مدیریت · دسامبر 25, 2023 0

بررسی استخدام گزینش نیروی انسانی و تاثیر آن بر عملکرد سازمان

بررسی استخدام گزینش نیروی انسانی و تاثیر آن بر عملکرد سازمان

بررسی استخدام گزینش نیروی انسانی و تاثیر آن بر عملکرد سازمان

دسته بندی مدیریت
فرمت فایل docx
حجم فایل 112 کیلو بایت
تعداد صفحات 72
برای دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل

فهرست مطالب

عنوان صفحه

فصل اول «طرح تحقیق»

مقدمه………………………………………………………………………………………………………………..2

بیان مساله……………………………………………………………………………………………………………4

اهمیت و ضرورت تحقیق………………………………………………………………………………………8

اهداف تحقیق………………………………………………………………………………………………………9

فرضیات تحقیق……………………………………………………………………………………………………9

جامعه آماری،حجم نمونه……………………………………………………………………………………..10

ابزار و روش گردآوری اطلاعات…………………………………………………………………………..11

فصل دوم(ادبیات تحقیق)
ادبیات تحقیق…………………………………………………………………………………………………….14

جذب و بکارگیری نیروی انسانی…………………………………………………………………………..14

عوامل محیطی……………………………………………………………………………………………………17

عوامل سازمانی…………………………………………………………………………………………………..19

بررسی شیوه گزینش نیروی انسانی…………………………………………………………………………21

وضع موجود………………………………………………………………………………………………………21

مشکلات نیروی انسانی………………………………………………………………………………………..24

ویژگی آزمون استاندارد برای جذب نیروی انسانی……………………………………………………26

نبود برنامه ریزی…………………………………………………………………………………………………27

مولفه های نیروی انسانی……………………………………………………………………………………….31

مراحل کارمند یابی(جذب نیروی انسانی)………………………………………………………………..41

منابع و روشهای تامین نیرو در داخل……………………………………………………………………….42

منابع و روشهای تامین نیرو در خارج………………………………………………………………………42

اثر بخشی…………………………………………………………………………………………………………..44

بررسی نقش و اهمیت نیروی انسانی در سازمانها……………………………………………………….46

بررسی منابع نظری نظام جذب و نگهداشت منابع انسانی……………………………………………..48

فصل سوم(تجزیه و تحلیل)

تجزیه و تحلیل یافته ها…………………………………………………………………………………………52

آزمون آماری فرضیه اصلی تحقیق…………………………………………………………………………52

آزمون آماری فرضیه اول……………………………………………………………………………………..54

آزمون آماری فرضیه دوم……………………………………………………………………………………..55

آزمون آماری فرضیه سوم…………………………………………………………………………………….57

فصل چهارم(بحث و نتیجه گیری)

بحث و نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………….60

پیشنهادهای محقق……………………………………………………………………………………………….61