فنی و مهندسی · دسامبر 25, 2023 0

امكان سنجی فیلتراسیون آكوستیكی جهت جذب ذرات خروجی از اگزوز موتورهای دیزل

امكان سنجی فیلتراسیون آكوستیكی جهت جذب ذرات خروجی از اگزوز موتورهای دیزل

امكان سنجی فیلتراسیون آكوستیكی جهت جذب ذرات خروجی از اگزوز موتورهای دیزل

دسته بندی فنی و مهندسی
فرمت فایل docx
حجم فایل 4.254 مگا بایت
تعداد صفحات 118
برای دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل

فهرست مطالب

عنوان صفحه

1-فصل اول: مقدمه……………………………………………………………………………………………. 1

2- فصل دوم: مروری بر ادبیات و اصول و مبانی نظری……………………………………………………………… 4

2-1 مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 5

2-2 سیستم جدا ساز ذرات معلق در گازها…………………………………………………………………………………………. 8

2-2-1 صافی های کیسه ای………………………………………………………………………………………………………………. 8

2-2-2 ته نشین کننده های ثقلی……………………………………………………………………………………………………… 8

2-2-3 شوینده ها……………………………………………………………………………………………………………………………….. 9

2-2-4 سیکلونها………………………………………………………………………………………………………………………………….. 9

2-2-5 نشست دهنده الکتروستاتیک…………………………………………………………………………………………………. 9

2-3 زمینه تاریخی……………………………………………………………………………………………………………………………….. 10

2-4 مكانیزمهای انباشت آكوستیك…………………………………………………………………………………………………… 11

2-4-1 فعل و انفعالات اورتوكینتیك…………………………………………………………………………………………………. 11

2-4-2 فعل و انفعالات هیدرودینامیك………………………………………………………………………………………………. 17

2-4-3 واكنشهای آشفتگی آكوستیك………………………………………………………………………………………………. 20

2-4-4 روان سازی آكوستیك……………………………………………………………………………………………………………. 19

2-4-5 توده آكوستیك……………………………………………………………………………………………………………………….. 23

2-5 مدلهای شبیه سازی فعلی……………………………………………………………………………………………………………. 24

2-5-1 مدل وولك………………………………………………………………………………………………………………………………. 24

2-5-2 مدل شو…………………………………………………………………………………………………………………………………… 25

2-5-3 مدل تیواری…………………………………………………………………………………………………………………………… 25

2-6 مدل سانگ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 25

3-فصل سوم: روشها و تجهیزات…………………………………………………………………………………………………………. 27

3-1 مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 28

3-2 روش شبیه سازی انباشت آكوستیك………………………………………………………………………………………….. 28

3-2-1 فرضیات انجام شده در مدل سازی………………………………………………………………………………………… 28

3-2-2 الگورِیتم مدل سازی……………………………………………………………………………………………………………….. 29

3-3 سیستم آزمایشگاهی فیلتراسیون آكوستیكی……………………………………………………………………………. 30

3-3-1 سیستم آزمایشگاهی اندازه گیری توزیع اندازه ذرات……………………………………………………………. 30

3-3-2 آزمایشات مربوط به دستگاه نشت دهنده آکوستیکی…………………………………………………………… 33

3-3-3 مواد مورد استفاده…………………………………………………………………………………………………………………… 41

3-4 كالیبراسیون وسایل آزمایشگاهی ……………………………………………………………………………………………….. 43

4- فصل چهارم: نتایج و تفسیر آنها………………………………………………………………………………………………. 45

4-1 مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 46

4-2 نتایج آزمایشگاهی………………………………………………………………………………………………………………………… 47

4-2-1 اندازه گیری توزیع اندازه و غلظت کلی ذرات

خروجی از اگزوز موتورهای دیزلی………………………………………………………………………………………………………… 46

4-3 آزمایشات مربوط به دستگاه نشست دهنده آکوستیکی……………………………………………………………. 49

4-3-1 آزمایش بدست آوردن فرکانس های بحرانی…………………………………………………………………………. 49

4-3-2 رسم پروفیل فشار آکوستیکی در طول لوله…………………………………………………………………………… 52

4-3-3 اعمال امواج آکوستیکی بر روی جریان ایروسل…………………………………………………………………….. 55

4-3-3-1 اعمال امواج آکوستیکی برروی ذرات درحالت بدون دبی و ساکن………………………………….. 55

4-3-3-2 اعمال امواج بر روی جریان ایروسل………………………………………………………………………………….. 62

4-4 بررسی تأثیر عوامل موثر در بازده فیلترهای آکوستیکی

در خروجی موتور های دیزل………………………………………………………………………………………………………. 67

4-4-1 بررسی تأثیر دبی عبوری از محفظه……………………………………………………………………………………….. 65

4-4-2 بررسی اثر توان اعمالی امواج………………………………………………………………………………………………… 72

4-4-3 بررسی تاثیر دما و فشار………………………………………………………………………………………………………….. 75

4-4-4 تأثیرات فركانس صدا…………………………………………………………………………………………………………….. 77

4-4-5 اثر اندازه ذرات………………………………………………………………………………………………………………………… 77

5- فصل پنجم…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 79

فهرست مراجع…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 83

ضمیمه 1………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 85

ضمیمه 2………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 88

ضمیمه 3………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 95

فهرست نمودارها

شکل 2-1- حجم انباشت آكوستیك…………………………………………………………………………………………………………… 12

شکل 2-2- حجم واقعی انباشت آكوستیكی………………………………………………………………………………………………. 14

شكل 2-3- مكانیزم های آشفتگی………………………………………………………………………………………………………………… 20

شكل 2-4- شكل موج سرعت آكوستیك درشدت بالا…………………………………………………………………………………. 22

شكل 3-1- دستگاه برخورد دهنده چند مرحله ای……………………………………………………………………………………… 31

شكل 3-2- سیستم حذف ذرات بزرگ…………………………………………………………………………………………………………. 32

شكل 3-3- دستگاه شمارنده ذرات……………………………………………………………………………………………………………….. 33

شكل 3-4- منبع امواج آکوستیکی………………………………………………………………………………………………………………. 34

شكل 3-5- دستگاه منبع ایجاد سیگنال………………………………………………………………………………………………………. 35

شكل 3-6- دستگاه Amplifier………………………………………………………………………………………………………………… 36

شکل 3-7- دستگاه فرکانس متر…………………………………………………………………………………………………………………… 36

شكل 3-8- بلندگو و horn………………………………………………………………………………………………………………………….. 37

شكل 3-9- صفحه بازتاب كننده امواج و لوله فلزی برای خروج گازها………………………………………………………… 38

شكل 3-10- فشار سنج دیجیتالی………………………………………………………………………………………………………………… 38

شكل 3-11- دستگاه تولید کننده ایروسل تک توزیعی………………………………………………………………………………. 39

شكل 3-12- دستگاه مولد ایروسل چند توزیعی…………………………………………………………………………………………. 40

شكل 3-13- دبی سنج…………………………………………………………………………………………………………………………………. 41

شكل 3-14- توزیع اندازه ذرات خروجی از دستگاه تولید كننده ایروسل………………………………………………….. 43

شكل 4-1- توزیع جرمی ذرات كوچكتر از 10 میكرون خروجی از اگزوز موتورهای دیزلی………………………. 46

شكل 4-2- درصد جرمی توزیع ذرات كوچكتر از 10 میكرون خروجی از اگزوز موتورهای دیزلی………….. 46

شكل 4-3- توزیع فشار آكوستیكی در cm10 از بالای لوله…………………………………………………………………………. 49

شكل 4-4- توزیع فشار آكوستیكی در cm17 از بالای لوله…………………………………………………………………………. 49

شكل 4-5- توزیع فشار آكوستیكی در cm150 از بالای لوله………………………………………………………………………. 50

شكل 4-6- مقایسه نتایج نظری و آزمایشگاهی برای فركانس 200 (Hz) بر اساس ماكزیمم فشار………… 51

شكل 4-7- مقایسه نتایج نظری و آزمایشگاهی برای فركانس 650 (Hz) بر اساس مینیمم فشار…………. 51

شكل 4-8- مقایسه نتایج نظری و آزمایشگاهی برای فركانس 830 (Hz) بر اساس ماكزیمم فشار………… 52

شكل 4-9- setup استفاده شده در حالت بدون جریان…………………………………………………………………………….. 54

شكل 4-10- تست نشست آكوستیكی برای حالت بدون دبی و فركانسHz 200…………………………………. 56

شكل 4-11- محل نقاطی كه در آن ایروسل ها به دیواره چسبیده اند………………………………………………………. 57

شكل 4-12- تست نشست آكوستیكی برای حالت بدون دبی و فركانسHz 650 …………………………………. 58

شكل 4-13- تست نشست آكوستیكی برای حالت بدون دبی و فركانسHz 830 …………………………………. 59

شكل 4-14- setup استفاده شده برای اعمال امواج بر روی جریان (Q=250 L/h……………………………… 61

شكل 4-15- تست نشست آكوستیكی برای حالت Q=250 L/hourو فركانسHz 830 ………………….. 62

شكل 4-16- setup استفاده شده برای اعمال امواج بر روی جریان (Q=27.8 L/min)…………………….. 63

شكل 4-17- تست نشست آكوستیكی برای حالت Q=27.8 L/minو فركانسHz 830 ………………….. 64

شكل 4-18- setup استفاده شده برای استفاده از ذرات توزیع اندازه مختلف و استفاده از دستگاه شمارنده ذرات 66

شكل 4-19- تاثیر دبی جریان بر بازده فیلتراسیون…………………………………………………………………………………….. 68

شكل 4-20- تاثیر زمان اعمال جریان بر اندازه ذرات در مدل سازی عددی……………………………………………. 69

شكل 4-21- بررسی تاثیر زمان اعمال امواج در توزیع اندازه ذرات و مقایسه بین نتایج مدل سازی عددی و نتایج آزمایشگاهی در فركانس 200 Hz در حالت لوله سر بسته………………………………………………………………………………………………. 70

شكل 4-22- تاثیر توان الكتریكی امواج بر بازده فیلتراسیون……………………………………………………………………… 72

شكل 4-23- تاثیر دما در نرخ انباشت آكوستیكی………………………………………………………………………………………. 74

شكل 4-24- تاثیر فشار گاز در نرخ انباشت آكوستیكی……………………………………………………………………………… 75

شكل 4-25- تاثیر اندازه ذرات در انباشت آكوستیكی………………………………………………………………………………… 76

فهرست جداول

جدول 4-1- فرکانس های بحرانی………………………………………………………………………………………………………………… 48

جدول 4-2- توزیع فشار آكوستیكی در فركانس های مختلف…………………………………………………………………….. 48

جدول 4-3- بررسی اثر دبی در بازده فیلتراسیون……………………………………………………………………………………….. 67

جدول 4-4- بررسی اثر توان صوتی در بازده فیلتراسیون……………………………………………………………………………. 71