بررسی اعتبار و پایایی فرم اصلاح شده مقیاس‏ انگیزش تحصیلی هارتر

بررسی اعتبار و پایایی فرم اصلاح شده مقیاس‏ انگیزش تحصیلی هارتر

بررسی اعتبار و پایایی فرم اصلاح شده مقیاس‏ انگیزش تحصیلی هارتر

دسته بندی روانشناسی و علوم تربیتی
فرمت فایل docx
حجم فایل 699 کیلو بایت
تعداد صفحات 106
برای دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل

مقدمه…………………………………………………………………………………….. 2

بیان مسأله………………………………………………………………………………………………………………………………………. 3

اهمیت و ضرورت تحقیق………………………………………………………………………………………………………………… 4

اهداف پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………………………. 5

الف) هدف كلی……………………………………………………………………………………………………………………………….. 5

ب) اهداف جزئی …………………………………………………………………………………………………………………………… 5

سئوالات پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………………… 6

فرضیه های تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………. 6

تعریف متغیر……………………………………………………………………………………………………………………………………. 7

تعریف نظری……………………………………………………………………………………………………………………………………. 7

تعریف عملیاتی……………………………………………………………………………………………………………………………….. 7

فصل دوم: ادبیات و پیشینه تحقیق

مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 9

انگیزش……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 9

تفاوت هدف و انگیزه………………………………………………………………………………………………………………………. 13

نظریه‌های انگیزش………………………………………………………………………………………………………………………….. 14

انواع انگیزش……………………………………………………………………………………………………………………………………. 15

الف. فیزیولوژیكی – روان‌شناختی………………………………………………………………………………………………… 15

ب. صلاحیت …………………………………………………………………………………………………………………………………… 15

پ. پیوندجویی یا تعلق……………………………………………………………………………………………………………………. 16

نظریه‌های انگیزش…………………………………………………………………………………………………………………………. 16

الف. نظریه‌های انسان‌گرایانه…………………………………………………………………………………………………………… 16

ب. نظریه‌های شناختی و كارآمدی شخصی………………………………………………………………………………….. 17

1. عامل فعالیتی یا عملی……………………………………………………………………………………………………………….. 17

2. عامل جانشین‌سازی………………………………………………………………………………………………………………….. 17

3. عامل تحریكی یا تشویق…………………………………………………………………………………………………………….. 18

4. عامل عاطفی: …………………………………………………………………………………………………………………………….. 18

پ. نظریه‌های رفتاری……………………………………………………………………………………………………………………… 18

ت. نظریه اسناد……………………………………………………………………………………………………………………………….. 19

ث. نظریه برانگیختگی…………………………………………………………………………………………………………………….. 19

نقش انگیزش در رفتار و یادگیری………………………………………………………………………………………………….. 20

تئوری سلسله نیازهای مازلو…………………………………………………………………………………………………………… 21

1- نیازهای فیزیولوژیكی………………………………………………………………………………………………………………… 21

2- نیازهای ایمنی – امنیت…………………………………………………………………………………………………………… 21

3- نیازهای اجتماعی…………………………………………………………………………………………………………………….. 21

4- نیازهای حرمت نفس………………………………………………………………………………………………………………… 22

5- نیازهای خود شكوفایی……………………………………………………………………………………………………………… 22

تئوری آلدرفر…………………………………………………………………………………………………………………………………… 23

1- نیازهای وجود ( زیستی )………………………………………………………………………………………………………… 23

2- نیازهای وابستگی…………………………………………………………………………………………………………………….. 23

3- نیازها رشد…………………………………………………………………………………………………………………………………. 23

تئوری دو عاملی هرزبرگ……………………………………………………………………………………………………………….. 24

تئوری نیازهای اكتسابی مك كلند…………………………………………………………………………………………………. 25

تئوری دو ساختی انسان ( تئوریxوy)…………………………………………………………………………………………. 27

ویژگیهای انسانها از دیدگاه دو نظریه x وy…………………………………………………………………………………… 28

نظریه هارتر……………………………………………………………………………………………………………………………………… 29

فصل سوم: روش شناختی تحقیق

مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 34

روش تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………………. 34

حجم نمونه و روش نمونه گیری…………………………………………………………………………………………………….. 36

روش نمونه گیری: خوشه ای………………………………………………………………………………………………………….. 36

روش اجرای تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………… 36

ابزار پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 37

روش تجزیه و تحلیل داده ها………………………………………………………………………………………………………….. 38

روش آماری……………………………………………………………………………………………………………………………………… 38

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل اطلاعات

مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 40

آمار توصیفی……………………………………………………………………………………………………………………………………. 41

آمار استنباطی…………………………………………………………………………………………………………………………………. 74

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری

مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 81

مروری بر تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………….. 81

بحث و نتیجه گیری……………………………………………………………………………………………………………………… 82

پیشنهادات……………………………………………………………………………………………………………………………………. 83

پیشنهاد به خانواده ها…………………………………………………………………………………………………………………… 83

پیشنهادات برای معلمان و مدارس………………………………………………………………………………………………. 85

راههای افزایش انگیزه………………………………………………………………………………………………………………….. 85

پیشنهادات برای تحقیقات آینده…………………………………………………………………………………………………. 87

محدودیتهای تحت كنترل پژوهشگر…………………………………………………………………………………………… 88

محدودیتهای خارج از كنترل پژوهشگر………………………………………………………………………………………. 89

منابع و ماخذ

منابع و مآخذ………………………………………………………………………………………………………………………………… 91

منابع اینترنتی………………………………………………………………………………………………………………………………. 92

پرسشنامه انگیزش تحصیلی هارتر

پرسشنامه……………………………………………………………………………………………………………………………………… 94

یک نمونه تکمیل شده پرسشنامه……………………………………………………………………………………………….. 97