طب سنتی · دسامبر 25, 2023 0

بررسی اثر ضد انگلی گیاه درمنه بر روی انگل پارابرونما اسكریابینی (آپدیت شده)

بررسی اثر ضد انگلی گیاه درمنه بر روی انگل پارابرونما اسكریابینی (آپدیت شده)

بررسی اثر ضد انگلی گیاه درمنه بر روی انگل پارابرونما اسكریابینی (آپدیت شده)

دسته بندی طب سنتی
فرمت فایل docx
حجم فایل 82 کیلو بایت
تعداد صفحات 85
برای دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل

فهرست مطالب

فصل اول: مقدمه و هدف

مقدمه و هدف…1

فصل دوم: كلیات و مروری بر منابع

كلیات و مروری بر منابع..4

گیاه شناسی گیاه درمنه (آرتمیزیا)5

آرتمیزیا6

1-2- اختصاصات پیوسته گلبرگان..6

1-1-2- راسته آسترال.6

2-1-2- تیره كاسنی..6

1-2-1-2- اختصاصات دستگاه رویشی..7

3-2-1-2 – اختصاصات دستگاه زایشی..7

3-1-2- زیر تیره پرتو آساها (رادیه)8

4-1-2- طایفه بابونه.8

5-1-2- جنس درمنه (آرتمیزیا)8

1-5-1-2- آرتمیزیا سیبری9

1-1-5-1-2- اسامی مختلف گیاه.9

2-5-1-2- گیاه آرتمیزیا سانتولینا10

2-1-5-1-2 – مشخصات گیاه آرتمیزیا سیبری..10

3-1-5-2- انتشار در جهان..11

4-1-5-1-2- انتشار در ایران..11

5-1-5-1-2- نوع مناطق رویش…12

6-1-5-1-2- خصوصیات مناسب درمنه دشتی جهت رشد در مناطق بیابانی..12

7-1-5-1-2- قسمتهای مورد استفاده گیاه و فصل رویش…13

8-1-5-1-2- تركیبات مهم شیمیایی گیاه.13

1-8-1-5-1-2- خواص آرتمیزین (آرتمیزینین)14

2-8-1-5-1-2 – مكانیسم اثر آرتمیزنین..15

3-8-1-5-1-2 خواص تعدادی از متابولیت‌های ثانویه.16

2-5-1-2 – كاربرد گیاه درمنه در طب سنتی..17

3-5-1-2– تحقیقات انجام گرفته روی برخی ازگونه‌های جنس آرتمیزیا18

1-3-5-2-1 اثرات ضد انگلی گونه‌های مختلف درمنه.19

2-3-5-1-2- اثر ضد میكروبی درمنه.21

3-3-5-1-2- اثرات ضد قارچی درمنه.21

4-3-5-1-2- سایر اثرات گونه‌های مختلف درمنه.22

1-2- طبقه بندی انگل پارابرونام اسكریابینی..25

2-2- مشخصات راسته اسپیروریدا25

3-2- مشخصات فوق خانواده اسپیروریده آ.25

4-2- مشخصات جنس پا را برونما اسكریابینی..26

1-4-2-جنس نر.26

2-4-2-جنس ماده.26

3-4-2-محل زندگی..26

4-4-2-سیر تكاملی..26

5-4-2-تخم.27

6-4-2-بیماریزایی..27

7-4-2-همه گیری شناسی انگل در ایران..27

8-4-2 همه‌گیری شناسی انگل درسایر نقاط دنیا29

3-2 – لوامیزول..32

1-3-2- فرمول شیمیایی و مشخصات لوامیزول.32

2-3-2- موارد كاربرد.33

3-3-2- فارماكوكینتیك..34

4-3-2-فارماكودینامیك..35

5-3-2-عوارض جانبی..35

6-3-2-مسمومیت دارویی..35

7-3-2-تداخل دارویی..36

8-3-2-احتیاطات لازم.36

9- 3-2-میزان درمانی دارو.36

فصل سوم: مواد و روش كار

مواد و روش كار37

1-3 مواد مورد استفاده.38

1-1-3 – وسایل و دستگاه‌های مورد استفاده :38

2-1-3 مواد شیمیایی مورد استفاده.39

2-3- روش كار39

1-2-3-تهیه عصاره.39

1-1-2-3- انتخاب گیاهان مورد استفاده.39

2-1-2-3- خشك كردن..39

3-1-2-3 آسیاب كردن و آماده‌سازی گیاه برای عصاره‌گیری..40

4-1-2-3- تهیه عصاره‌ گیاهی..40

5-1-2-3-آماده‌سازی عصاره‌های گیاهی با غلظتهای مختلف…41

1-5-1-2-3- تهیه عصاره‌های آبی..41

2-5-2-3- تهیه عصاره متانولی..41

3-5-2-3- تهیه عصاره متانولی..41

4-5-2-3- تهیه لوامیزول.41

2-2-3- تهیه انگلها42

1-2-2-3 تهیه شیردان جهت جداسازی انگلها42

2-2-2-3- جدا سازی انگلها42

3-2-3- انجام آزمایشات..42

فصل چهارم: نتایج

1-4 نتایج حاصل از عصاره آبی گونه آرتمیزیا سیبری……………………………………….. 42

2-4 -نتایج حاصل از عصاره آبی آرتمیزیا سانتولیا50

4-4-نتایج حاصل از عصاره متانولی آرتمیزیا سانتولینا51

5-4-نتایج حاصل از عصاره اتانولی آرتمیزیا سیبری..52

6-4- نتایج حاصل از عصاره اتانولی آرتمیزیا سانتولیا52

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری

بحث…59

منابع فارسی..67

منابع لاتین..71