… 117

فصل پنجم : بحث و نتیجه گیری

نتیجه گیری………………………………………………………………………………………………. 118

پیشنهادات………………………………………………………………………………………………… 120

محدودیت های تحقیق………………………………………………………………………………… 120

منابع

پیوست