علوم انسانی · دسامبر 25, 2023 0

بررسی ایمنی معادن زغال سنگ در ایران 💯

بررسی ایمنی معادن زغال سنگ در ایران

 

بررسی ایمنی معادن زغال سنگ در ایران

 

بررسی ایمنی معادن زغال سنگ در ایران

بررسی ایمنی معادن زغال سنگ در ایران

دسته بندی علوم انسانی
فرمت فایل docx
حجم فایل 7.665 مگا بایت
تعداد صفحات 139
برای دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل

بررسی ایمنی معادن زغال سنگ در ایران

فهرست مطالبعنوان صفحه

چكیده 1

مقدمه 2

فصل اول ـ آشنـایی بـا زغال سنگ و بـررسی اهمیت آن در بـازار و جهان

1 ـ 1 ـ آشنایی 5

1 ـ 2 ـ چگونگی تجمع مواد گیاهی 5

1 ـ 3 ـ چگونگی تبدیل مواد گیاهی به زغال 7

1 ـ 4 ـ مشخصات زغال 9

1 ـ 4 ـ 1 ـ خاكستر 9

1 ـ 4 ـ 2 ـ مواد فرار 9

1 ـ 4 ـ 3 ـ ارزش حرارتی 9

1 ـ 4 ـ 4 ـ خواص كك دهی 10

1 ـ 5 ـ انواع زغال سنگ 10

1 ـ 6 ـ آشنایی با زغال سنگ و مسائل آن 12

1 ـ 7 ـ اهمیت زغال و مقایسه آن با سایر منابع انرژی 17

1 ـ 8 ـ تكنولوژی های بهره برداری از زغال سنگ 20

1 ـ 9 ـ تاریخچه زغال سنگ در ایران 22

1 ـ 10 ـ زمین شناسی زغال سنگ در ایران 23

1 ـ 11 ـ مقدار ذخایر زغالی ایران 25

1 ـ 12 ـ منابع و ذخایر زغال سنگ ایران 26

1 ـ 13 ـ نهشته های زغال سنگ جهان 32

فصل دوم ـ حادثه و تحلیل آن 44

2 ـ 1 ـ حادثه از دیدگاه قانون 44

2 ـ 2 ـ حادثه از دیدگاه ایمنی 44

2 ـ 3 ـ طبقه بندی حوادث در معادن زغال سنگ 45

2 ـ 4 ـ جمع حادثه ساز و پیشگیری به عمل آورده 47

2 ـ 5 ـ ایمنی در معادن زغال سنگ ایران چگونه است ؟ 49

2 ـ 6 ـ شرح حوادثی كه در معادن كرمان ( معدن باب نیزو ) منجر به كشته شدن چند نفر شده و توضیح علل حوادث 50

2 ـ 6 ـ 1 ـ گزارش حادثه 28/5/1372 كارگاه 57 تونل 1 معدن باب نیزو 50

2 ـ 6 ـ 2 ـ مشخصات كارگاه 77 در لایه 16 50

2 ـ 7 ـ پیشنهاد مناسب جهت كاهش میزان حوادث 51

2 ـ 8 ـ عواملی كه باعث خطر وقوع حادثه در معدنكاران بر حسب گروه سنی میشود. 52

2 ـ 9 ـ عواملی كه باعث خطر وقوع حادثه در معدنكاران بر حسب سابقه كار میشود. 53

2 ـ 10 ـ عوامـلی كه بـاعث خـطر وقوع حادثه در معدنكاران آمـوزش ندیده میشود.53

2 ـ 11 ـ عـواملی كه بـاعث خـطر وقوع حادثه در معدنكاران آمـوزش دیده میشود.54

2 ـ 12 ـ عواملی كه باعث تقلیل وقوع حادثه می شود. 54

فصل سوم ـ تكنیك ایمنی در معدن زغال

3 ـ 1 ـ مسائل كلی مربوط به حفاظت كار و مقررات ایمنی 57

3 ـ 2 ـ خدمات مقررات ایمنی در معدن 57

3 ـ 3 ـ وظایف اصلی معاون مهندس كل 57

3 ـ 4 ـ حمل و نقل افراد در طول گالری های معدنی 58

3 ـ 5 ـ مقررات ایمنی به هنگام انتقال افراد در گالری های افقی 59

فصل چهارم ـ قوانین ایمنی در معادن زغال سنگ

4 ـ 1 ـ سرویس كنترل و مراقبت 61

4 ـ 2 ـ باز كردن مناطقی كه در آنها آتش سوزی خاموش شده 61

4 ـ 3 ـ نظم و ترتیب كارهای منطقه آتش سوزی 62

4 ـ 4 ـ پرسنل كارهای انفجاری 62

4 ـ 5 ـ مواد انفجاری مورد استفاده 63

4 ـ 6 ـ رساندن مواد منفجره به محل كار 64

فصل پنجم ـ خطرات و عوامل مخرب و زیان بار در معادن

5 ـ 1 ـ آشنایی 66

5 ـ 2 ـ خطرات برق 68

5 ـ 3 ـ سیستم حمل و نقل 68

5 ـ 4 ـ خطرات معدن كاری 69

5 ـ 5 ـ خطرات ماشین آلات 70

5 ـ 6 ـ سر و صدا در معادن 71

5 ـ 7 ـ گاز رادون در معادن 71

5 ـ 7 ـ 1 ـ آشنایی 71

5 ـ 7 ـ 2 ـ پیدایش 72

5 ـ 7 ـ 3 ـ خطرات رادون 72

5 ـ 7 ـ 4 ـ واحدهای اندازه گیری 73

5 ـ 8 ـ آتشباری 74

5 ـ 8 ـ 1 ـ آشنایی 74

5 ـ 8 ـ 2 ـ آتشباری در سنگ 74

5 ـ 8 ـ 3 ـ آتشباری در زغال 75

5 ـ 9 ـ آتش گرفتن گاز متان 76

5 ـ 9 ـ 1 ـ منابع آتش 76

5 ـ 10 ـ انفجار گرد زغال 77

5 ـ 11 ـ خودسوزی 82

5 ـ 12 ـ سایر خطرات معادن زیر زمینی زغال 87

5 ـ 12 ـ 1 ـ كنترل طبقات 87

5 ـ 12 ـ 2 ـ ماشین آلات 89

5 ـ 12 ـ 3 ـ ایمن سازی حمل بار 89

5 ـ 12 ـ 4 ـ حمل و نقل افراد 90

5 ـ 12 ـ 5 ـ پیاده رفتن افراد 90

فصل ششم ـ راه های پیشگیری از وقوع خطرات و حوادث در معادن

6 ـ 1 ـ پیش گیری و خاموش كردن آتش سوزی معدن 92

6 ـ 1 ـ 1 ـ قواعد كلی 92

6 ـ 1 ـ 2 ـ پیش گیری از بروز آتش سوزی های زیر زمینی به علت خودسوزی زغال 93

6 ـ 1 ـ 3 ـ خاموش كردن آتش سوزی های زیر زمینی 93

6 ـ 2 ـ احتیاطات عمومی 94

6 ـ 3 ـ استفاده از آب در معادن 96

6 ـ 4 ـ آب و هوای زیر زمینی 97

6 ـ 4 ـ 1 ـ آشنایی 97

6 ـ 4 ـ 2 ـ دمای هوا 97

6 ـ 4 ـ 3 ـ رطوبت 97

6 ـ 4 ـ 4 ـ سرعت هوا 98

6 ـ 4 ـ 5 ـ اثر مجموعه دما ، سرعت و رطوبت 98

6 ـ 4 ـ 6 ـ كنترل آب و هوا 99

6 ـ 5 ـ جدا كردن و تصفیه گرد و غبار در زیر زمین 102

6 ـ 5 ـ 1 ـ آشنایی 102

6 ـ 5 ـ 2 ـ مراكز تولید گرد و غبار 103

6 ـ 5 ـ 3 ـ روش مكشی 103

6 ـ 5 ـ 4 ـ تصفیه گرد و غبار 105

6 ـ 5 ـ 5 ـ صافی های پارچه ای 107

6 ـ 5 ـ 6 ـ صافی های استوانه ای 107

6 ـ 5 ـ 7 ـ نصب ماشین آلات 109

6 ـ 6 ـ آتشباری با تزریق آب 109

6 ـ 7 ـ آمپول های آب برای آتشباری 114

6 ـ 8 ـ تزریق آب 115

6 ـ 8 ـ 1 ـ عملی بودن این روش 116

6 ـ 8 ـ 2 ـ تزریق آب در جبهه كار طولانی 117

6 ـ 9 ـ پیدایش گازها 117

6 ـ 10 ـ تشخیص گازها 119

فصل هفتم ـ چگونگی رعایت مسائل ایمنی

7 ـ 1 ـ ایمنی شخصی و تجهیزات ایمنی 122

7 ـ 1 ـ 1 ـ آشنایی 122

7 ـ 1 ـ 2 ـ محافظت گوش 122

7 ـ 1 ـ 3 ـ محافظت چشم 123

7 ـ 1 ـ 4 ـ ماسك گرد و غبار 124

7 ـ 1 ـ 5 ـ ماسك انفرادی 124

7 ـ 1 ـ 6 ـ دستكش 125

7 ـ 1 ـ 7 ـ چكمه 125

7 ـ 1 ـ 8 ـ لباس 125

7 ـ 1 ـ 9 ـ نوبت كاری و اثر آن بر ایمنی و تندرستی كاركنان 126

فصل هشتم ـ آتش سوزی های زیر زمینی و تشریح عملیات اطفاء حریق در تونل بیست معادن كارمزد

8 ـ 1 ـ آشنایی 130

8 ـ 2 ـ ویژگی های حریق زیر زمینی 130

8 ـ 3 ـ راه های اطفاء حریق های زیر زمینی 131

8 ـ 4 ـ نحوه عملیات اطفاء حریق در تونل بیست 132

8 ـ 5 ـ شرح عملیات اطفاء حریق 132

8 ـ 6 ـ علت آتش سوزی 134

8 ـ 7 ـ مشكلات در حین اطفاء حریق 135

نتیجه گیری 137

پیشنهادات 138

منابع و مآخذ 139

فهرست اشكال

1 ـ 1 . مراحل مختلف تبدیل مواد گیاهی به انواع مختلف زغال

1 ـ 2 . هیستوگرام عرض جغرافیایی با مساحت برابر برای نهشته های زغال سنگ جهان

1 ـ 3 . سهم منابع مختلف انرژی ( به درصد ) در تامین انرژی كل برای ایالات متحده از سال 1960 و 1980

1 ـ 4 . پراكندگی جغرافیایی رسوبات زغال دار ایران

1 ـ 5 . گستره جغرافیایی حوضه زغال دار البرز

1 ـ 6 . مكان جغرافیایی منابع مهم زغال سنگ جهان و مسیر تحركات تجاری كشورهای صادر كننده عمده زغال سنگ

1 ـ 7 . مكان جغرافیایی منابع زغال سنگی در خاور میانه ، اتحاد جماهیر شوروی و آسیا

1 ـ 8 . مكان جغرافیایی منابع زغال سنگی عمده و نواحی تامین كننده در استرالیا

1 ـ 9 . محل منابع زغال سنگ در اروپا

1 ـ 10 . محل منابع عمده و نواحی تامین زغال سنگ در افریقای جنوبی

5 ـ 1 . نقش استفاده از پودر سنگ در كاهش انفجارها

6 ـ 1 . نمودار دمای مؤثر

6 ـ 2 . آتشباری با برش زیرین ( برش و مقطع عمودی )

6 ـ 3 . روش خرد كردن و جدا كردن سینه كار با چال های در امتداد مختلف

6 ـ 4 . آتشباری زغال در جا و استخراج نشده

6 ـ 5 . تبدیل چال های سینه كار به چال بلندی كه پیشاپیش سینه كار و به موازات آن حفر می شود.

6 ـ 6 . آمپول مسدود شونده خودكار

6 ـ 7 . افزایش تولید عناصر فعال بر حسب افزایش رنگ زغال سنگ

7 ـ 1 . نمودار حوادث افراد در شیفت های مختلف

7 ـ 2 . نمودار حوادث در ساعات مختلف شبانه روز

فهرست جداول

1 ـ 1 . تقسیم بندی زغال سنگ در ایران

1 ـ 2 . نمودار انواع گیاهان مختلف در ارتباط با سن زمین شناختی نوع نهشته زغالسنگی و تاثیرهای اقلیمی

1 ـ 3 . مقدار گوگرد موجود در مواد مختلف به درصد وزنی

1 ـ 4 . سلسله مراتب تكنولوژی های بهره برداری از زغال سنگ

1 ـ 5 . مجموع ذخایر زغالی ایران

1 ـ 6 . ذخایر و نوع زغال سنگ در كرمان تا سال 1374 بر اساس گزارش شركت ملی فولاد ایران

1 ـ 7 . ذخایر و نوع زغال سنگ در طبس تا سال 1374 بر اساس گزارش شركت ملی فولاد ایران

1 ـ 8 . ذخایر و نوع زغال سنگ در منطقه البرز مركزی تا سال 1374 بر اساس گزارش شركت ملی فولاد ایران

1 ـ 9 . ذخایر و نوع زغال سنگ در منطقه البرز شرقی تا سال 1374 بر اساس گزارش شركت ملی فولاد ایران

1 ـ 10 . ذخایر و نوع زغال سنگ در منطقه البرز غربی تا سال 1374 بر اساس گزارش شركت ملی فولاد ایران

1 ـ 11 . منابع زغال سنگ جهان بر حسب درصد از كل منابع جهانی

2 ـ 1 . حوادث مرگبار

2 ـ 2 . كلیه حوادث معدن زغال سنگ آمریكا در سال 1977

5 ـ 1 . خطرات محیط كار و آسیب های احتمالی

5 ـ 2 . غلظت پودر سنگ لازم در حالت های مختلف

8 ـ 1 . میزان استخراج سالیانه معادن كارمزد در سال 1378

8 ـ 2 . تركیب هوای معدن در زما

✔️  بهترین کیفیت 💯 از 💯
✔️  پشتیبانی 24 ساعته
✔️  مناسب ترین قیمت

◀️  فروشگاه فایل سیدا

 

دانلود بررسی ایمنی معادن زغال سنگ در ایران