مدیریت · دسامبر 25, 2023 0

بررسی ارتباط بین سبک شخصیت واثر بخشی مدیریت در مدیران سازمانهای دولتی

بررسی ارتباط بین سبک شخصیت واثر بخشی مدیریت در مدیران سازمانهای دولتی

بررسی ارتباط بین سبک شخصیت واثر بخشی مدیریت در مدیران سازمانهای دولتی

دسته بندی مدیریت
فرمت فایل docx
حجم فایل 1.653 مگا بایت
تعداد صفحات 137
برای دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل

فهرست مطالب

صفحه عنوان

فصل اول: كلیات تحقیق

مقدمه 2

بیان مسأله 3

اهداف تحقیق 3

هدف کلی 3

اهداف فرعی 3

جامعه و نمونه آماری…………………………..

روش نمونه گیری ………………………………

فرضیات پژوهش…………………………………

پیشینه کاوی مطالعات شخصیت 4

مدل‌های شخصیت 5

سبک شناسی کارل یونگ 6

تنوع تیپ‌های شخصیتی و تیم‌سازی 8

تناسب شغل و شاغل 9

اثر بخشی مدیریت 9

روش و نوع تحقیق 10

قلمرو تحقیق 11

فصل دوم: ادبیات تحقیق

مقدمه 13

آشنایی بامفاهیم وتعاریف سازمان 13

شرح کلی مفاهیم وتعاریف بیان شده 14

وجه افتراق سازمانها 14

سیرتحول اندیشه مدیریت 16

هدفهای سازمانی 18

راهبردی و راهکاری وعملیاتی 19

سیستم‌های مدیریت 21

رنسیس لیکرت 21

شبکه مدیریت 26

مدل سه بعدی اثربخشی رهبر 28

بعد اثربخشی 30

اثربخشی سازمان را چه چیزی تعیین می‌کند؟ 33

متغیرهای علتی 33

متغیرهای میانجی 33

متغیرهای بازده یا غایتی 33

هدفهای دراز‌مدت در مقابل هدفهای کوتاه‌مدت 35

بلاتکلیفی سازمان 35

یگانگی هدفها و اثربخشی 39

مشارکت و اثربخشی 41

مدیریت میتنی بر هدفها 42

مدیریت برای اثربخشی سازمان 45

تئوری سیکل زندگی 45

بلوغ(رشدیافتگی) 46

رابطه‌ی والدین-کودک 48

مدیریت کارکنان امور تحقیق و توسعه 52

سیکل پروژه 53

محیط آموزشی و تئوری سیکل زندگی 54

رابطه مدیر-هیئت آموزشی 57

بررسی موردی سبك شخصیت با اثر بخشی مدیریت در راه‌آهن اصفهان

فهرست شكل‌ها

صفحه عنوان

شكل 1-1 نمودار ماتریکس سبک‌های روان‌شناختی یونگ 6

شكل 1-2 نمودار جنبه‌های اساسی خودشناسی و آثار مدیریتی آن. 7

شكل1-3 ویژگی‌های سبک‌های شناختی(شیوه‌های جمع‌آوری اطلاعات) 7

شكل 1-4 نگاره ویژگی‌های سبک‌های شناختی( نحوه ارزیابی اطلاعات) 8

شكل 1-5 نمودار فاکتورهای اثرگذار در بهره‌وری تیم 8

شکل2-1 نمونه‌هائی از مواد جدول لیکرت درباره‌ی ویژگی‌های سازمانی و عملکردهای سیستمهای مختلف مدیریت 25

شکل2-2 چهار ربع رهبری 26

شكل 2-3 سبک‌های رهبری شبکه‌ی مدیریت 26

شكل2-4 سبك‌های اساسی رفتار و رهبر 28

شکل2-5 افزودن یک بعد اثربخشی 30

شكل 2-6 مدل سه بعدی اثربخشی رهبر 32

شکل2-7 رابطه‌ی میان متغیرهای علتی، میانجی و بازده 34

شکل2-8 جهات هدفهای مدیریت، زیردستان و سازمان-تحقق معتدل هدفهای سازمانی 39

شكل2-9 تحقق اندك هدفهای سازمانی 40

شكل2-10 فقدان پیشرفت مثبت ار لحاظ تحقق هدفهای سازمان 40

شکل2-11 یگانگی هدفهای مدیریت، زیردستان، و سازمان- تحقق زیاد هدفهای سازمانی 41

شکل2-12 دور مدیریت مبتنی بر هدفها 44

شکل2-13 تئوری رهبری«سیکل زندگی» 47

شکل2-14 عواقب استفاده از یک سبک واحد در روابط کودک-والدین 50

شکل2-15 سطوح مختلف بلوغ یا رشد یافتگی 58

فهرست جدول‌ها

صفحه عنوان

جدول2-1 سبک های اساسی رفتار رهبری اثربخش یا غیراثربخش از دیدگاه دیگران چگونه ملاحظه می‌شوند 32